Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Rhandaliad Olaf y Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS)Datganiadau ysgrifenedig179200175KB05/04/2016
Canolfan Mabwysiadu Technolegau Iechyd i Gymru Datganiadau ysgrifenedig783360765KB05/04/2016
Y Gweinidog Addysg a Sgiliau yn cyhoeddi penodiad i Fwrdd Cymwysterau Cymru Datganiadau ysgrifenedig8089679KB05/04/2016
Deall data marwolaethau Cymru - y cynnydd ers cyhoeddi adolygiad Palmer. Datganiadau ysgrifenedig798720780KB05/04/2016
Y diweddaraf ynghylch cyfnod pontio Gofal Cymdeithasol CymruDatganiadau ysgrifenedig190464186KB05/04/2016
Cludo Nwyddau yng Nghymru - Adroddiad y Gweithgor Cludo NwyddauDatganiadau ysgrifenedig180224176KB04/04/2016
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - diweddariad ar y gweithreduDatganiadau ysgrifenedig169984166KB01/04/2016
Gwerthusiad o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014Datganiadau ysgrifenedig179200175KB31/03/2016
Rheoliadau yn diwygio'r Meini Prawf Cymhwysedd ar gyfer Bathodynnau GlasDatganiadau ysgrifenedig209920205KB31/03/2016
Cyhoeddiad Diweddar TATA Steel UKDatganiadau ysgrifenedig207872203KB30/03/2016
Ymateb i'r adroddiad Adolygiad Arbenigol ar y Ddarpariaeth o Amgueddfeydd Lleol yng Nghymru 2015 Datganiadau ysgrifenedig171008167KB30/03/2016
Papur Gwyrdd: Gwella cyfleoedd i gael mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden cyfrifol – adroddiad cryno ar yr ymgynghoriadDatganiadau ysgrifenedig192512188KB24/03/2016
Cynnydd y Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Afiechydon DifrifolDatganiadau ysgrifenedig189440185KB24/03/2016
Adolygiad Gweithlu GIG CymruDatganiadau ysgrifenedig182272178KB23/03/2016
Datganiad o Fwriad ar gyfer Genomeg a Meddygaeth FanwlDatganiadau ysgrifenedig184320180KB23/03/2016
Arferion Cyflogi Moesegol ym maes AdeiladuDatganiadau ysgrifenedig193536189KB22/03/2016
Cerbydau Carbon Isel: Adroddiad y Grŵp Llywio ArbenigolDatganiadau ysgrifenedig202752198KB22/03/2016
Adroddiad y Grŵp Rhanddeiliaid Cyfiawnder: Y Gyfraith a Chyfiawnder yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig195584191KB21/03/2016
Modelau darparu amgen i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus: Cynllun GweithreduDatganiadau ysgrifenedig184320180KB18/03/2016
Dyfarniadau Cyflog y GIG ac Adroddiadau'r Corff Adolygu CyflogauDatganiadau ysgrifenedig167936164KB18/03/2016
RHEILFFORDD GOGLEDD CYMRU Datganiadau ysgrifenedig172032168KB18/03/2016
Cynnydd y Rhaglen Gofal wedi'i GynllunioDatganiadau ysgrifenedig203776199KB18/03/2016
Cyhoeddi Ardal Fenter Glannau Port Talbot Datganiadau ysgrifenedig166912163KB17/03/2016
Tanau Glaswellt BwriadolDatganiadau ysgrifenedig177152173KB17/03/2016
Dangosyddion cenedlaethol: Dogfen dechnegolDatganiadau ysgrifenedig404480395KB17/03/2016
Sut mae mesur cynnydd cenedl?Datganiadau ysgrifenedig192512188KB17/03/2016
Cynyddu Cofrestru Etholiadol yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig7987278KB17/03/2016
Prosiectau Newydd Buddsoddi i ArbedDatganiadau ysgrifenedig173056169KB17/03/2016
Cyhoeddi Adroddiad Terfynol Llysgenhadon Cyllid yr UE “Ewrop yn Bwysig i Gymru: Cyfleoedd Cyllido a Pholisi'r UE 2014-2020” Datganiadau ysgrifenedig174080170KB17/03/2016
Cyhoeddi Fframwaith Strategol Cynhwysiant DigidolDatganiadau ysgrifenedig201728197KB17/03/2016
Cyhoeddi Strategaeth Rheoli Asedau Corfforaethol Llywodraeth Cymru ac Adroddiad Blynyddol y Gweithgor Asedau Cenedlaethol 2015-16Datganiadau ysgrifenedig172032168KB17/03/2016
Cynllun Cyflawni ar gyfer Ffoaduriaid a Cheiswyr Lloches 2016-2019Datganiadau ysgrifenedig169984166KB17/03/2016
Cyfyngiadau ar lobïo gan Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru sy'n cael cyllid grant Llywodraeth y DU. Datganiadau ysgrifenedig161792158KB17/03/2016
Siarter Gwaith Ieuenctid CymruDatganiadau ysgrifenedig202752198KB17/03/2016
DATBLYGU GWAITH IEUENCTID YNG NGHYMRU / DEVELOPING YOUTH WORK IN WALESDatganiadau ysgrifenedig4403243KB17/03/2016
Cynllun Gweithredu Strategaeth y Gymraeg 2016-17Datganiadau ysgrifenedig167936164KB17/03/2016
Presenoldeb yng Nghyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yr UE (Brwsel) – 14 Mawrth 2016Datganiadau ysgrifenedig219136214KB16/03/2016
Cyhoeddi Y Rhaglen Llythrennedd a Rhifedd Genedlaethol - cynllun gweithredu strategolDatganiadau ysgrifenedig208896204KB16/03/2016
Adolygiad ar fod yn Berchennog Cyfrifol ar Gi yng NghymruDatganiadau ysgrifenedig200704196KB16/03/2016
Defnyddio Anifeiliaid Gwyllt mewn SyrcasauDatganiadau ysgrifenedig8499283KB16/03/2016
Cyllideb y DU 2016Datganiadau ysgrifenedig174080170KB16/03/2016
Y Diweddaraf am Ardaloedd Menter yng Nghymru Datganiadau ysgrifenedig168960165KB16/03/2016
Diweddariad ar Gyflwyno Band Eang Cyflym Iawn ledled Cymru trwy gyfrwng prosiect Cyflymu Cymru.Datganiadau ysgrifenedig168960165KB16/03/2016
Infograffeg Band Eang CyflymDatganiadau ysgrifenedig327680320KB16/03/2016
Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yng Nghymru - Canllawiau i Lywodraethwyr: canllaw ymarferol i lywodraethwyr ysgolionDatganiadau ysgrifenedig188416184KB16/03/2016
Ymateb Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fesurau Gwyrddu PACDatganiadau ysgrifenedig200704196KB16/03/2016
Rhaglen Dyfodol LlwyddiannusDatganiadau ysgrifenedig198656194KB15/03/2016
Rhaglen Dyfodol LlwyddiannusDatganiadau ysgrifenedig176128172KB15/03/2016
Adroddiad Datblygu Cynaliadwy a’r Newid yn yr Hinsawdd 2015Datganiadau ysgrifenedig168960165KB15/03/2016
Ymgysylltu â Banc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Ewrop ar gyfer Buddsoddiad Strategol (EFSI)Datganiadau ysgrifenedig187392183KB14/03/2016

Partners & Help