Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
 

Dirprwyo swyddogaethau Comisiwn y Cynulliad


1.   Yn unol â darpariaethau paragraff 7 o Atodlen 2 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, dirprwyir drwy hyn swyddogaethau Comisiwn y Cynulliad, gan gynnwys ei gyfrifoldeb am reoli staff, i'r Prif Weithredwr a'r Clerc, yn ddarostyngedig i'r eithriadau a'r amodau a ganlyn.

2.   Ni ddirprwyir y materion canlynol:

    1. penodiad, telerau ac amodau a thâl y Prif Weithredwr a'r Clerc, cynghorwyr annibynnol anweithredol y Comisiwn, ac aelodau o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad; nac

awdurdodi gwariant o dan baragraff o 6 Atodlen 2 i Ddeddf 2006 (sef darparu cymorth ariannol i'r Comisiwn Etholiadol).

3.   Rhaid i'r Prif Weithredwr a'r Clerc ymgynghori â'r Comisiwn cyn:

a) penodi ar gyfer swyddi ar lefel Cyfarwyddwyr;

b) newid tâl a thelerau ac amodau'r staff sydd yn y swyddi hynny;

c) creu swyddi Cyfarwyddwyr newydd neu ddiddymu swyddi Cyfarwyddwyr sydd eisoes yn bodoli;

d) awdurdodi gwariant ar brosiectau neu cytundebau sy'n werth mwy na £5 miliwn; ac 

e) awdurdodi gwariant ar faterion y gellid eu hystyried yn newydd neu'n ddadleuol.

4.   Nid yw'r ffaith bod y swyddogaethau uchod wedi'u dirprwyo yn rhwystro'r Comisiwn rhag ymgymryd â'r swyddogaethau dirprwyedig hynny.

Arwyddwyd ar ran y Comisiwn gan y Llywydd

………………………………………………

Mehefin 2016

 

 

Partners & Help