Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Mewnol

Defnyddir y term llywodraethu corfforaethol i ddisgrifio sut y caiff sefydliadau eu cyfarwyddo, eu rheoli a'u harwain. Mae'n diffinio cysylltiadau, atebolrwydd a chyfrifoldebau yn y sefydliad ac yn pennu'r rheolau a'r gweithdrefnau y mae'r sefydliad yn eu defnyddio i fonitro perfformiad yn ôl ei nodau a'i amcanion.

Fframwaith Llywodraethu Corfforaethol a System Rheoli Mewnol

Dyma brif elfennau fframwaith llywodraethu corfforaethol a system rheoli mewnol Senedd Cymru (y Senedd):

Effeithiolrwydd y trefniadau llywodraethu a rheoli mewnol

Mae yna nifer o ffyrdd o asesu effeithiolrwydd trefniadau llywodraethu a rheoli mewnol Senedd:

  • Asesu mewnol - cynhelir asesiad mewnol blynyddol i brofi effeithiolrwydd y fframwaith llywodraethu corfforaethol a rheoli mewnol, ac ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ohono. Cyhoeddir y manylion yn y Datganiad Llywodraethu blynyddol gan y Prif Weithredwr a'r Clerc (Swyddog Cyfrifyddu) fel rhan o Adroddiad Blynyddol a Datganiad o Gyfrifon y Comisiwn.

  • Ffynonellau annibynnol o gyngor a sicrwydd - mae'r Comisiwn, y Prif Weithredwr a'r Clerc ac uwch reolwyr hefyd yn cael cyngor annibynnol ynghylch rheoli a llywodraethu'r Senedd, a hynny gan y canlynol:

 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd - pwyllgor cynghori sy'n cael ei gadeirio gan gynghorwr annibynnol; cynrychiolaeth Archwilio Cymru/Archwilio Mewnol; swyddogaethau yn unol â Llawlyfr Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Trysorlys EM.

 - Archwilio mewnol - yn gweithredu'n unol â safonau archwilio mewnol y sector cyhoeddus; asesiad anghenion archwilio a strategaeth archwilio.

 - Archwilio allanol - Archwilio Cymru

 - Cynghorwyr annibynnol - mae'r Comisiwn wedi penodi chwe chynghorwr anweithredol annibynnol i herio Comisiwn y Senedd mewn ffordd annibynnol ac adeiladol. Mae eu cyfrifoldebau yn cynnwys monitro perfformiad a chadw golwg feirniadol ar reolaethau ariannol a gweithdrefnau rheoli risg y Senedd mewn ffordd annibynnol ac adeiladol. Mae eu cyfrifoldebau yn cynnwys monitro perfformiad a chadw golwg feirniadol ar reolaethau ariannol a gweithdrefnau rheoli risg y d.d.d.

Yn ogystal, mae  Cymru wedi sefydlu'r cyrff statudol annibynnol a ganl Cymru wedi sefydlu'r cyrff statudol annibynnol a ganlyn i gyflawni swyddogaethau penodol:

  • Y Bwrdd Taliadau annibynnol - yn gyfrifol am sicrhau bod gan Aelodau'r  adnoddau teg a phriodol i gyflawni eu rolau. adnoddau teg a phriodol i gyflawni eu rolau.

  • Comisiynydd Safonau y Senedd - yn rhoi cyngor a chymorth ar unrhyw fater o egwyddor sy'n ymwneud ag ymddygiad Aelodau'r , ac yn ymchwilydd annibynnol ar gyfer cwynion sy'n honni bod Aelodau'r , ac yn ymchwilydd annibynnol ar gyfer cwynion sy'n honni bod Aelodau'r  wedi torri unrhyw God, Protocol neu benderfyniad gan y wedi torri unrhyw God, Protocol neu benderfyniad gan y ...

 

Partners & Help