Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 2013

Cyflwynwyd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Mesurau Seneddol isod yn ystod 2013.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio

23 Mai 2012 Darlleniad 1af y Bil Menter a Diwygio Rheoleiddio yn Nhy'r Cyffredin

11 Mehefin 2012 - 2il ddarlleniad y Bil Yn Nhy'r Cyffredin

12 Mehefin 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 215KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â gwelliannau at Ddeddf Y Diwydiant Dwr 1991 ar osod cosb a'r gwaharddiad ar fasnachu mewn ardal

10 Gorffennaf 2012 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 147KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â'r Banc Buddsoddi Gwyrdd

Medi 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Ddeddf y Diwydiant Dwr yn cael ei drafod a'i gytuno gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn

5 Hydref 2012 -  Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 186KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â phwerau i gynnwys darpariaethau machlud ac adolygu mewn is-deddfwriaeth

Hydref 2012 - Cyhoeddi adroddiad Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad (PDF, 171KB) ar y cynnig yn ymwneud â'r Banc Buddsoddi Gwyrdd

6 Tachwedd 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Banc Buddsoddi Gwyrdd yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

20 Tachwedd 2012 - Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar ddarpariaethau machlud yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

11 Ionawr 2013 Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 143KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â diddymu Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru a Lloegr

11 Ionawr 2013 Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 192KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaeth i'w wneud yn ofynnol i gyflenwyr nwyddau a gwasanaethau roi data electronig i gwsmeriaid

29 Ionawr 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â diddymu Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru a Lloegr ddim yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

29 Ionawr 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â rhoi data electronig yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

25 Ebrill 2013 Y Deddf Menter a Diwygio Rheoleiddio 2013 yn derbyn Cydsyniad Frenhinol yn San Steffan

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


Y Bil Plant a Theuluoedd

4 Chwefror 2013 Darlleniad 1af y Bil Plant a Theuluoedd yn Nhy'r Cyffredin

12 Chwefror 2013 Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 205KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaethau yn y Bil sydd yn delio â:

 • Datgymhwyso, o ran Cymru, y Gofrestr Deddf Mabwysiadu a Phlant; a

 • Pharatoi cynllun gofal gan awdurdod lleol

25 Chwefror 2013 2il ddarlleniad y Bil yn Nhy'r Cyffredin

16 Ebrill 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

3 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 226KB) atodol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Rhan 98 (1) o'r Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002

17 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 231KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â tybaco

20 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 146KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Rhan 38 o'r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1963

14 Ionawr 2014 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol yn ymwneud â Rhan 98 (1) o'r Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

21 Ionawr 2014 - Memoranda Cydysniad Deddfwriaethol atodol ynglyn â tybaco a Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 yn cael eu cytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

Gosodwyd Memorandwm ychwanegol yn 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 


Y Bil Gofal [HL]

10 Mai 2013 - Darlleniad 1af y Bil Gofal yn Nhy'r Arglwyddi

21 Mai 2013 - 2il ddarlleniad y Bil Gofal yn Nhy'r Arglwyddi

23 Mai 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â:

 • Lleoliadau trawsffiniol;

 • Methiant darparwr; a'r

 • Awdurdod Ymchwil Iechyd

Mehefin 2013 - Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol y Cynulliad yn adrodd ar y Memorandwm

22 Gorffennaf 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig (PDF, 243KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau ar Lleoliadau trawsffiniol a Methiant darparwr

9 Hydref 2013 Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 226KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil ar Lleoliadau Trawsffiniol ac ôl-ofal iechyd meddwl

26 Tachwedd 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar leoliadau trawsffiniol a methiant darparwyr yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

14 Mai 2014 - Cydsyniad Frenhinol: Deddf Gofal 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

 

 

Y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona

9 Mai 2013 - Darlleniad 1af y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, troseddu a Phlismona yn Nhy'r Cyffredin

23 Mai 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 146KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â:

 • Hysbysiadau amddiffyn cymunedol;

 • Gorchmynion gwarchod mannau cyhoeddus;

 • Cau mangreoedd sy'n Gysylltiedig â Niwsans neu Anhrefn; a

 • Diwygiadau i Ddeddf Cwn Peryglus 1991

23 Mai 2013 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 149KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud a chymalau yn y Bil sydd yn ymwneud ag adennill meddiant o dai annedd

24 Mai 2013 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 88KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio a:

 • Gwaharddiadau i atal niwsans ac atal tarfu ar bersonau;

 • Gorchmynion ymddygiad troseddol; a'r

 • Trothwy Cymunedol

24 Mai 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, (PDF, 189KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaethau mewn perthynas â rheoleithau ariannol ar Brif Gwnstabliaid yng Nghymru

17 Gorffennaf 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 155K) diwygiedig gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud a chymalau yn y Bil sydd yn ymwneud ag adennill meddiant o dai annedd

09 Medi 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 143KB) diwygiedig gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymal yn y Bil sydd yn ymwneud â Deddf Cwn Peryglus 1991

24 Medi 2013 - Y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael eu cytuno gan y Cynulliad iad mewn Cyfarfod Llawn

Medi 2013 - Pwyllgor Cymunedau, Cyfle Cyfartal a Llywodraeth Leol yn cyhoeddi adroddiadau ar y Memoranda yn ymwneud â'r Bil:

24 Medi 2013 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol mewn Cyfarfod Llawn.

7 Hydref 2013 - Gosod diwygiadau i'r Bil yn Senedd y DU sydd yn cynnwys darpariaethau i ddiwygio atodlen 7 Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

14 Hydref 2013 - Datganiad gan Prif Weinidog Cymru mewn perthynas a'r diwygiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU ar 7 Hydref 2013.

18 Hydref 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 131KB) atodol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â darpariaeth yn diwygio'r eithriad gorchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mharagraff 12 o atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

26 Tachwedd 2013 - Y Cynulliad yn gwrthod cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar orchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y Cyfarfod Llawn.

11 Chwefror 2014 - Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog mewn ymateb i'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn ymwneud â'r Bil.

14 Mawrth 2014 - Cydsyniad Frenhinol: Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol Troseddu a Phlismona 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 

Y Bil Eiddo Deallusol [HL]

10 Mai 2013 - Darlleniad 1af y Bil Eiddo Deasullol [HL] yn Nhy'r Arglwyddi

22 Mai 2013 - 2il ddarlleniad y Bil Eiddo Deasullol [HL] yn Nhy'r Arglwyddi

23 Mai 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 204KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn ymwneud a rhyddid gwybodaeth: esemptiad ar gyfer ymchwil

1 Hydref 2013 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol mewn Cyfarfod Llawn

14 Mai 2014 - Cydsyniad Frenhinol: Deddf Eiddo Deallusol 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 


Y Bil Archwilio ac Atebolrwydd Lleol [HL]

9 Mai 2013 - Darlleniad 1af y Bil Archwilio ac Atebolrwydd Lleol [HL] yn Nhy'r Arglwyddi

22 Mai 2013 - 2il ddarlleniad y Bil Archwilio ac Atebolrwydd Lleol [HL] yn Nhy'r Arglwyddi

30 Mai 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 145KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â chymalau yn y Bil sydd yn delio â'r trefniadau ynglyn ag archwilio a chyhoeddi gwybodaeth yn achos Byrddau Draenio Mewnol (IDBs)

12 Tachwedd 2013 - Y Cynulliad yn gwrthod y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

20 Rhagfyr 2013 - Datganiad Cabinet ysgrifenedig gan y Gweinidog Adnoddau Naturiol a Bwyd mewn ymateb i'r bleidlais ar y cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn ymwneud â'r darpariaethau yn y Bil

31 Ionawr 2014 - Cydsyniad Frenhinol: Deddf Archwilio ac Atebolrwydd Lleol

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

 

Y Bil Dwr

27 Mehefin 2013 - Darlleniad 1af y Bil Dwr yn Nhy'r Cyffredin

18 Medi 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 291KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud ag amryw o gymalau ac atodlenni yn y Bil

10 Rhagfyr 2013 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn.

14 Mai 2014 - Cydsyniad Frenhinol: Deddf Dwr 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

  

 

  

 

  

 

 

Partners & Help