Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynaliadwyedd

Mae'n amcan gan Senedd Cymru i fod yn esiampl o ran perfformiad amgylcheddol a chynaliadwyedd.  Fel un o'r sefydliadau cyhoeddus mwyaf blaenllaw yng Nghymru, rydym yn cydnabod ein cyfrifoldeb i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac rydym yn gweithredu mewn modd amgylcheddol gyfrifol ym mhob un o'n gweithgareddau.

Y Darlun Mawr

Rydym yn ymdrechu i weithredu Senedd carbon isel sy'n addas ar gyfer heriau'r dyfodol ac amgylchedd gwaith sy'n darparu lle cyfforddus, cynhyrchiol ac effeithlon i'n haelodau a'n staff. Yn 2009, gwnaethom ddatganiad beiddgar i fynd i'r afael â lleihau'r effeithiau carbon allweddol sy'n codi o'n gweithrediadau. Gwnaethom hyn drwy Strategaeth Lleihau Carbon a gyflawnodd ostyngiad o 40 y cant mewn allyriadau ynni erbyn 2015.

Wrth barhau â'r gwaith hwn, gosodwyd targedau uchelgeisiol pellach yr ydym ar hyn o bryd yn gweithio tuag atynt:

  • Lleihau allyriadau ynni 30 y cant erbyn 2021, yn seiliedig ar 2012/13;
  • Gwella effeithlonrwydd teithio mewn ceir sy'n gysylltiedig â busnes 10 y cant erbyn 2021, yn seiliedig ar 2013/14;
  • Peidio ag anfon dim gwastraff i safleoedd tirlenwi erbyn 2021;
  • Lleihau'r defnydd o ddŵr 5% erbyn 2021, yn seiliedig ar 2014/15.​

 

Ein hadeiladau

 

Mae Senedd Cymru a Comisiwn y Senedd yn gweithredu mewn pedwar adeilad – Tŷ Hywel, y Senedd ac adeiladau'r Pierhead ym Mae Caerdydd a swyddfa fach ym Mae Colwyn.  Mae'r adeiladau hyn yn gymysgedd o asedau y mae'r Cynulliad yn berchen arnynt yn llwyr neu sydd ar brydles.  Adeiladwyd Tŷ Hywel ddechrau'r 1990au ac mae'n adeilad ar gynllun agored yn bennaf, sy'n darparu swyddfeydd i tua 700 o staff ar y pum llawr.  Mae adeilad eiconig y Senedd yn cynnwys siambr y Cynulliad ac mae wedi'i adeiladu i fodloni safonau Rhagorol BREAAM, gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnolegau ynni adnewyddadwy ar gyfer gwresogi, cywain dŵr glaw a systemau awyru naturiol cymysg ar gyfer oeri.  Mae'r Pierhead yn adeilad rhestredig Gradd 1 a adeiladwyd yn 1897, ac mae'n un o dirnodau hanesyddol mwyaf cyfarwydd Caerdydd.

 

Ystadegau am yr Adeiladau

​Cyfanswm yr arwynebedd llawr defnyddiadwy (m2)

AdeiladAdeiladwyd yn​Nifer y lloriauCyfanswm yr arwynebedd defnyddiadwy (m2)​Math o system wresogi
​Tŷ Hywel​1990au​5​15,266​Nwy naturiol
​Y Senedd​2006​3​5,121​Biomas (gyda nwy naturiol wrth gefn)
​Y Pierhead​1897​3​1,821​Nwy naturiol
​Parc y Tywysog​2002-03​2​254
​Nwy naturiol

 

Tystysgrifau Ynni i'w harddangos

 

Mae ein hadeiladau wrth galon ein strategaeth lleihau carbon ac maent yn rhan o bortffolio bach ond heriol.  Mae'r ffordd yr ydym yn defnyddio, cynnal a gwella'r adeiladau yn greiddiol i sicrhau llwyddiant parhaus ac i feithrin amgylcheddau gwaith mwy cynaliadwy.  Yn wir, mae dyfodol lle caiff adnoddau eu defnyddio'n effeithlon yn dibynnu ar gael mwy o'n hadeiladau gan ddefnyddio llai.  Gallwch weld ein Tystysgrifau Ynni ar gyfer pob adeilad isod.

Tystysgrif Tŷ Hywel (PDF, 200KB)

Tystysgrif y Senedd (PDF, 200KB)

Tystysgrif y Pierhead (PDF, 200KB)

 

Ein Taith

 

Pan gyhoeddwyd ein strategaeth lleihau carbon gyntaf yn ôl yn 2009, nid oeddem yn gwybod cymaint ag yr ydym yn awr.  Roeddem ni yn gwybod y byddai'n heriol iawn.  Gan ddefnyddio'r data a oedd gennym, fe wnaethom ni ganolbwyntio ar yr  effeithiau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â gweithrediadau ein hystâd, fel defnydd o ynni a theithio ar fusnes, ynghyd â gwastraff a dŵr. 

Ers 2009, rydym wedi symud ymlaen yn sylweddol, ac rydym yn falch o'n llwyddiannau. Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli, wrth i ni nesáu at ddiwedd y strategaeth bresennol, fod ein taith yn parhau â nod clir, sef parhau i leihau effaith amgylcheddol ein gweithrediadau, ond hyd yn oed yn bwysicach, i sicrhau ar yr un pryd fod ein hadeiladau yn darparu amgylcheddau gweithio cyfforddus i bawb sy'n eu defnyddio.  

Wrth i ni nesáu at ddiwedd y Strategaeth Lleihau Carbon, rydym eisoes wedi cymryd camau i sicrhau nad yw parhad a momentwm ein gwaith yn cael ei golli drwy baratoi Map Llwybr Lleihau Carbon penodol ar gyfer y chwe blynedd nesaf hyd at 2021.  Mae'r strategaeth yn ein herio i sicrhau gostyngiad o 30 y cant pellach mewn allyriadau ynni ar ben ein cyflawniadau presennol.  Bydd y map hwn yn rhan greiddiol o'r strategaeth cynaliadwyedd ehangach wrth symud ymlaen.  Mae crynodeb o'r strategaeth isod.

Map Llwybr Lleihau Carbon - Crynodeb Gweithredol (Word, 62.8KB)

 

Ein heffeithiau

 

Ein defnydd o ynni, o bell ffordd, yw ein heffaith amgylcheddol uniongyrchol fwyaf.  Yn wir, mae'n cyfrif am 80% o gyfanswm ein hôl troed carbon.  Mae hyn wedi rhoi ffocws clir i ni, a thros y blynyddoedd, rydym wedi cymryd camau breision i leihau ein defnydd a'r carbon cysylltiedig gan arbed arian ar yr un pryd.  Nid yw hynny i ddweud ein bod wedi anghofio am yr effeithiau eraill, o bell ffordd.  Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau nad ydym yn anfon gwastraff i safleoedd tirlenwi ac rydym hefyd wedi ysgogi effeithlonrwydd mewn teithio cynaliadwy, yn benodol drwy ddefnyddio cerbyd trydan fel ein cerbyd corfforaethol. Rydym yn ymwybodol iawn y gallwn wneud rhagor i ddeall effeithiau'r cynnyrch a'r gwasanaethau y byddwn yn eu caffael drwy ymgysylltu â'n cadwyn gyflenwi.  Fodd bynnag, yn anad dim, rydym yn canolbwyntio ar sicrhau y gallwn ddarparu ystâd ragorol, gynaliadwy ar gyfer y Senedd a fydd yn ysbrydoli eraill i ddysgu, ymgysylltu a hyrwyddo ein gwaith.


Gwneud iddo ddigwydd

 

Rydym yn gwybod na allwn gyflawni ein gweledigaeth ar ein pen ein hun.  Mae angen i ni wrando a dysgu oddi wrth ein holl randdeiliaid gan y bydd y rhai sy'n defnyddio'n hystâd a'r rhai sy'n ymweld â hi, fel ei gilydd, yn meithrin Senedd amgylcheddol gynaliadwy'r dyfodol. Rydym eisiau i'n gweithwyr a'n hymwelwyr fod yn falch o weithio mewn Senedd ac ymweld â Senedd sy'n gyfrifol ac sy'n gofalu am yr amgylchedd yn ogystal â sicrhau bod ein gwerthoedd ac agweddau cyffredin, o ran adnabod a rheoli ein heffeithiau mwyaf, yn cael eu cyfrif.    

 

Rhoi gwybodaeth i chi

 

Rydym wedi ymrwymo i fod yn sefydliad agored a thryloyw.  O ystyried ein sefyllfa a'n dylanwad fel corff democrataidd allweddol, mae disgwyl i ni arwain drwy esiampl wrth adrodd yn gyhoeddus ac yn dryloyw ar ein gweithgareddau i hyrwyddo ymgysylltiad ac mae gennym ddyletswydd i fod yn atebol am ein perfformiad o ran cynaliadwyedd.

Mae ein Cynaliadwyedd Adroddiad Blynydd diweddaraf ynghyd â'r holl adroddiadau blaenorol ar gael i'w llwytho, ac maent yn rhoi trosolwg cynhwysfawr ar ein dull o reoli pob un o'n heffeithiau amgylcheddol allweddol, manylion am ein perfformiad a chrynodeb o'n hymrwymiadau yn y dyfodol.

Mae ein polisïau cynaliadwyedd yn rhoi ymrwymiad ar lefel uchel i sicrhau ein bod yn defnyddio adnoddau'n ddoeth, yn hybu gwelliant ac yn cyflawni ein nodau strategol.


Gwobrau cynaliadwyedd


Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi bod yn falch o'r gydnabyddiaeth a gawsom am fynd i'r afael â lleihau ein hôl troed carbon uniongyrchol.  Mae tystiolaeth o hynny mewn nifer o anrhydeddau a restrir isod:

Gwobrau Rheoli Cyfleustodau Cynaliadwy 2010
Enillydd – Sefydliad sector cyhoeddus mwyaf cynaliadwy – Llywodraeth

Gwobrau Cynaliadwyedd y Sector Cyhoeddus 2011
Yn Ail - Sefydliad sector cyhoeddus mwyaf cynaliadwy – Llywodraeth

14
Enillydd - Sefydliad sector cyhoeddus mwyaf cynaliadwy – Llyeth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am waith cynaliadwyedd y Senedd, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Y Rheolwr Cynaliadwyedd
Senedd Cymru
Tŷ Hywel
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 7396
E-bost: cynaliadwyedd@senedd.cymru

 

Adroddiadau a Pholisïau


Cynaliadwyedd Adroddiad Blynyddol 2018-19 

Polisi Amgylcheddol ​2019

Adroddiad Amgylcheddol 2017-18 (PDF, 1.9MB)

Polisi Amgylcheddol ​2017​ ​(PDF, 120KB)

Adroddiad Amgylcheddol 2016-17​​ (PDF, 2.2MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2015-16 (PDF, 9MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2014-15 (PDF, 5.52MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2013-14 (PDF, 3.69MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2012-13 (PDF, 1.72MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2011-12 (PDF, 5.73MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2010-11 (PDF, 1.09MB

Adroddiad Amgylcheddol 2009-10 (PDF, 4.40MB)

Adroddiad Amgylcheddol 2008-09 (PDF, 465KB)

Polisi Amgylcheddol 2015-16 (Word, 280KB)

Polisi Papur Cynaliadwy 2015-16 (Word, 279KB)

Ionawr 2015 - Strategaeth Rheoli Carbon - Casgliad a Chynlluniau'r Dyfodol (Word, 77KB)

 

 
 

Partners & Help