Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

·      Yn dilyn atal y cyfarfodydd dros dro oherwydd sefyllfa iechyd y cyhoedd, ailddechreuodd y Pwyllgor gyfarfod ar 30 Ebrill 2020 gyda sesiwn yn archwilio effeithiau COVID-19 ar yr economi yng Nghymru. Ar 11 Mai 2020, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gyda Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.

 

Mae cyfarfod nesaf y Pwyllgor wedi'i drefnu ddydd Llun 1 Mehefin. Hyd y gellir gweld, bydd gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol yn canolbwyntio ar effaith Covid-19 ar faterion sydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor.

 

Wrth i amser fynd rhagddo, bydd y Pwyllgor yn adolygu ei waith nad yw'n ymwneud â Covid-19, sydd wedi'i roi o’r neilltu am y tro. Yn ogystal, mae'r Pwyllgor yn aros am ragor o fanylion am yr amserlenni ar gyfer blaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru.

 

Caiff penderfyniadau ar gyfarfodydd a busnes y Pwyllgor yn y dyfodol eu gwneud maes o law a bydd rhagor o fanylion ar gael ar wefan y Pwyllgor ac ar Twitter

 

  • I gael gwybodaeth am waith y Pwyllgor yn ddiweddar ac yn y dyfodol, mae ein Bwletin gwanwyn (PDF 202KB) bellach ar gael (11/05/20)
  • Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar Tasglu’r Cymoedd bellach wedi'u cyhoeddi (26/04/20)
  • Adroddiad newydd (PDF 1MB) - Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Caffael yn yr Economi Sylfaenol (06/02/20)
  • Mae’r adroddiad ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 (PDF 219KB) bellach ar gael ar ein gwefan. (29/01/20)

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddESS

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 28 Mehefin i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar ei gwariant, ei gweinyddiaeth a'i pholisïau, yn cwmpasu'r meysydd a ganlyn (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt): datblygu economaidd; trafnidiaeth; seilwaith; cyflogaeth; sgiliau; a gwaith ymchwil a datblygu, gan gynnwys technoleg a gwyddoniaeth.

Trawsgrifiadau

 

Blaenraglen waith

 

Deddfwriaeth

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Adran-Aelodau

Russell George AC (Cadeirydd)Hefin David ACVikki Howells AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Robert Donovan.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddESS@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help