Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-032 - Mohammad Asghar AC - Bil Cefnogi'r Digartref

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion Polisi'r Bil

 • Ei gwneud yn ofynnol i Llywodraeth Cymru edrych yn fanwl ar gyflwr cyfredol digartrefedd ledled Cymru a chyflwyno adroddiad arno.

  • Ymdrin â bylchau yn narpariaethau aml-asiantaethau sy'n gweithio rhwng y sectorau cynradd, eilaidd a thrydyddol.
  • Creu system trac cyflym fwy effeithlon i fynd i'r afael ag anghenion unigolion sydd o dan fygythiad o fod yn ddigartref neu sy'n ddigartref.
  • Creu terfyn amser statudol o bythefnos o'r adeg pan fydd yr unigolyn yn cysylltu â'r awdurdod am y tro cyntaf i'r adeg pan fydd yn cael lle diogel i fyw ynddo.
  • Ei gwneud yn ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru wneud darpariaethau ar gyfer pobl ddigartref sy'n wynebu amgylchiadau eithriadol.
  • Rhoi darpariaethau ar waith i alluogi unigolion a theuluoedd digartref i gael cyfeiriad swyddfa bost fel y gellir cysylltu â hwy heb iddynt gael cartref parhaol.

Partners & Help