Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y Senedd - Dathlu, Cefnogi a Chofleidio Gwahaniaeth

 

Rydym wedi ymrwymo i recriwtio teg a thryloyw ac i ddatblygu ein holl staff i alluogi pawb sy'n gweithio i ni i wireddu eu potensial llawn.

Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan bawb, gan gynnwys grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd yn ein gweithlu, fel pobl o gefndiroedd Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl anabl.

Byddwn yn sicrhau cyfle cyfartal yn ein gweithle ac ni fyddwn yn goddef gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, hunaniaeth o ran rhywedd, crefydd neu gred, hil neu genedl, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, patrwm gwaith, cyfrifoldebau gofal, gweithgarwch undebau llafur neu gredoau gwleidyddol - nac ar unrhyw sail arall.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Cyfarfod ein Staff

Darganfyddwch beth mae rhai o'n staff yn ei ddweud am weithio i ni.

Rhwydweithiau Cydraddoldeb yn y Gweithle

Mae gennym amrywiaeth o rwydweithiau cydraddoldeb yn y gweithle sy'n rhoi cyfleoedd rhwydweithio a chymorth gan gymheiriaid, gan gynnwys mentora a hyfforddi ar gyfer aelodau a chyfeillion. Maent hefyd yn ein helpu i hyrwyddo cydraddoldeb ac i ystyried amrywiaeth a chynhwysiant wrth wneud penderfyniadau.

 


Mae rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith LGBT ar gael gan PLWS.

Mae rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith Hil, Ethnigrwydd a Threftadaeth Ddiwylliannol ar gael gan  Reach.BMENetwork@Senedd.Cymru

Mae rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith anabledd ar gael gan Abigail Phillips.

Mae rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith gofalwyr a rhieni ar gael gan Holly Pembridge.

Mae rhagor o wybodaeth am ein rwydwaith menywod ar gael gan  inspire@senedd.cymru


​Mae rhagor o wybodaeth am ein rhwydwaith Mindful ar gael drwy anfon e-bost i'r blwch post Mindful

 

Cydnabyddiaeth a gwobrau allanol

 

Rydym wedi cael amrywiaeth o wobrau a chydnabyddiaeth allanol am ein hymrwymiad i'n staff ac am hybu amrywiaeth a chynhwysiant yn ein gweithle:

 

  • Rydym yn aelod o Rwydwaith Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall ac rydym wedi ein henwi ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall fel un o gyflogwyr gorau'r DU ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LHDT) bob blwyddyn ers 2009. Rydym wedi cyrraedd y brig yng Nghymru nifer o flynyddoedd yn olynol ac wedi ein cynnwys droeon yn 10 Uchaf sefydliadau'r DU hefyd, a chawsom y wobr ar gyfer sefydliad mwyaf cynhwysol LHDT y DU yn 2018. Rydym wedi ein henwi yn un o'r cyflogwyr gorau ar gyfer pobl trans ac mae ein rhwydwaith staff LHDT wedi'i gydnabod fel y gorau yng Nghymru yn y gorffennol. Rydym hefyd wedi'n henwi gan Stonewall fel sefydliad sy'n perfformio'n Rhagorol oherwydd ein cysondeb wrth gyrraedd brig y Mynegai.

  • Rydym wedi sicrhau marc siarter Yn Uwch na Geiriau Action on Hearing Loss am gefnogi staff ac ymwelwyr sy'n fyddar neu sy'n drwm eu clyw. Rydym hefyd wedi cael gwobrau Rhagoriaeth Cymru gan Action on Hearing Loss Cymru fel sefydliad enghreifftiol.

  • Rydym wedi cael ein cydnabod fel un o 50 o Gyflogwyr Gorau The Times / Opportunity Now ar gyfer menywod.

  • Mae gennym hefyd Statws Hyrwyddwr Cyflogwr Oedran a chawsom ein cydnabod fel cyflogwr Anabledd Hyderus gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. 

  • Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd gwaith sy'n ystyriol o deuluoedd, a chawsom ein rhestru'n un o'r Deg Cyflogwr Gorau yn y DU, sydd wedi'i achredu gan y sefydliad Cyflogwyr Gorau i Deuluoedd sy'n Gweithio (TEWF), sef meincnod arfer da a gaiff ei gydnabod gan ddiwydiant yng nghyswllt darparu amgylchedd gwaith sy'n galluogi pobl i gael cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith.

  • Rydym wedi cael cydnabyddiaeth Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl o'r marc rhyngwladol rhagoriaeth fyd-eang.

  • Rydym wedi cael Gwobr Mynediad y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth. Mae'r gydnabyddiaeth hon yn dangos ein hymrwymiad i sicrhau bod ein hadeiladau'n hygyrch i ymwelwyr ag awtistiaeth a bod ein staff wedi cael eu hyfforddi i'w croesawu. 

 

Logo yr ymgyrch Heneiddio’n Gadarnhaol   Logo Gwobr Mynediad y Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth      Logo am fod ymhlith y deg cyflogwr gorau i deuluoedd sy’n gweithio

 

Logo am farc siarter Yn Uwch na Geiriau yr elusen Action on Hearing Loss.  Logo am fod yn Gyflogwr Anabledd Hyderus   Logo am fod yn gyflogwr Safon Aur Buddsoddwyr mewn Pobl

 

Partners & Help