Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Comisiwn a’r weinyddiaeth

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd Cymru.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi i Senedd Cymru bwerau arwyddocaol i ddeddfu, ac mae’n cryfhau ei rôl graffu. Maent hefyd yn creu Llywodraeth Senedd Cymru sydd ar wahân yn gyfreithiol a chorff corfforaethol sef Comisiwn y Senedd a fydd yn gyfrifol am ddarparu eiddo, staff a gwasanaethau i gefnogi Aelodau’r Senedd.

Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn bennaeth arnynt.

Y Comisiynwyr a'u rol

Caiff Comisiwn y Senedd ei gadeirio gan Lywydd y Senedd, ac mae’n cynnwys pedwar Aelod o'r Senedd arall. Yn yr adran hon, ceir manylion am y Comisiynwyr a’u meysydd cyfrifoldeb.

Cyhoeddiadau'r Comisiwn

Darllenwch holl gyhoeddiadau Comisiwn y Senedd (agendâu, papurau, cofnodion ac adroddiadau blynyddol)

Y Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd

Pennaeth staff Comisiwn y Senedd yw Manon Antoniazzi, sef Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd.

 
Strwythur Sefydliad a Chyfrifoldebau

Mae’r adran hon yn egluro beth yw strwythur y timau sy’n rhan o Senedd Cymru.

Fframwaith llywodraethu corfforaethol y Comisiwn

Yn yr adran hon, ceir manylion am sut y caiff Comisiwn y Senedd ei lywodraethu, ei gyfarwyddo a’i reoli.

 

​Rhagor o Wybodaeth:

Pan ddefnyddir y gair Cynulliad yn Strategaeth Comisiwn y Senedd 2016-21, gellir cymryd bod hwn yn golygu Senedd Cymru neu'r Senedd (mae'r ddogfen hon yn cyfeirio'n helaeth at gyfnod cyn 6 Mai 2020, pan newidiodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei enw).

 

Partners & Help