Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Comisiwn a gweinyddiaeth y Senedd

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir i gorff corfforaethol Senedd. Dysgwch ragor am ffurf y Comisiwn ac am y strwythurau a’r rheolau sy’n llywio gwaith y Senedd.

Y Llywydd

Rôl y Llywydd, ymysg pethau eraill, yw cadeirio’r Cyfarfod Llawn, a phenderfynu ar gwestiynau ynghylch y dadansoddiad o’r Rheolau Sefydlog.

Y Comisynwyr a'u rôl

Mae Comisiwn y Senedd yn cael ei gadeirio gan y Llywydd, ac yn cynnwys pedwar Aelod o’r gwahanol bleidiau. Mae'r adran hon yn cynnwys manylion am y Comisiynwyr a'u dyletswyddau.

Y Comisiwn a’r weinyddiaeth

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd. Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn bennaeth arnynt.

 

 

Amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Comisiwn y Senedd wedi ymrwymo i werthfawrogi amrywiaeth, hyrwyddo cynhwysiant a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb fel cyflogwr a chorff sy'n darparu gwasanaethau.

Cysylltiadau Rhyngwladol

Mae’r Senedd yn esiampl o ddemocratiaeth gyfranogol agored, ac mae ganddo raglen weithredol o gysylltiadau Ewropeaidd a Rhyngwladol.

Cyfleoedd gwaith

Gweithio i'r Senedd, gweithio i Aelod o'r Senedd, ar penodiadau cyhoeddus.

 

  

Strwythur Sefydliad a Chyfrifoldebau

Mae’r adran hon yn nodi strwythur y tîmau yn y Senedd.

Cyhoeddiadau

Mae’r adran hon yn cynnwys manylion cyhoeddiadau Comisiwn y Senedd gan gynnwys adroddiadau blynyddol.

Cynaliadwyedd

Nod Senedd yw gosod esiampl i gyrff eraill o ran cynaliadwyedd a pherfformiad amgylcheddol.

 
 
 

Gweld hefyd:

Etholiadau’r Senedd

Gallwch weld canlyniadau holl etholiadau Senedd, gan gynnwys isetholiadau.

Lincs defnyddiol

Lincs i sefydliadau eraill yr ydym yn gweithio â nhw, gan gynnwys Seneddau cenedlaethol ac awdurdodau lleol Cymru.

Mynediad at wybodaeth

Dysgwch ragor am y ffordd yr ydym yn ymdrin â gwybodaeth a pha wybodaeth y mae’r Senedd wedi ymrwymo i’w chyhoeddi fel rhan o’i waith arferol.

 

Partners & Help