Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​​​​Pwyllgorau: Pwy yw pwy?

Yn ôl i Paratoi tystiolaeth | Ymlaen i Paratoi at fynd i gyfarfod pwyllgor

​Mae pwyllgor yn cynnwys Aelodau o'r Senedd o wahanol bleidiau gwleidyddol sy’n cael eu cynrychioli yn y Senedd.

Caiff un o Aelodau o'r Senedd hyn ei ethol gan y Senedd i fod yn gadeirydd y pwyllgor.  Yn ystod cyfarfod pwyllgor, bydd cadeirydd y pwyllgor yn eistedd ym mhen y bwrdd fel arfer, ac mae'n gyfrifol am redeg y cyfarfod.  Bydd y Cadeirydd yn ceisio sicrhau bod pob aelod o'r pwyllgor yn cael yr un cyfle i ofyn cwestiynau a bod pob tyst yn cael yr un cyfle i ymateb.

Mae nifer yr aelodau ar bwyllgor yn amrywio. Bydd tudalen y pwyllgor ar y we yn rhestru enwau Aelodau o'r Senedd sy’n rhan o’r pwyllgor.

Os na all Aelod fynd i gyfarfod penodol o’r pwyllgor, gall ofyn i aelod arall o’i blaid wleidyddol i fynd yn ei le.

Nid yw Gweinidogion yn aelodau o bwyllgorau.


Yn ogystal ag aelodau'r pwyllgor, gall nifer o swyddogion fod yn bresennol yn y cyfarfod:

  • mae clerc y pwyllgor yn cynghori'r cadeirydd ar faterion gweithdrefnol ac mae'n gyfrifol am redeg busnes y pwyllgor yn gyffredinol;
  • mae dirprwy glerc y pwyllgor yn cynorthwyo'r clerc gyda'i ddyletswyddau ac yn gwneud nodiadau o'r materion allweddol sy'n codi yn ystod y cyfarfod;  
  • mae swyddog Cofnod y Trafodion yn gwneud nodiadau drwy gydol y cyfarfod er mwyn cyhoeddi trawsgrifiad llawn o'r trafodion;
  • mae ymchwilydd yn darparu nodiadau briffio ysgrifenedig i aelodau'r pwyllgor ynghyd â rhagor o gyngor a gwybodaeth yn ystod y cyfarfod os oes angen.   Maent yn dilyn trafodion y cyfarfod er mwyn casglu gwybodaeth ar gyfer gwaith yn y dyfodol; 
  • mae cynghorwyr cyfreithiol yn cynghori'r pwyllgor ar bwyntiau yn ymwneud â'r gyfraith ac unrhyw faterion cyfreithiol sy'n codi yn ystod y cyfarfod;
  • mae swyddog cymorth y pwyllgor yn tywys y tystion i mewn ac allan o'r ystafell gyfarfod ac yn egluro'r agweddau ymarferol iddynt, fel sut i ddefnyddio'r clustffonau. Mae swyddog cymorth y pwyllgor wrth law i gynorthwyo'r clerc a'r dirprwy glerc yn ystod y cyfarfod; 
  • mae cyfieithwyr ar y pryd a pheirianwyr darlledu y tu ôl i'r sgriniau gwydr tywyll yn yr ystafelloedd pwyllgora, i ddarparu cyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i’r Saesneg ac i sicrhau bod unrhyw dechnoleg a ddefnyddir yn y cyfarfod yn gweithio'n iawn. 

Partners & Help