Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-036 - Angela Burns AC - Bil Blaenoriaethu Triniaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

 

Amcanion Polisi'r Bil

Byddai'r Bil Blaenoriaethu Triniaeth yn darparu mynediad cyflym at ffisiotherapi, therapi galwedigaethol a chymorth iechyd meddwl i staff iechyd a gofal cymdeithasol Cymru. Yn sgil cynnydd yn yr achosion o absenoldeb oherwydd salwch yn GIG Cymru, gyda 5.7 y cant o ddiwrnodau gwaith yn cael eu colli bob blwyddyn oherwydd salwch staff, byddai'r Bil hwn yn ceisio lleihau absenoldeb hirdymor lle bo modd drwy ddarparu ymyriadau amserol ac yn cefnogi pobl i ddychwelyd i'r gwaith yn gyflym ac mewn ffordd ymarferol.

Yr amcan polisi pennaf yw cyfoethogi a chefnogi iechyd a lles gweithlu iechyd a gofal Cymru, fel y nodir yn yr Adolygiad Seneddol ac adroddiad "Cymru Iachach" Llywodraeth Cymru. Wrth edrych ar gynlluniau peilot blaenorol o gynlluniau blaenoriaethu triniaeth yn Lloegr a'r Alban, gall mynediad cyflym ddarparu arbedion sylweddol i'r GIG drwy ostwng gwariant ar staff asiantaeth a banc, sicrhau gweithlu mwy cyson ac iach sy'n arwain at well gofal i gleifion, a lleihau'r pwysau a achosir drwy gynnydd mewn llwythi gwaith oherwydd prinder staff.

Mae'r Coleg Nyrsio Brenhinol wedi lobïo ar gyfer gweithredu cynllun mynediad cyflym ar gyfer staff rheng flaen ond mae angen ymgynghori'n ehangach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partners & Help