Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

 Mae’r Pwyllgor yn cynnal ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19 ar y sectorau amaethyddiaeth a physgodfeydd, cyflenwi bwyd, lles anifeiliaid, yr amgylchedd a newid hinsawdd. Anfonwch eich sylwadau at seneddNHAMG@senedd.cymru

 

 Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21 – 22 September 2020

 Bydd cyfarfod nesaf y Pwyllgor ddydd Iau 24 Medi 2020.

 Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Iau 17 Medi 2020. Gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv

 Ar 6 Awst 2020, clywodd y Pwyllgor gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch yr ymgynghoriad ar Fframwaith Deddfwriaethol Cynllun y Taliad Sylfaenol a Chymorth Gwledig o 2021.

 Mae’r Cadeirydd wedi ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU - 23 Gorffennaf 2020

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i Adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Amgylchedd y DU – 22 Gorffennaf 2020

 Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y Pwyllgor ddydd Iau 9 Gorffennaf 2020, gellir gweld y cyfarfod ar Senedd.tv9 Gorffennaf 2020

 Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth – 08 Gorffennaf 2020

 Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Amgylchedd y DU02 Gorffennaf 2020

 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU 2019-21 – 01 Gorffennaf 2020

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddNHAMG

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor hwn ar 28 Mehefin 2016 i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisi, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): newid yn yr hinsawdd, ynni, rheoli cyfoeth naturiol; cynllunio; lles anifeiliaid ac amaethyddiaeth.

Trawsgrifiadau

Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd ar ôl 1 Tachwedd 2017

Gweld trawsgrifiadau cyfarfodydd hyd at 31 Hydref 2017

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Pysgodfeydd y DU

 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd y DU

Ymholiadau Cyfredol

Ymchwiliad i Ansawdd Aer

Tlodi Tanwydd

Gwaith dilynol ar reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru

Rhandiroedd

 

Gwaith cyfredol

 Ymgynghoriad ar effaith argyfwng Covid-19

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru

Datgarboneiddio

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Adroddiad

Ymchwilliadau

Deddfwriaeth

Sefydlodd Grŵp Cyfeirio Arbenigol ar Newid Hinsawdd i ddarparu cyngor arbenigol i’r Pwyllgor

Adran-Aelodau

Mike Hedges AC (Cadeirydd)Neil Hamilton AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Marc Wyn Jones.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddNHAMG@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help