Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
​​​​​​​​​​​​​Aelodau'r Cynulliad yn yr Senedd Siambr

​Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Penododd y Llywydd y Panel Arbenigol i gynghori ac adrodd i Gomisiwn y Cynulliad, erbyn hydref 2017, ar y materion a ganlyn:

  • nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad;

  • y system etholiadol fwyaf addas; ac

  • yr oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad.

 

 
 


Y WYBODAETH DDIWEDDARAF: Cyhoeddi'r adroddiad

12 Rhagfyr | Newyddion

Mae Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad wedi ei gyhoeddi. 

 

 

​Senedd sy'n Gweithio i Gymru​


 

  
 

Wythfed cyfarfod y Panel

27 Mehefin 2018 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am yr wythfed tro ddydd Mercher 18 a dydd Iau 19 Hydref 2017.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 a 19 Hydref.

 
 

Seithfed cyfarfod y Panel

7 Tachwedd 2017 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am y seithfed tro ddydd Gwener 22 Medi.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi.

 
 

Chweched cyfarfod y Panel

4 Hydref 2017 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am y chweched tro ddydd Gwener 14 Gorffennaf.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF: Y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma

21 Gorffennaf 2017 l Newyddion

Trafododd y Panel a chytunodd i gyhoeddi rhagor o dystiolaeth yn ei gyfarfod ar 12 Mehefin a 14 Gorffennaf.

Os hoffech gyflwyno'ch barn ar unrhyw elfen o waith y Panel Arbenigol, byddai'n ddefnyddiol pe gallech wneud hynny mor fuan â phosibl er mwyn sicrhau bod gan y Panel ddigon o amser i ystyried eich cyflwyniad. Anfonwch eich sylwadau drwy e-bost at newid.cyfansoddiadol@cynulliad.cymru. Cyn cyflwyno'ch sylwadau, sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â pholisi preifatrwydd y Panel Arbenigol.

 
 

Pumed cyfarfod y Panel

18 Gorffennaf 2017 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am y pumed tro ddydd Llun 12 Mehefin.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Mehefin.

 
 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF: Y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma

7 Gorffennaf 2017 l Newyddion

Mae'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno tystiolaeth i'r Panel Arbenigol bellach wedi mynd heibio. Caiff unrhyw dystiolaeth sydd yn dod i law yn awr ei derbyn, ond dylid ei chyflwyno cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau y gellir ei hystyried. Anfonwch eich sylwadau drwy e-bost at newid.cyfansoddiadol@cynulliad.cymru. Cyn cyflwyno'ch sylwadau, sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â pholisi preifatrwydd y Panel Arbenigol.

 
 

Pedwerydd cyfarfod y Panel

16 Mehefin 2017 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am y pedwerydd tro ddydd Llun a Mawrth 22 - 23 Mai.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 - 23 Mai.

 
 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF: Y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma

6 Mehefin 2017 l Newyddion

Trafododd y Panel a chytunodd i gyhoeddi rhagor o dystiolaeth yn ei gyfarfod ar 22 a 23 Mai.

Os hoffech gyflwyno'ch barn ar unrhyw elfen o waith y Panel Arbenigol, byddai'n ddefnyddiol pe gallech wneud hynny mor fuan â phosibl er mwyn sicrhau bod gan y Panel ddigon o amser i ystyried eich cyflwyniad. Anfonwch eich sylwadau drwy e-bost at newid.cyfansoddiadol@cynulliad.cymru. Cyn cyflwyno'ch sylwadau, sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â pholisi preifatrwydd y Panel Arbenigol.

 

 

 

Trydydd cyfarfod y Panel

31 Mai 2017 l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am y trydydd tro ddydd Gwener 21 Ebrill.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Ebrill.

Logo y Panel.png 

 

 

 

 

Tystiolaeth a ddaeth i law hyd yma

28 Ebrill 2017 l Newyddion

Yn ei gyfarfod ar 7 Mawrth, cytunodd y Panel Arbenigol i ofyn am dystiolaeth bellach ar gwestiynau penodol gan arbenigwyr a rhanddeiliaid allweddol. Trafododd y Panel a chytunodd i gyhoeddi'r ymatebion a ddaeth i law hyd yma yn ei gyfarfod ar 21 Ebrill.

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw elfen o waith y Panel Arbenigol, anfonwch e-bost i newid.cyfansoddiadol@cynulliad.cymru erbyn 19 Mai. Cyn cyflwyno eich sylwadau, dylech ddarllen polisi preifatrwydd y Panel Arbenigol.

 
 

Ail gyfarfod y Panel

24 Ebrill l Newyddion

Cyfarfu'r Panel am yr ail waith ddydd Mawrth 7 Mawrth.

Darllenwch gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Mawrth.

 

 

 
 
Cyflwyno sylwadau neu dystiolaeth

30 Mawrth 2017 | Newyddion

Rôl y Panel Arbenigol yw: 

  • Adolygu'r dystiolaeth a'r ymchwil bresennol sy'n ymwneud â maint a threfniadau etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol, a'u hategu os oes angen;
  • Gan ddefnyddio'r sylfaen dystiolaeth honno, ac er mwyn llywio'r gwaith o baratoi unrhyw ddeddfwriaeth angenrheidiol, gwneud argymhellion i Gomisiwn y Cynulliad ynglŷn â sawl Aelod ddylai fod gan y Cynulliad Cenedlaethol, y system etholiadol y dylid ei defnyddio i ethol ei Aelodau, a'r oed pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol;
  • Dylai'r Panel Arbenigol gyflwyno adroddiad erbyn hydref 2017 fel y gellid gwneud unrhyw newidiadau deddfwriaethol mewn pryd ar gyfer etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2021, ar yr amod bod y gefnogaeth wleidyddol angenrheidiol yn bodoli.

Os hoffech gynnig unrhyw sylwadau neu dystiolaeth ar unrhyw fater o fewn cylch gwaith y Panel Arbenigol, a fyddech cystal ag anfon neges e-bost at newid.cyfansoddiadol@cynulliad.cymru. Cyn cyflwyno eich sylwadau, gofynnwn ichi ymgyfarwyddo â pholisi cyfrinachedd y Panel Arbenigol​.


 
 

Cyfarfod cyntaf y Panel

17 Mawrth 2017 | Newyddion

Cyfarfu'r anel am y tro cyntaf ddydd Mawrth 14 Chwefror i drafod sut y byddai'n mynd ati i gyflawni ei waith. Cytunodd y Panel i ymgymryd â gwaith ar y canlynol:anel am y tro cyntaf ddydd Mawrth 14 Chwefror i drafod sut y byddai'n mynd ati i gyflawni ei waith. Cytunodd y Panel i ymgymryd â gwaith ar y canlynol:

  • materion yn ymwneud ag ardaloedd etholaethol y Cynulliad, yn enwedig rhai sy'n cyd-ffinio ag etholaethau San Steffan;
  • isafswm oed pleidleisio yn etholiadau'r Cynulliad; a
  • gallu a maint y Cynulliad, a'r system etholiadol briodol er mwy ethol Aelodau.

Darllen cofnodion y cyfarfod.

Bydd cofnodion cyfarfodydd yn y dyfodol yn cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon. Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf ar waith y Panel trwy ddilyn @PADECCymru ar Twitter.

 
 

Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

1 Chwefror 2017 | Newyddion

Ym mis Tachwedd 2016, cyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai'n gwneud gwaith i fynd i'r afael â chapasiti'r Cynulliad, gan weithredu ar ran y sefydliad ac, yn bwysicaf oll, er budd pobl Cymru.

Ar 1 Chwefror 2017, cyhoeddodd y Llywydd y ffaith y sefydlwyd Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol i roi cyngor cadarn, yn wleidyddol ddiduedd ar nifer yr Aelodau sydd eu hangen ar y Cynulliad, y system etholiadol fwyaf addas, a'r oedran pleidleisio isaf ar gyfer etholiadau'r Cynulliad.

Bydd y Panel Arbenigol yn cyflwyno adroddiad erbyn hydref 2017 fel y gellid, ar yr amod bod y graddau angenrheidiol o gefnogaeth wleidyddol yn bodoli, gwneud unrhyw newidiadau deddfwriaethol mewn pryd ar gyfer etholiad y Cynulliad Cenedlaethol yn 2021.

Darllen y datganiad ysgrifenedig llawn

Darllen y datganiad i'r wasg

Darllen Adroddiad Comisiwn y Pedwerydd Cynulliad: Dyfodol y Cynulliad a sicrhau capasiti i gyflawni ar gyfer Cymru (PDF, 2.83MB)

 
 
 

Aelodau'r Panel

1 Chwefror 2017 | Newyddion

Bydd y Panel yn gweithio'n annibynnol dan gyfarwyddyd strategol ei Gadeirydd, yr Athro Laura McAllister. Mae aelodau eraill y Panel yn cynnwys yr Athro Rosie Campbell, yr Athro Sarah Childs, Rob Clements, yr Athro David Farrell, Dr Alan Renwick a Syr Paul Silk.

Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad 

(O'r chwith i'r dde: Rob Clements, yr Athro Sarah Childs, yr Athro Laura McAllister, Syr Evan Paul Silk KCB, Dr Alan Renwick, yr Athro David Farrell)

Rhyngddynt, mae gan y Panel gyfoeth o arbenigedd ym meysydd systemau etholiadol, capasiti a gwaith seneddol, sefyllfa gyfansoddiadol y Cynulliad Cenedlaethol, a materion ehangach o ran llywodraethu, gan gynnwys cydraddoldeb, amrywiaeth ac ymgysylltu.

Darllen mwy am rôl y Panel

 
 

 

Partners & Help