Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Assembly Wales apprenticeships 

Prentisiaethau yn y Senedd​​​

Beth am ddatblygu eich sgiliau ac ehangu eich uchelgais wrth i chi weithio, ennill cyflog, ac astudio am gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

 

Ymgysylltiad . Profiad . Rhagoriaeth.

Gall ein prentisiaethau fod yn fan cychwyn gwych, neu yn newid gyrfa i'w groesawu.
Beth bynnag fo'ch cefndir neu'ch diddordebau, mae prentisiaeth yn y Senedd yn hyblyg i chi 

 


Byddwch yn rhan o rywbeth i'w ymfalchïo ynddo

Does dim prentisiaeth safonol ynSeenedd Cymru.

Ni waeth a oes gennych weledigaeth glir ar gyfer y dyfodol neu eich bod heb benderfynu eto beth hoffech ei wneud, mae gennym lawer o ffyrdd o'ch helpu i ddod o hyd i rywbeth addas i chi a fydd yn eich helpu i ragori.

Gan ddilyn rhaglen a gynlluniwyd yn ofalus, byddwch chi'n dysgu gan y bobl y byddwch chi'n gweithio gyda nhw bob dydd.

Byddwch yn datblygu eich sgiliau, cwrdd â phobl newydd, a datblygu eich gallu i weithio mewn gweithle prysur.

 

 

Pwy all fod yn brentis yn y Senedd?

Gall unrhyw un o gwbl fod yn brentis yn y Senedd. ac rydyn ni'n golygu hynny!

Efallai eich bod yn gadael yr ysgol ac yn chwilio am ffordd ymarferol i ddysgu'r sgiliau rydych eisiau eu cael. Efallai eich bod yn chwilio am yrfa newydd, neu eich bod yn ddi-waith neu wedi ymddeol. Beth bynnag fo'ch cefndir neu sefyllfa, mae yna brentisiaeth yma i chi. Gyda'r holl gefnogaeth a hyfforddiant sydd ei angen arnoch.

Rydym yn gwybod nad oes a wnelo eich talent â phwy ydych chi, o ble rydych chi'n dod, eich oedran, na'ch anabledd: credwn mewn amrywiaeth a chynhwysiant i bawb.

 
 

 

 


Y manteision

Ennill cyflog wrth ddysgu ar gontract sefydlog llawn amser;


• Cyfle i gael profiad o waith go iawn
• Cyflog Byw o £17,383
• Cyfleoedd i ddysgu Cymraeg yn rhad ac am ddim
• 31 diwrnod o wyliau
• 13 o wyliau cyhoeddus a gwyliau braint
• Trefniadau gweithio hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd perffaith rhwng bywyd a gwaith.

 

 
 

 

Y Prentisiaethau Diweddaraf

Mae ceisiadau ar gyfer ein cynllun prentisiaeth bellach wedi cau.

Dilynwch ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael manylion am y cynllun nesaf.

 

 
 


 

Diddordeb? Iawn, dyma'r manylion.

 

Ydw i'n gymwys i wneud cais am brentisiaeth?

Gan ddibynnu ar y math o brentisiaeth, dyma restr o'r hyn sydd ei angen:

• Dylech fod o leiaf 16 oed, ac nid mewn addysg na chyflogaeth amser llawn erbyn dechrau'r brentisiaeth.

• Nid oes angen cymwysterau penodol i wneud cais, ond mae'n ofynnol i bob ymgeisydd feddu ar 5 TGAU gradd C neu uwch (neu gyfwerth) gan gynnwys mathemateg a Saesneg.

Pwy fydd yn talu am fy mhrentisiaeth?

Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth tuag at eich prentisiaeth. Byddwch yn cael cyflog cystadleuol a byddwn ni'n talu am eich hyfforddiant.

Pa mor hir fydd y brentisiaeth?

Bydd eich prentisiaeth yn para 12 - 15 mis, gyda'r cyfle i weithio'n hyblyg i'ch helpu i gael y cydbwysedd cywir rhwng bywyd a gwaith.

Ble mae'r prentisiaethau?

Fel prentis yn y Senedd, byddwch yn gweithio yn ein swyddfeydd Tŷ Hywel ym Mae Caerdydd.

 
 

Straeon Prentisiaethau

 

Aled

“Rwy'n argymell eich bod yn ystyried o ddifrif gwneud cais am y cynllun prentisiaeth hwn oherwydd y byddai'n ddechrau gwerthfawr i'ch gyrfa, yn enwedig gan fod y lle hwn mor groesawgar i bobl leiafrifol fel pobl ag anabledd neu bobl LGBT.”

Mahima

"Rwy'n teimlo bod gwneud Prentisiaeth yn syniad gwych gan ei bod yn fy helpu i wella fy sgiliau dysgu yn y gwaith ac mae hefyd yn rhoi darlun i mi o fyd gwaith - mae'n dysgu imi gael cydbwysedd rhwng astudio a gwaith bob dydd, ac mae'n rhoi cyfleoedd i mi symud ymlaen pryd bynnag y bo angen."

Josh

“Ers ymuno â Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel prentis, rwyf wedi cael cefnogaeth ac arweiniad gan fy nghydweithwyr a'r sefydliad, ac mae hynny wedi fy helpu i gwblhau fy mhrentisiaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnaf i lwyddo a symud ymlaen yn fy ngyrfa.”

 

 

 

 

 

Cwestiynau cyffredin

Oes angen profiad gwaith arnaf i wneud cais?

Na, rydyn ni'n chwilio am bobl sydd â'r agwedd iawn a'r parodrwydd i ddysgu. Felly, dim ots os mai dyma'r swydd gyntaf i chi wneud cais amdani, byddwch yn gallu dysgu pa bethau eraill rydych wedi'u gwneud, a'r sgiliau a'r profiad rydych chi wedi'u cael o weithgareddau eraill.

Mae gennym ddiddordeb yn eich sgiliau, gwybodaeth a'r hyn sydd gennych i'w gynnig.

Beth os oes gennyf gymwysterau uwch?

Os oes gennych chi gymhwyster lefel 4 neu’n uwch, rydych yn gymwys i wneud cais. 

Beth yw'r Senedd?

Y Senedd yw senedd ddatganoledig Cymru. Comisiwn y Seneddyw'r corff corfforaethol sy'n rhedeg Senedd Cymru drwy ddarparu adeiladau a chyflogi pobl fel chi.

Gallwch ddarganfod mwy amdanom drwy ddarllen mwy ar weddill y gwefan.

 


 

 

 

Partners & Help