Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwybodaeth am y Senedd

Senedd Cymru yw’r corff sy’n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae’r adran hon yn egluro mwy am weinyddiaeth y Senedd a sut mae’n gweithio, llwyddiannau’r Senedd, a hanes y sefydliad a’i ystâd.

Rôl y Senedd

Mae’r Senedd yn cynnwys 60 Aelod o bob rhan o Gymru. Cânt eu hethol gan bobl Cymru i’w cynrychioli nhw a’u cymunedau, deddfu ar gyfer Cymru a chraffu ar waith Llywodraeth Cymru.

Y Comisiwn a gweinyddiaeth y Senedd

Yr enw ar gorff corfforaethol Senedd Cymru yw Comisiwn y Senedd. Canfyddwch fwy am y strwythurau a’r rheolau sut y caiff y Senedd ei lywodraethu.

Rhaglen ddiwygio'r Cynulliad

Mae Comisiwn y Senedd yn datblygu elfennau allweddol o'i raglen i ddiwygio Senedd Cymru.Darllenwch ragor 

 
 
 

Gweld hefyd:

Hanes y Senedd a’i adeiladau

Agorwyd y Senedd yn 2006, a dyma lle mae Aelodau’r Senedd yn ymgynnull ar gyfer y Cyfarfod Llawn ddwywaith yr wythnos.

Cysylltu â'ch Aelod

Mae'n hawdd cysylltu ag Aelod o'r Senedd - gallwch godi materion dros y ffôn neu'r e-bost, neu drwy drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb.

Gweithio i ni

Os hoffech weithio yn y Senedd, gallwch geisio am swydd gyda Chomisiwn y Senedd neu weithio i Aelod.

Darllenwch am ein swyddi gwag

 

 

Partners & Help