Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Deddfwriaeth

Cyfraith ddrafft yw Bil. Ar ôl i’r Senedd ystyried a phasio Bil, ac ar ôl i’r Bil gael Cydsyniad Brenhinol gan y Frenhines, mae’n dod yn ‘Ddeddf gan Senedd Cymru’. Gall Senedd Cymru basio Deddfau ar unrhyw faterion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).

Yn yr adran honPapurau busnes ar y bwrdd

Canllawiau ar y Broses Ddeddfu

Sut mae'r broses deddfau yn weithio ar y Senedd. Gwybodaeth am cyfnod biliau a dogfennau canllaw fel Atodlen 7.

Deddfau'r Senedd

Sut mae’r broses ddeddfwriaethol yn y Senedd yn gweithio, gan gynnwys gwybodaeth am Gyfnodau Biliau a’r dogfennau canllawiau sy’n egluro’r materion nas cedwir gan Senedd y DU o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Cymru 2017).

Hynt Biliau'r Senedd

Edrychwch ar statws presennol Biliau'r Senedd

Is-ddeddfwriaeth

Mae is-ddeddfwriaeth yn gyfraith a wneir gan Weinidogion o dan bwerau dirprwyedig Ddeddf gan Senedd Cymru, Mesur y Cynulliad neu Ddeddf gan Senedd y DU.

Balots ar gyfer Biliau

O bryd i’w gilydd, rhaid i’r Llywydd gynnal Balot i benderfynu ar enw Aelod heblaw Aelod o’r Senedd a gaiff ofyn am gytundeb i gyflwyno Bil Aelod.

Biliau Arfaethedig Aelodau

Mae Bil Aelod yn Fil a gyflwynir gan Aelod o'r Senedd unigol. Mae Biliau Aelodau yn wahanol i Filiau (a gaiff eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru), Biliau Pwyllgor (a gaiff eu cyflwyno gan bwyllgorau) a Biliau’r Comisiwn (a gaiff eu cyflwyno gan Gomisiwn y Senedd).

Cydsyniad Deddfwriaethol

Pan fydd Senedd y DU yn dymuno deddfu ar fater sydd eisioes wedi'i ddatganoli i Senedd Cymru, mae confensiwn yn ei gwneud yn ofynnol iddi gael cydsyniad Senedd Cymru cyn y gall basio'r deddfwriaeth dan sylw. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan Senedd Cymru drwy gynigion cydsyniad deddfwriaethol.

Biliau a Dynnwyd yn Ôl a Biliau a Wrthodwyd

Mae’r dudalen hon yn rhoi manylion y Biliau a dynnwyd yn ôl gan yr Aelod Cyfrifol, neu a wrthodwyd gan y Senedd, yn ystod y Pumed Senedd (o fis Mai 2016). 
 

Hynt deddfwriaeth ar hyn o bryd

Canllawiau ar ddeddfwriaeth

Darllenwch y canllawiau presennol ar gyflwyno a chraffu ar Ddeddfwriaeth.

Hynt Biliau'r Senedd

​Darllenwch am hynt Biliau'r Senedd mae'r Senedd yn craffu arnynt ar hyn o bryd

Testun Deddfau a basiwyd

Mae testun Deddfau'r Senedd a Biliau'r DU y maent yn eu diwygio i'w gweld ar wefan Legislation.gov.uk

Ewch i Legislation.gov.uk

 ​
 

Busnes blaenorol y Senedd​​

Deddfau yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

​Ers mis Mai 2011, mae deddfwriaeth sylfaenol y Cynulliad ar ffurf Deddfau Cafodd cymhwysedd deddfwriaeth y Cynulliad ei ymestyn yn sylweddol hefyd.

Mesurau yn y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Rhoddwyd pwerau deddfu newydd i'r Cynulliad ar ddechrau'r Trydydd Cynulliad, sef mis Mai 2007. Galli'r Cynulliad basio "Mesurau" yn y meysydd yr oedd ganddo ghymhwysedd deddfwriaethol ynddynt.

Offerynnau statudol yn y Cynulliad Cyntaf a'r Ail Gynulliad

Pan sefydlwyd y Cynulliad, roedd y pwerau i ddeddfu yn gyfyngedig i basio Offerynnau Statudol.

 
 

 

​​​​

Partners & Help