Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 2011

Cyflwynywd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Mesurau Seneddol isod yn ystod 2011.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Mesur Ynni Seneddol y DU [Ty'r Arglwyddi]

8 Rhagfyr 2010 - Darlleniad cyntaf Mesur Ynni Seneddol y DU yn Nhy'r Arglwyddi.

14 Ionawr 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Mesur sydd yn delio â phwerau amgylcheddol yr Awdurdod Glo yng Nghymru a Lloegr.

25 Ionawr 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Cynulliad yn y cyfarfod llawn.

1 Mehefin 2011 – Llywodraeth y DU yn gosod gwelliannau i'r Mesur yn ystod cyfnod pwyllgor yn Nhy'r Cyffredin.

3 Mehefin 2011 – Gosod Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau newydd yn y Mesur sydd yn delio â:

 • gadael i seilwaith a addaswyd ar gyfer prosiectau arddangos Dal a Storio Carbon fynd yn segur; a

 • phwerau gorchymyn prynu gorfodol ar gyfer newid defnydd piblinellau presennol.

21 Mehefin 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

18 Hydref 2011 - Deddf Ynni 2011 yn derbyn Cymeradwyaeth Frenhinol yn San Steffan.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Brig

 

 

Y Mesur Seneddol ynghylch Lleoliaeth

13 Rhagfyr 2010 – Darlleniad cyntaf y Mesur Seneddol ynghylch Lleoliaeth yn Nhy'r Cyffredin.

25 Ionawr 2011 – Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwenud â chymalau yn y Mesur sydd yn delio â:

 • atebolrwydd ynglyn â chyflog llywodraeth leol;

 • diddymu dyletswyddau i hyrwyddo dealltwraieth o ddemocratiaeth leol a deisebau;

 • cyflawni dyletswyddau digartrefedd yn y Sector Rhentu Breifat; a

 • throsglwyddo swyddogaethau o'r Swyddfa ar gyfer Tenantiaid a Landlordiaid Cymdeithasol i'r Asiantaeth Cartrefi a Chymdeithasau.

8 Chwefror 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

10 Mai 2011 – Llywodraeth y DU yn gosod gwelliannau i'r Mesur yn ystod cyfnod adrodd Ty'r Cyffredin.

23 Mai 2011 – Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y mesur sydd yn delio â: :

 • pwerau cyffredinol a chodi tâl y Gwasanaethau Tân ac Achub; a

 • darparu cyngor a chymorth mewn perthynas â thir gyda gwerth cymunedol.

14 Mehefin 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

30 Mehefin 2011 - Llywodraeth y DU yn gosod gwelliannau i'r Mesur yn Nhy'r Arglwyddi.

6 Gorffennaf 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y mesur sy'n delio â:

 • Cynlluniau Blaendaliadau Tenantiaeth; a

 • Thrwyddedu Tai Amlfeddiannaeth (HMO)

12 Gorffennaf 2011 Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

5 Medi 2011 - Llywodraeth y DU yn gosod gwelliannau i'r Mesur yn Nhy'r Arglwyddi.

20 Medi 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad deddfwriaethol Atodol Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau newydd yn y mesur sydd yn delio â:

 • rhagdybiaethau gorchmynion prynu gorfodol;

 • sail 16 Atodlen 2 Deddf Dai 1985; ac

 • asedau ag iddynt werth i'r gymuned

7 Hydref 2011 Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

15 Tachwedd 2011 - Y Deddf Seneddol ynghylch Lleoliaeth 2011 yn derbyn cydsyniad Frenhinol yn Senedd y DU.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Brig

 

 

Mesur Addysg Seneddol y DU

26 Ionawr 2011 – Darlleniad cyntaf Mesur Addysg Seneddol y DU yn Nhy'r Cyffredin.

7 Chwefror 2011 – Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Mesur sydd yn delio â darparu gwybodaeth mewn cysylltiad ag ysgolion ac addysg a ariennir (heb fod mewn ysgol).

1 Mawrth 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

23 Mai 2011 – Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau newydd yn y Mesur parthed codi tâl mewn Academïau Preswyl.

14 Mehefin 2011 – Ystyried a chymeradwyo'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

13 Hydref 2011 - Gosod Gwelliannau i'r Bil yn Nhy'r Arglwyddi gan Lywodraeth y DU.

13 Hydref 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymal newydd yn y mesur (Cymal 23) a fydd yn:

 • diwygio adrannau 32A a 32B o Ddeddf Addysg 1997 o ran rheoleiddio cymwysterau yng Nghymru, ac adrannau 151 ac 152 o Ddeddf Prentisiaethau, Sgiliau, Plant a Dysgu 2009, sy'n nodi’r pwerau cyfatebol ar gyfer Ofqual yn Lloegr

1 Tachwedd 2011 - Ystyried a chymeradwyo y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

15 Tachwedd 2011 - Deddf Addysg 2011 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn Senedd y DU.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Brig

 

 

Mesur Seneddol Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol)

30 Mehefin 2010 - Darlleniad cyntaf Mesur Seneddol y DU ynghylch Gwasanaethau Cyhoeddus (Menter Gymdeithasol a Gwerth Cymdeithasol) yn Nhy'r Cyffredin. Mesur Aelod Preifat (Mesur Balot) a gyflwynwyd gan Chris White AS.

19 Hydref 2011 - Senedd y DU yn newid enw'r mesur i'r Mesur Seneddol Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol)

27 Hydref 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â:

 • darpariaethau sy'n berthnasol i gyrff y mae eu swyddogaethau wedi'u datganoli yn gyfan gwbl neu'n bennaf i'r graddau y maent yn berthnasol i Gymru, ac sydd felly o fewn cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru, ond sy'n gweithredu'n llawer ehangach nag yng Nghymru yn unig. Maent yn cynnwys: Asiantaeth yr Amgylchedd, y Comisiwn Coedwigaeth, Comisiwn Addysg a Sgiliau y DU a'r Asiantaeth Safonau Bwyd

22 Tachwedd 2011 - Ystyried a chymeradwyo y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Cynulliad yn y cyfarfod llawn.

8 Mawrth 2012 - Deddf Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwerth Cymdeithasol) 2012 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Brig

 

 

Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau

11 Chwefror 2011 - Darlleniad cyntaf y Mesur Seneddol ynghylch Diogelu Rhyddidau yn Nhy'r Cyffredin.

10 Tachwedd 2011 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â:

 • cymal sydd yn diwygio Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 sydd yn ei wneud yn ofynnol i awdurdodau lleol i fynd ati i gyhoeddi setiau data ar ffurf y gellir ei hailddefnyddio pan fo ceisydd yn gofyn am set data

9 Ionawr 2012 Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Memorandwm.

31 Ionawr 2012 Ystyried a chymeradwyo y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn.

1 Mai 2012 Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Brig

 

 


 


 

Partners & Help