Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 2012

Cyflwynywd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Mesurau Seneddol isod yn ystod 2012.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Diwygio Lles

16 Chwefror 2011 - Darlleniad 1af y Bil Diwygio Lles yn Nhy'r Cyffredin

16 Mehefin 2011 - Darlleniad 1af y Bil Diwygio Lles yn Nhy'r Arglwyddi

3 Ionawr 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Mesur sydd yn delio â'r Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant.

20 Ionawr 2012 - Adroddiad Y Pwyllgor Plant a Phobol Ifanc ar y cynnig.

24 Ionawr 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei drafod a'i gymeradwyo gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn.

8 Mawrth 2012 - Deddf Diwygio Lles 2012 yn derbyn Cydsyniad Brenhinol yn San Steffan.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Y Bil Gwasanaethau Ariannol

26 Ionawr 2012 - Darlleniad 1af y Bil Gwasanaethau Ariannol yn Nhy'r Cyffredin

3 Chwefror 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â swyddogaethau'r Corff Addysg Ariannol Dysgwyr

21 Mawrth 2012 Adroddiad y Pwyllgor Cymunedau, Cyfle Cyfartal a Llywodraeth Leol ar y cynnig

27 Mawrth 2012 - Y Cynnig yn cael ei drafod a'i gymeradwyo gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 


 

Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol

19 Rhagfyr 2011 - Darlleniad 1af y Bil Cyllid Llywodraeth Leol yn Nhy'r Cyffredin

17 Mai 2012 - Gwelliannau yn cael eu gosod i'r Bil

22 Mai 2012 - Darlleniad 1af y Bil Cyllid Llywodraeth Leol yn Nhy’r Arglwyddi

28 Mai 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â:

  • rhoi pwerau gweithredol i Weinidogion Cymru i wneud yn ofynnol bod awdurdodau penodedig yng Nghymru yn cyflwyno cynlluniau gostwng treth gyngor lleoledig yng Nghymru, ac i ragnodi paramedrau y dylai cynlluniau o’r fath weithredu oddi mewn iddynt

  • darparu pwerau gweithredol i Weinidogion Cymru i gyflwyno rheoliadau sy’n darparu ar gyfer pwerau i ymchwilio ac erlyn mewn achosion o dwyll a gwallau gordalu ynglyn â threth gyngor

26 Mehefin 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn

31 Hydref 2012 - The Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 2012 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio

23 Mai 2012 Darlleniad 1af y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio yn Nhy'r Cyffredin

11 Mehefin 2012 - 2il ddarlleniad y Bil Yn Nhy'r Cyffredin

12 Mehefin 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â gwelliannau at Ddeddf Y Diwydiant Dwr 1991 ar osod cosb a'r gwaharddiad ar fasnachu mewn ardal

10 Gorffennaf 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â'r Banc Buddsoddi Gwyrdd

Medi 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Ddeddf y Diwydiant Dwr yn cael ei drafod a'i gytuno gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn

5 Hydref 2012 -  Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â phwerau i gynnwys darpariaethau machlud ac adolygu mewn is-deddfwriaeth

Hydref 2012 - Cyhoeddi adroddiad Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad ar y cynnig yn ymwneud â'r Banc Buddsoddi Gwyrdd

6 Tachwedd 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Banc Buddsoddi Gwyrdd yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

20 Tachwedd 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar ddarpariaethau machlud yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl

29 Mehefin 2012 Darlleniad 1af y Bil Bathodynnau Parcio Personau Anabl yn Nhy'r Cyffredin

6 Gorffennaf 2012 - 2il ddarlleniad y Bil yn Nhy'r Cyffredin

10 Gorffennaf 2012  Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â'r Cynllun Bathodyn Glas

6 Tachwedd 2012 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

1 Chwefror 2013 - Deddf Bathodynnau Parcio Personau Anabl 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Bil Pensiynau Gwasanaeth Cyhoeddus

13 Medi 2012 Darlleniad 1af y Bil Pensiynau Gwasanaeth Cyhoeddus yn Nhy'r Cyffredin

2 Hydref 2012 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn ymwneud â chyfyngiadau ar gynlluniau newydd

13 Hydref 2012 - Cyhoeddi adroddiad Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad ar y cynnig.

29 Ionawr 2013 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

29 Ebrill 2013 Y Bil Pensiynau Gwasanaethau Cyhoeddus 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Bil Atal Twyll Tai Cymdeithasol

20 Mehefin 2012 Darlleniad 1af y Bil Atal Twyll Tai Cymdeithasol yn Nhy'r Cyffredin

17 Hydref 2012 Gosod gwelliannau yn ymwneud â Chymru i'r Bil

30 Hydref 2012 Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gerbron y Cynulliad yn ymwneud â chreu troseddau a darpariaethau eraill

9 Hydref 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn

31 Ionawr 2013 Atal Twyll Tai Cymdethasol 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Trosedd a Llysoedd

10 Mai 2012 - Darlleniad 1af y Bil Trosedd a Llysoedd [HL] yn Nhy'r Arglwyddi

31 Hydref 2012 - Gosod gwelliannau i'r Bil sydd ag oblygiadau i Gymru

6 Tachwedd 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru sydd yn diwygio adran 33(B) o Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 sy’n ymwneud â maint y digollediad y caiff llysoedd ynadon ei orchymyn mewn cysylltiad â cholled neu ddifrod a geir mewn perthynas â chostau glanhau gwastraff a ollyngir, a drinnir neu a waredir yn anghyfreithlon

9 Ionawr 2013 Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol.

15 Ionawr 2013 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

29 Ebrill 2013 - Deddf Trosedd a'r Llysoedd 2013 yn derbyn Cydsyniad Fenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Ynni

29 Tachwedd 2012 - Darlleniad 1af y Bil Ynni yn Nhy'r Cyffredin

4 Rhagfyr 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru ynglyn â darpariaethau i safoni ar draws y DU lefel yr allyriadau Carbon Deuocsid a ganiateir ar gyfer cynhyrchu trydan a sicrhau safon amgylcheddol gyffredinol ar gyfer y DU er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â thargedau ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd.

8 Chwefror 2013 Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad ar yr LCM

19 Chwefror 2013 - Y Cynnig Cydsyniad yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Twf a Seilwaith

18 Hydref 2012 - Darlleniad 1af y Bil Twf a Seilwaith yn Nhy'r Cyffredin

13 Rhagfyr 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaethau yn y Bil parthed caniatâd cynllunio tybiedig ar gyfer cydsyniadau i gynhyrchu o dan adrannau 36 a 37 o Ddeddf Trydan 1989

18 Rhagfyr 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol  gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaethau yn y Bil sydd yn diwygio Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988 parthed ardrethu annomestig

5 Chwefror 2013 -Y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael eu cytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

29 Ebrill 2013 - Y Deddf Twf a Seilwaith 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Y Bil Mordwyo Morol (Rhif 2)

20 Mehefin 2012 - Darlleniad 1af y Bil Mordwyo Morol (Rhif 2) yn Nhy'r Cyffredin

3 Rhagfyr 2012 - Darlleniad 1af y Bil yn Nhy'r Arglwyddi

21 Rhagfyr 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â:

  • Peilota;

  • Awdurdodau Harbwr;

  • Cwnstabliaid Porthladd;

  • Awdurdodau Goleudy cyffredinol; a

  • Criwio llongau a marcio llongddrylliadau

8 Chwefror 2013 Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad yn cyhoeddi adroddiad ar yr LCM.

19 Chwefror 2013 - Y Cynnig Cydsyniad yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

29 Ebrill 2013 - Deddf Mordwyo Morol (Rhif 2) 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

 

 


 

 

 
 

Partners & Help