Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynllun Cydraddoldeb

Mae Comisiwn y Cynulliad yn darparu adnoddau, eiddo a staff i alluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gyflawni ei swyddogaethau fel sefydliad seneddol. Felly, mae gennym gyfrifoldebau fel cyflogwr ac fel sefydliad sy’n rhoi cymorth i Aelodau’r Cynulliad ac sy’n rhyngweithio â’r cyhoedd.

Ein gweledigaeth yw bod yn sefydliad blaenllaw yn ein hymrwymiad i hybu cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a pharchu hawliau dynol. Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb yn cynnwys y nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010 sef oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod dyletswydd gyffredinol ar y Cynulliad i:

  • waredu pob camwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu ac erledigaeth;

  • hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng rhai sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a’r rhai nad ydynt yn rhannu nodweddion; a

  • meithrin cysylltiadau da rhwng rhai sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a rhai nad ydynt yn rhannu nodweddion.

Yn dilyn ymgynghoriad, rydym wedi datblygu ein cynllun sy’n amlinellu sut y byddwn yn cyflawni ein hamcanion cydraddoldeb. Rydym wedi datblygu’r Cynllun Cydraddoldeb hwn i gynorthwyo ein sefydliad â hybu cydraddoldeb, gwerthfawrogi amrywiaeth a nodi a chwalu rhwystrau posibl i gydraddoldeb i’n staff, Aelodau’r Cynulliad, eu staff nhw ac aelodau’r cyhoedd.

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16 (PDF; 834KB)

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16 (Word; 188KB)

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16 (crynodeb) (PDF; 664KB)

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16 (crynodeb) (Word; 36KB)

Cynllun Cydraddoldeb 2012-16 (crynodeb) (Word; 2.01MB) (saesneg yn unig)

Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad (PDF; 180KB)

Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad (Word; 80KB)

I gael y wybodaeth ar ffurf arall, gallwch gysylltu â’r tîm Cydraddoldeb:

Tîm Cydraddoldeb
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8197

tim.cydraddoldebau@cynulliad.cymru

Hoffem ddiolch i bob grwp ac i bob unigolyn a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad ac a wnaeth gyfraniad at ein cynllun cydraddoldeb.

Partners & Help