Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ni yw Senedd Cymru 

 

 

A ydych chi erioed wedi ystyried beth yw'r gwahaniaeth rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru?

 
 
​​

Y Senedd yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Y Llywydd yw prif awdurdod y Senedd ac mae'n cadeirio'r Cyfarfod Llawn, sef y cyfarfod rhwng y 60 Aelod o'r Senedd, gan fod yn ddiduedd yn wleidyddol bob amser. Elin Jones AC yw'r Llywydd ar hyn o bryd.


 
 
​​

Llywodraeth Cymru yw'r llywodraeth ddatganoledig ar gyfer Cymru. Mae'n gweithredu mewn meysydd sydd wedi'u datganoli gan gynnwys meysydd allweddol mewn bywyd cyhoeddus megis iechyd, addysg, gwasanaethau cyhoeddus a'r amgylchedd.

Prif Weinidog Cymru yw arweinydd Llywodraeth Cymru ac mae'n cael ei benodi gan Ei Mawrhydi'r Frenhines ar ôl iddo gael ei enwebu gan Aelodau'r Cynulliad. Mark Drakeford AC yw Prif Weinidog Cymru ar hyn o bryd.

 
 

Siapio bywyd yng Nghymru

Mae'r Aelodau yn trafod, dadlau a gwneud cyfreithiau sy'n siapio bywyd yng Nghymru. Mae gennym bwerau i newid nifer o feysydd ym mywyd Cymru gan gynnwys addysg, iechyd a'r amgylchedd

 
Children at the Assembly stand at the Urdd
Senedd Ieuenctid Cymru

Erbyn hyn mae gan bobl ifanc yng Nghymru lwyfan i'w llais gael ei glywed yn dilyn etholiad cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru.

 
 

Partners & Help