Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Adran Un: Y Cynllun

Dywedwch fwy am Gamu Ymlaen Cymru …

Beth?

Yn dilyn cynllun llwyddiannus a drefnwyd gan Ymgyrch y Bleidlais Ddu yn 2007, i unigolion gysgodi Aelodau’r Cynulliad, dyfeisiwyd Cynllun Peilot Camu Ymlaen Cymru mewn partneriaeth rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Llywodraeth Cymru. Roeddem yn awyddus i adeiladu ar y gwaith arloesol a wnaed gan Ymgyrch y Bleidlais Ddu a’i ymestyn i bobl o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol a oedd yn awyddus i ddysgu mwy am ddemocratiaeth yng Nghymru a chymryd mwy o ran mewn gwleidyddiaeth ac / neu yn eu cymunedau.

Er mwyn estyn allan a gwahodd y bobl hynny sydd am  gymryd rhan a gofalu bod y cynllun yn addas iddynt hwy, roedd yn bwysig inni gysylltu ag elusennau a chyrff sy’n cynrychioli gwahanol grwpiau. Mae’n partneriaid o’r sector gwirfoddol hefyd wedi bod yn rhan bwysig o greu Camu Ymlaen Cymru drwy gytuno i fod yn aelodau o’r grwp llywio a drwy gyfrannu at y broses ddethol.    

Pam?

Roedd y cynllun yn rhedeg rhwng mis Hydref 2009 a mis Ebrill 2010 a rhoddodd gyfle i 34 o gyfranogwyr o bob rhan o Gymru gysgodi Cynghorydd neu Aelod Cynulliad dros gyfnod o chwe mis a chael eu mentora ganddynt. Nod y Cynllun oedd cynyddu ymgysylltiad y cyfranogwyr â chyrff democrataidd a datblygu eu rôl fel dinasyddion gweithgar a llysgenhadon cymunedol. Roeddem hefyd yn rhagweld y byddai’r cyfranogwyr yn cael mewnwelediad i rôl cynrychiolydd etholedig, rhwydweithio a dysgu mwy am ddinasyddiaeth weithgar a darganfod eu ffordd o amgylch strwythurau a sefydliadau gwleidyddol Cymru. Hefyd, fe wnaethom ganfod y gallai mentoriaid wella’u dealltwriaeth o’r rhwystrau sy’n atal pobl sydd heb gynrychiolaeth ddigonol rhag cyfranogi.

Cynlluniwyd Camu Ymlaen Cymru hefyd er mwyn codi ymwybyddiaeth ymhlith gwleidyddion etholedig o’r rhwystrau a all wynebu pobl sy’n ystyried eu hunain i fod yn dod o grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rhoddodd gyfle i Gynghorwyr Lleol ac Aelodau’r Cynulliad ganfod yr hyn y gallent ei wneud o ran cael gwared â’r rhwystrau hyn a chodi ymwybyddiaeth ohonynt.

Sut?

Roedd gofyn i’r Mentoriaid a’r Cyfranogwyr gyfarfod ar ddeg achlysur o leiaf, gyda phrofiadau’n amrywio o fynd i gyfarfodydd ac arsyllu ar waith cynghorau lleol a Chynulliad Cenedlaethol Cymru i fynd i gymorthfeydd lleol gyda Mentoriaid er mwyn clywed am faterion sy’n effeithio ar eu hetholwyr. Mewn rhai achosion, aeth Cyfranogwyr gyda’u Mentoriaid i gynadleddau, ymweliadau â safleoedd a digwyddiadau rhwydweithio eraill.

Yn ychwanegol at y lleiafswm o ddeg profiad, dyfeisiwyd rhaglen dysgu a datblygu er mwyn gwella dealltwriaeth y Cyfranogwyr o ddatganoli yng Nghymru; datblygu eu rhwydweithiau ac ymgysylltu â sefydliadau cenedlaethol a lleol a gwella hunanhyder o ran lleisio’u barn ac annog eraill o’u cwmpas i wneud yr un modd.

Beth nesaf?

Cafodd y Cynllun Peilot ei werthuso ac rydym wedi cyhoeddi adroddiad sy’n edrych ar y ffordd mae’r Cynllun yn cael ei redeg ac a yw wedi cyflawni’r hyn y bwriadwyd iddo’i wneud. Mae’r adroddiad yn argymell sut y gellid datblygu’r Cynllun yn y dyfodol.

Rydym wedi ceisio dysgu cymaint â phosibl gan y Cyfranogwyr a’r Mentoriaid a gallwch ddarllen dyddlyfrau a gadwyd gan rai o’r Cyfranogwyr tra roeddent yn cymryd rhan yn y cynllun.  Hefyd, efallai y bydd diddordeb gennych yn ein e-sgyrsiau a ffilmiwyd gan rai Cyfranogwyr gyda phobl amlwg yn llygad y cyhoedd.

“Mae Cynllun Camu Ymlaen Cymru wedi rhoi cyfle i mi gael dealltwriaeth o waith bywyd cyhoeddus ac mae wedi fy ysbrydoli i wneud cyfraniad cadarnhaol.  Gobeithio eich bod i gyd yn teimlo’r un fath a’ch bod yn barod i gymryd mwy o ran mewn bywyd cyhoeddus.”

Annette Monks (Cyfranogwr) yn siarad yn y digwyddiad i gloi Cynllun Camu Ymlaen Cymru 21 Ebrill 2010

  • Adrodiad Gwerthuso

Mae’r adroddiad gwerthuso llawn a fersiwn gryno ohono ar gael i’w lawr lwytho yma. Os hoffech gael copi o’r adroddiad ar ffurf arall, cysylltwch â ni.

  • Adnoddau a Gwybodaeth

Dyddlyfrau mentoreion

Fel rhan o Gynllun Camu Ymlaen Cymru,  gofynnwyd i’r mentoreion a oedd yn cymryd rhan yn y cynllun ysgrifennu dyddlyfr yn nodi’u sylwadau  a’u profiadau. Isod, mae detholiad o’r dyddlyfrau hyn.

Partners & Help