Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Penodiadau Cyhoeddus

Rydym yn gyfrifol am wneud penodiadau i rai swyddi cyhoeddus, i gyrff eraill ac i swyddi unigol. 

Comisiynydd Safonau

Croeso

Annwyl Ymgeisydd,

Diolch am eich diddordeb yn swydd Comisiynydd Safonau y Senedd.

Mae Senedd Cymru wrth wraidd democratiaeth a gwleidyddiaeth yng Nghymru.  Dyma’r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Sefydlwyd swydd statudol Comisiynydd Safonau y Senedd gan Fesur Comisiynydd Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2009 (y Mesur). Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth i ymgeiswyr sy'n ceisio cael eu penodi i'r rôl hon. Dyma'r trydydd tro i'r swydd statudol hon gael ei llenwi'n barhaol ers ei chreu.

Mae'r Comisiynydd Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo, annog a diogelu'r safonau ymddygiad uchel yn swydd gyhoeddus Aelod o’r Senedd. Er mai’r Senedd sy’n gyfrifol am benodi’r Comisiynydd, mae ei rôl yn annibynnol i helpu i gynnal hyder y cyhoedd.

Mae hon yn swydd sy’n ysgogi, mewn amgylchedd heriol ond hynod wobrwyol. Mae'n bwysig ein bod yn dod o hyd i unigolyn eithriadol i ymgymryd â'r rôl hon er mwyn helpu i adeiladu ar y rôl sydd wedi bod yn esblygu ers iddi gael ei sefydlu yn 2009. 

Wrth i ragor o bwerau gael eu datganoli i'r Senedd, mae cyfrifoldeb Aelodau o’r Senedd i weithredu mewn ffordd sy’n dangos i etholwyr yr uniondeb, didwylledd a thryloywder sydd eu hangen i ennill a chynnal eu hymddiriedaeth yn dod yn fwyfwy hanfodol. Mae'r Senedd yn parhau i chwilio am ffyrdd i sicrhau bod ymddygiad Aelodau o'r Senedd yn adlewyrchu'r agweddau gorau ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru a bod y Comisiynydd wrth wraidd y gwaith hwn. Mae hyn hyd yn oed yn fwy perthnasol o ystyried yr agenda urddas a pharch sy'n esblygu. Bydd gan y Comisiynydd nesaf gorff pwysig a heriol o waith yn ystod ei gyfnod yn y swydd i sicrhau bod y safonau uchaf yn cael eu cynnal a'u hyrwyddo.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan yr ystod mwyaf amrywiol â phosibl o ymgeiswyr.  Os ydych chi’n credu y gallwch gyfateb i’r profiad a’r galluoedd rydym yn chwilio amdanynt, edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais.

Dylid cyflwyno pob cais drwy wefan The Whitehall & Industry Group – https://www.wig.co.uk/career-opportunities/career-listing.html  neu drwy e-bost at talent@wig.co.uk

Os hoffech drafod y rôl, cysylltwch â  Paige Torrance, Rheolwr Talent yn The Whitehall & Industry Group drwy ffonio 0207 222 1166 neu drwy anfon neges e-bost at talent@wig.co.uk   

Yn gywir

Manon Antoniazzi

Prif Weithredwr y Comisiwn a Chlerc y Senedd


 

 

Partners & Help