Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Pwyllgor y Llywydd

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Cylch Gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor i graffu ar amcangyfrifon ariannol a chynlluniau a gyflwynwyd gan y Comisiwn Etholiadol wrth gyflawni ei swyddogaethau mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru.

 

Bob blwyddyn, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno amcangyfrif o incwm a gwariant i’r Pwyllgor mewn perthynas ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru heb fod yn hwyrach na chwe mis cyn y flwyddyn ariannol y maent yn ymwneud â hi.

 

Mae adran 28 o Ddeddf Senedd ac Etholiadau Cymru 2020 yn nodi, yng Nghymru, y bydd gwaith craffu ar y Comisiwn Etholiadol yn cael ei wneud gan un o bwyllgorau’r Senedd. Enw'r Pwyllgor hwn fydd Pwyllgor y Llywydd.

 

Yn ogystal ag amcangyfrifon o incwm a gwariant, rhaid i’r Comisiwn Etholiadol gyflwyno cynllun o bryd i’w gilydd i’r Pwyllgor sy'n nodi ei nodau, ei amcanion a'i gyllideb amcangyfrifedig ar gyfer ei swyddogaethau sy’n ymwneud ag etholiadau a refferenda datganoledig yng Nghymru yn ystod y cyfnod dilynol o bum mlynedd.

 

Ar ôl cwblhau ei waith craffu ar amcangyfrifon a chynlluniau'r Comisiwn Etholiadol, rhaid i'r Pwyllgor osod yr amcangyfrifon a'r cynlluniau hynny gerbron y Senedd, naill ai fel y'u cafwyd gan y Comisiwn Etholiadol neu gydag addasiadau.

 

Trawsgrifiadau

Gweld trawsgrifiadau’r Pwyllgor

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Lincs cyflym

 

Adran-Aelodau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Huw Gapper.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: seneddpll@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help