Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymchwil Academaidd a'r Senedd

Pa ymchwil sydd o ddiddordeb i'r Senedd?

Yn gyffredinol, bydd gan Aelodau o'r Senedd a'u staff ddiddordeb mewn ymchwil sy'n berthnasol i faterion cyfoes sydd dan ystyriaeth yn y Senedd neu a allai fod yn rhan o agenda'r Senedd yn y dyfodol.  Bydd yr ymchwil mwyaf perthnasol yn y meysydd polisi hynny lle mae cyfrifoldeb wedi'i ddatganoli, ond efallai y bydd gan Aelodau ddiddordeb mewn ymchwil ar bynciau nad ydynt wedi'u datganoli, yn enwedig lle gallai'r rhain effeithio ar eu hetholwyr.

Bydd ymchwil sy'n amlygu'r angen am newid polisi neu weithredu hefyd o ddiddordeb, hyd yn oed os nad yw hyn ar agenda'r Senedd ar hyn o bryd.

Mae'r meysydd polisi sydd wedi'u datganoli ar hyn o bryd wedi'u pennu yn  Neddf Cymru 2017. Mae hyn yn cynnwys yr holl feysydd polisi neu'r rhan fwyaf o bethau megis iechyd, trafnidiaeth, addysg a'r amgylchedd. Bellach mae meysydd polisi wedi'u datganoli oni bai eu bod wedi'u neilltuo'n benodol i Senedd y DU. Mae rhestr eang o'r materion a gadwyd yn ôl i'w chael yma.

  

Sut mae ymchwil yn cael ei ddefnyddio gan y Senedd?

Mae Ymchwil y Senedd, sef gwasanaeth ymchwil Senedd Cymru, yn darparu ymchwil a gwybodaeth amhleidiol ac annibynnol i bob Aelod o'r Senedd.  Mae angen mynediad at arbenigedd a thystiolaeth ar ei staff a bydd yn defnyddio amryw ffynonellau, gan gynnwys arbenigedd academaidd.

Mae Ymchwil y Senedd yn datblygu arferion ymgysylltu presennol ac yn treialu mentrau newydd i gryfhau'r cysylltiadau â phrifysgolion ac academyddion yng Nghymru a thu hwnt, gyda'r nod o wella'r gwasanaeth a ddarparwn i Aelodau o'r Senedd.


Mae Pwyllgorau'r Senedd yn cynnal ymchwiliadau ar wahanol bynciau, yna'n ysgrifennu adroddiadau sy'n cynnwys argymhellion i Lywodraeth Cymru a rhaid i Lywodraeth Cymru ymateb iddynt.  Gall ymchwil academaidd gyfrannu at yr ymchwiliadau hyn. 

Mae'r pwyllgorau hefyd yn gwneud gwaith craffu ar gynigion deddfwriaethol.  Gall academyddion gyfrannu at y gwaith craffu ar Fil sydd gerbron y Senedd neu amlygu materion allweddol, eu goblygiadau a'r canlyniadau tebygol.

Gall staff sy'n cefnogi'r pwyllgorau hefyd ddefnyddio arbenigedd ymchwilwyr allanol i'w helpu i nodi pynciau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol, i gynnal a diweddaru eu gwybodaeth bynciol a phennu ymchwilwyr penodol i weithredu fel tystion neu gynghorwyr arbenigol.

 

Mae Grwpiau Trawsbleidiol y Senedd yn fforwm i Aelodau o'r Senedd o wahanol bleidiau ddod at ei gilydd i ystyried a thrafod buddiannau cyffredin mewn pynciau penodol.  Nid grwpiau ffurfiol y Senedd yw'r Grwpiau Trawsbleidiol, ond maent yn cynnal sgyrsiau ac ymchwiliadau, a gall ymchwil academaidd gyfrannu at y rhain.


Gall Aelodau o'r Senedd ddefnyddio ymchwil academaidd i graffu ar bolisi Llywodraeth Cymru, hysbysu'r ddadl ar faterion cyfoes ac ystyried deddfwriaeth newydd.

Mae gan Aelodau o'r Senedd staff cymorth yn gweithio iddynt, sy'n eu helpu i gael ymchwil a gwybodaeth.  Gall ymchwil academaidd helpu i ateb ymholiadau gan etholwyr neu roi sylw i faterion yn eu hardal leol.

 

Dulliau o ymgysylltu â'r Senedd

Rhoi Tystiolaeth i Bwyllgor

 • Mae rhagor o wybodaeth am roi tystiolaeth i Bwyllgorau'r Senedd ar gael yma
 • Mae manylion ymgynghoriadau cyfredol y Pwyllgorau ar gael yma

 

Bod yn Gynghorydd Arbenigol i Bwyllgor

 

Gweithio gydag Ymchwil y Senedd

     • Rhoi cyngor a rhannu gwybodaeth
  • Cyfrannu at frîff neu erthygl blog
  • Cynorthwyo gydag adolygiad gan gymheiriaid
  • Dod yn Gymrawd Ymchwil
  • Mae Gwybodaeth ar sut i gysylltu ag Ymchwil y Senedd ar gael yma.

 

Cyfrannu at Grŵp Trawsbleidiol o Aelodau o'r Senedd

 

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch Ganllawiau Ymgyrch y Gwyddorau Cymdeithasol i Lwybrau at Effaith yng Nghymru.

Darganfod rhagor am ymgysylltiad academaidd â Senedd y DU.

 

Partners & Help