Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Model Cadw Pwerau i Gymru

Cafodd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ei diwygio gan Ddeddf Cymru 2017, a ddarparodd ar gyfer setliad datganoli newydd i Gymru. Mae’r Model Cadw Pwerau a sefydlwyd o dan Ddeddf 2017 yn caniatáu i Senedd Cymru ddeddfu ar faterion nas cadwyd gan Senedd y DU.

Er hynny, mae nifer o brofion cyfreithiol y mae’n rhaid eu pasio o dan y Model Cadw Pwerau. Er enghraifft, ni chaiff Deddfau’r Senedd ymwneud ag unrhyw fater a restrir ymysg y rhai a gedwir yn ôl yn Atodlen 7A newydd i Ddeddf 2006 (megis caethwasiaeth fodern, trydan, trafnidiaeth ffyrdd a rheilffyrdd, meddyginiaethau). Mae llawer o’r ‘pynciau tawel’ o dan hen Atodlen 7 i Ddeddf 2006 bellach wedi cael eu neilltuo’n benodol, er enghraifft, cyflogaeth, mewnfudo ac amddiffyn y deyrnas. Hefyd, rhaid i Ddeddfau’r Senedd beidio â thorri dim un o’r cyfyngiadau a nodir yn Atodlen 7B newydd i Deddf 2006, er enghraifft rhaid i Ddeddfau’r Cynulliad beidio ag addasu cyfraith breifat (megis cyfraith cytundebau, cyfraith camweddau, cyfraith eiddo) oni bai ei bod at ddiben datganoledig, nac ychwaith addasu rhai troseddau (megis troseddau difrifol yn erbyn y person a throseddau rhywiol).

Gweld hefyd:

Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006

Rhwng 5 Mai 2011 a 1 Ebrill 2017, ystyriodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Filiau’r Cynulliad o blith nifer o bynciau. Roedd Atodlen 7 yn nodi rhychwant cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad trwy restru 21 o bynciau cyffredinol.

Rhoi eich barn i Bwyllgor

Mae ein pwyllgorau'n ystyried materion sydd o bwys i fywyd Cymru ac maent yn a wyddus i glywed gennych! Gallwch ddysgu am eu gwaith drwy eu dilyn ar Twitter neu drwy ymweld â'u gwefannau.

Gweld pob pwyllgor

Hynt Biliau'r Senedd

Darllenwch am hynt Biliau'r Senedd mae'r Senedd yn craffu arnynt ar hyn o bryd.

 

 

Partners & Help