Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-003 - Neil McEvoy AC - Bil Rhoi Plant yn Gyntaf

Gwybodaeth cyn y balot

A Member must provide 'pre-ballot information' to set out the intended purpose of their proposed Bill before it is entered into the Presiding Officer's ballot. This information is set out below.

Amcanion Polisi y Bil

Nod y Bil yw mabwysiadu dull sy'n rhoi'r plentyn yn ganolog wrth ddiogelu plant rhag camdriniaeth emosiynol gan riant, rhoddwr gofal neu weithiwr proffesiynol sy'n gweithredu'n ymwybodol neu'n ddiarwybod i ddieithrio'r plentyn oddi wrth un neu ddau riant neu oddi wrth aelodau'r teulu.

Yn benodol, mae'r Bil yn darparu ar gyfer:

  • Rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i 'Ddieithrio oddi wrth Riant' fel math o gamdrin plant a rhoi diffiniad clir a dealladwy ohono
  • Rhoi hyfforddiant gorfodol i weithwyr proffesiynol perthnasol o ran sut i gydnabod Dieithrio oddi wrth Riant, gan gynnwys llwybrau i ddiogelu'r plentyn rhag niwed
  • Cynnal ymgyrch genedlaethol i hysbysu ac addysgu plant a'u teuluoedd am y cysyniad o Ddieithrio oddi wrth Riant a'r niwed y mae'n ei achosi i blant
  • Rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i ddiogelu plant rhag cael eu camdrin a'u niweidio pan ganfyddir achos o Ddieithrio oddi wrth Riant

Partners & Help