Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​​Digital Taskforce members meeting

Tasglu Newyddion a Gwybodaeth Ddigidol

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst 2016, nododd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ei bwriad i wahodd arbenigwyr o faes cyfathrebu digidol i ffurfio tasglu i argymell ffyrdd y gall y Cynulliad gyflwyno newyddion a gwybodaeth am waith y ddeddfwrfa mewn modd deniadol a hygyrch.

 

 

Tasglu Digidol yn lansio'r adroddiad "Creu Deialog Ddigidol"

21 Mehefin 2017 

Rhaid i'r Cynulliad Cenedlaethol edrych y tu hwnt i'r cyfryngau tameidiog yng Nghymru i gyfathrebu ei waith yn well i gynulleidfa ehangach a mynd i'r afael â'r diffyg gwybodaeth ddemocrataidd, yn ôl adroddiad y Tasglu Gwasanaethau Newyddion Digidol, a gyhoeddwyd heddiw. 

Mae'r adroddiad yn annog y Cynulliad i arwain y ffordd a sefydlu gwasanaeth cynnwys integredig gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a sianelau eraill i ymgysylltu'n uniongyrchol â phobl Cymru. Mae'n argymell rhoi pobl, yn hytrach na'r sefydliad a'i phrosesau wrth galon straeon newyddion amserol wrth iddo geisio cynyddu ei ymgysylltiad â dinasyddion. 

Dywedodd Leighton Andrews:

"Mae'r rhain yn gynigion radical i ddefnyddio cyfathrebu digidol modern i ddeall yn well yr hyn y mae pobl yn ei feddwl ac yn poeni amdano, i ymgysylltu mewn amser real gyda phobl a rhannu gyda nhw sut y mae eu cynrychiolwyr yn ymateb i'r materion hyn. Dwi eisiau dweud diolch i'r aelodau o'r Tasglu Gwasanaethau Newyddion Digidol am ein gwaith.   

"Mae'n rhaid i Aelodau'r Cynulliad a staff gydnabod eu rôl fel crewyr cynnwys, a  gweld y Cynulliad fel llwyfan cynnwys a ddylai adlewyrchu sgyrsiau'r genedl am y materion sydd o'r pryder mwyaf iddo."  

Meddai Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

"Hoffwn ddiolch i banel y Tasglu Gwasanaethau Newyddion Digidol am eu gwaith.  Maent wedi rhoi cynigion ymarferol i ni sy'n procio'r meddwl, i gryfhau'r ffordd yr ydym yn cyfathrebu wrth i ni geisio dod yn senedd agored, ddigidol sy'n ymgysylltu â holl bobl Cymru." ​

"Rydym yn nesáu at ugeinfed pen-blwydd y Cynulliad, sy'n gyfle i adnewyddu'r ffordd y mae'r Cynulliad yn cyflwyno ei hun, ac adeiladu deialog ddofn a dilys gyda phobl Cymru. Edrychaf ymlaen at drafod yr adroddiad, a sut yr ydym yn ei symud ymlaen, gyda Chomisiynwyr y Cynulliad." 


Darllen yr adroddiad llawn:

CREU DEIALOG DDIGIDOL: Sut y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddefnyddio dulliau digidol i ymgysylltu’n fuddiol ac yn ystyrlon â phobl Cymru? ​ (PDF, 3.1MB) 

Darllen y datganiad i'r wasg​​

 
 

Lansio adroddiad: Creu deialog digidol

21 Mehefin 2017 | Digwyddiad

Creu ymgysylltiad digidol defnyddiol ac ystyrlon rhwng dinasyddion Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ystod y naw mis diwethaf, mae'r tasglu wedi bod yn ymchwilio i sut y gall y gwasanaethau digidol diweddaraf helpu'r Cynulliad i ddiwallu anghenion gwahanol gynulleidfaoedd a chwsmeriaid.  Mae wedi adolygu ac ystyried tueddiadau o ran creu, cynhyrchu a dosbarthu cynnwys, ac wedi darparu beirniadaeth arbenigol, allanol o ddefnydd presennol y Cynulliad a'i ddefnydd arfaethedig yn y dyfodol o lwyfannau fel Senedd TV a'r defnydd o fideo a'r cyfryngau cymdeithasol.  Diben hyn yw cynyddu lefelau dealltwriaeth y cyhoedd ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd sydd ar hyn o bryd wedi ymddieithrio o wleidyddiaeth a materion Cymreig. 

Mae'r tasglu bellach wedi cwblhau ei waith a bydd yn landio ei adroddiad terfynol ar 21 Mehefin.​

 
 

Rhwydwaith Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor

06 Ebrill 2017 | Newyddion

Leighton Andrews speaking to the Committee Secretariat Network

Ar 6 Ebrill 2017, cyflwynodd Leighton Andrews,  cadeirydd y Tasglu Newyddion a Gwybodaeth Ddigidol drosolwg o waith y tasglu a'r canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg i gyfarfod o'r Rhwydwaith Ysgrifenyddiaeth Pwyllgorau.  

Mae'r Rhwydwaith o Ysgrifenyddiaethau Pwyllgorau yn grŵp anffurfiol sy'n dod â staff pwyllgorau o seneddau a chynulliadau yn y DU, tiriogaethau sy'n ddibynnol ar y Goron a Gweriniaeth Iwerddon ynghyd.

Cynhelir cyfarfodydd unwaith neu ddwywaith y flwyddyn ac maent yn gyfle i drafod materion sydd o ddiddordeb i bawb a rhannu arfer gorau.

Roedd Clercod o Dŷ'r Cyffredin, Tŷ'r Arglwyddi, Senedd yr Alban, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, Jersey, Cynulliad Llundain ac Ynys Manaw yn bresennol yn y digwyddiad  yn ogystal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru.​​​​

 
 

Senedd Lab: creu dyfodol digidol ar gyfer gwleidyddiaeth yng Nghymru

24-25 Mawrth 2017 | Digwyddiad

Ym mis Mawrth cynhaliwyd Senedd Lab - ein diwrnod hacio cyntaf - i ymchwilio i sut y gallai arloesedd digidol wella'r ffordd y mae'r Cynulliad yn ymgysylltu â'r cyhoedd.
Daeth y digwyddiad 24 awr rhad ac am ddim â dylunwyr, codwyr ac arbenigwyr digidol ynghyd i gloddio'n ddwfn i'n gwasanaethau, cynnwys a data, a datgloi ffyrdd newydd y gellid eu defnyddio i gysylltu â phobl Cymru.

Dechreuodd Senedd Lab yn anffurfiol yn y Pierhead ar nos Wener i'r rhai a oedd yn bresennol gynnig heriau a ffurfio timau. Ar yr ail ddiwrnod gweithiodd pob grŵp ar eu prosiectau yn y Senedd.

Dechreuodd y syniad buddugol fel "dangosfwrdd democratiaeth", dan arweiniad y tîm yn Big Lemon Creative. Darllenwch fwy am eu profiad yn y Senedd Lab ym mlog Owen Richards (Saesneg yn unig).

Senedd-Lab-logo

 
 

  

Ennyn mwy o ddiddordeb yn y Cynulliad…​

16 Ionawr 2017 | Blog

Ym mis Medi, bydd ugain mlynedd wedi mynd heibio ers i bobl Cymru bleidleisio, o fwyafrif bychan, i gael eu Cynulliad Cenedlaethol eu hunain. Dyma'r unig sefydliad gwleidyddol y mae pobl Cymru wedi pleidleisio o'i blaid. Ers iddo ddod i fodolaeth ym 1999, mae'r Cynulliad wedi tyfu o ran pŵer a chyfrifoldeb. Chwe blynedd yn ôl, pleidleisiodd pobl Cymru o fwyafrif llethol dros roi pŵer i'r Cynulliad i wneud deddfau yng Nghymru.

Ond pa mor ymwybodol yw pobl o'r gwaith a wneir gan y Cynulliad Cenedlaethol fel sefydliad, a chan ei aelodau unigol fel ACau? 

Darllenwch y blog-post llawn​

 
 

Leighton Andrews yn arwain tasglu newyddion a gwybodaeth ddigidol​

04 Tachwedd 2016 | Newyddion

 

Bydd Leighton Andrews yn cadeirio tasglu newyddion a gwybodaeth ddigidol y Llywydd.

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst, nododd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ei bwriad i wahodd arbenigwyr o faes cyfathrebu digidol i ffurfio tasglu i argymell ffyrdd y gall y Cynulliad gyflwyno newyddion a gwybodaeth am waith y ddeddfwrfa mewn modd deniadol a hygyrch.

Mae Mr Andrews, a benodwyd yn ddiweddar yn Athro Ymarfer mewn Arwain ac Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus yn Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd, wedi cytuno i gadeirio'r grŵp.

Gofynnodd Mr Andrews: "Sut allwn ni gyfleu gwaith y Cynulliad Cenedlaethol i gynulleidfa ehangach yng Nghymru?"

"Mae pobl yn dewis cael eu newyddion drwy ffyrdd llawer mwy amrywiol. Dim ond drwy Facebook y mae rhai pobl yn cael eu newyddion erbyn hyn. Mae nifer gynyddol o bobl yn dewis byw eu bywydau drwy gymunedau digidol ac ar-lein, gan anwybyddu'r cyfryngau a'r sianeli newyddion traddodiadol.​

Darllenwch yr erthygl lawn​​​

 

Ein dyfodol digidol - y Llywydd yn sefydlu tasglu i lywio gwasanaethau digidol y Cynulliad yn y dyfodol​​

02 Awst 2016 | Newyddion

Elin Jones AM at the 2016 Eisteddfod

Bydd Elin Jones AC, Llywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn nodi ei bwriad i wahodd arbenigwyr o faes cyfathrebu digidol i ffurfio tasglu i argymell ffyrdd y gall y Cynulliad gyflwyno newyddion a gwybodaeth am waith y ddeddfwrfa mewn modd deniadol a hygyrch.

Bydd y Llywydd yn trafod ei huchelgais yn ystod digwyddiad yng nghwmni Catrin Haf Jones o ITV Cymru ym Mhabell y Cymdeithasau yn yr Eisteddfod Genedlaethol am 11.00 ar 2 Awst.

“Rydym yn gweld chwyldro yn nisgwyliadau pobl o ran y gwasanaethau a ddarperir gan ffynonellau newyddion a gwybodaeth."

Darllenwch yr erthygl lawn​

Gwyliwch y digwyddiad "sgwrs gyda" ar-lein​​

 
 

 

Y Llywydd, Elin Jones AC  
Y Llywydd​

Rôl y Llywydd yw'r swydd bwysicaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Darllenwch fwy am y rôl ac am Lywydd presennol y Cynulliad, Elin Jones AC.


Senedd Siambr  
Gwyliwch y Cwestiynau Amserol diweddaraf

Mae’r Aelodau bellach yn gallu codi materion cyfredol yn ystod y Cyfarfod Llawn trwy’r Cwestiynau Amserol neu’r Datganiadau 90 Eiliad. Cyflwynwyd yr eitemau hyn gan y Llywydd, a chânt eu cynnal bob dydd Mercher.

Gwyliwch ar ein sianel YouTube​​

Ballot box  
Ymchwil Persona

Gweler y personâu yr ydym yn eu defnyddio i gefnogi datblygiad ein prosiectau digidol. ​


Storïau Defnyddwyr a Mathau o Bersona (PDF, 719KB)

 

 

​​

Partners & Help