Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Deddfu ar gyfer Cymru

Ie i bwerau pellach

Yn dilyn y refferendwm a gynhaliwyd ar 03 Mawrth 2011 ar bwerau deddfu Senedd Cymru, pleidleisiodd pobl Cymru o blaid rhoi pwerau pellach i’r Senedd lunio deddfau yng Nghymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn drwy fynd i un o’r adrannau isod:

 

Deddfau'r  Senedd

 
 

 Mae Bil yn gyfraith arfaethedig. Unwaith y bydd Bil wedi’i basio gan y Senedd a’i fod yn cael Cydsyniad Brenhinol, mae’n dod yn Ddeddf y Senedd. Gall y Senedd basio Deddfau ar unrhyw bwnc a restrir yn Atodlen 7 i Ddeddf 2006.

 

 

Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol

 
 

Cyn mis Mawrth 2011, roedd y Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol yn fath o is-ddeddfwriaeth a oedd yn trosglwyddo pwerau penodol o Senedd y DU i Senedd Cymru.

Ceir manylion yr holl Orchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol blaenorol a osodwyd gerbron y Senedd yma. Gorchmynion o'r Trydydd Cynulliad

 

 

Is-ddeddfwriaeth

 
 

 Mae'r Senedd yn craffu ar is-ddeddfwriaeth a luniwyd gan Weinidogion Cymru gan ddefnydio pwerau a ddirprwywyd iddynt gan Deddf neu Fesur Senedd Cymru neu gan Ddeddf Seneddol y DU. 

Mae is-ddeddfwriaeth yn cynnwys gorchmynion, rheoliadau, rheolau a chynlluniau yn ogystal â chanllawiau statudol a gorchmynion lleol.

 

Hynt Biliau'r Senedd​

 
 

         
Yn y rhan hon, ceir eglurhad o sut mae’r broses ddeddfu yn y Pedwerydd Cynulliad yn gweithio, gyda gwybodaeth bellach am Filiau a Deddfau, canllawiau a dogfennau, megis Atodlen 7.

 

 

Partners & Help