Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Sut brofiad yw gweithio i ni?

Yr hyn sydd gan ein staff i'w ddweud


Mae'r Cynulliad yn ymrwymedig i egwyddorion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cynhwysol sy'n cefnogi anghenion pawb sy'n gweithio yma. Mae gennym nifer o dimau, polisïau a gweithdrefnau ar waith i sicrhau bod ein staff yn cael eu cefnogi ac yn gallu mynegi eu hunain a chyflawni eu potensial.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau amgylchedd gwaith lle y mae pob aelod o staff yn teimlo'n gyffyrddus, ac yn teimlo eu bod yn cael eu parchu a'u gwerthfawrogi. Un ffordd dda o ddangos sut brofiad yw gweithio yma yw drwy adael i rai aelodau o staff ddweud wrthych yn eu geiriau eu hunain.

Gweithio hyblyg

 

"Mae addasiadau wedi'u gwneud i fy mhatrwm gweithio er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith sy'n addas i mi, gan gynnwys gweithio oriau cywasgedig a gweithio yn ystod y tymor yn unig. Mae'r addasiadau hyn wedi bod yn arbennig o werthfawr."

"Rwy'n ddiolchgar iawn y gallaf weithio o gartref bob hyn a hyn."

"Rwy'n rhiant sengl gyda chyfrifoldebau gofalu ac rwy'n teimlo'n ffodus iawn y gallaf weithio llai o oriau."

 

Addasiadau rhesymol

 

"Fel aelod o staff sy'n fyddar, rwy'n cael llawer o gefnogaeth yn fy rôl.  Mae fy nghydweithwyr wedi addasu eu harferion gwaith ac rwyf wedi cael yr offer angenrheidiol i'm galluogi i gyfrannu'n llawn i'r tîm."

"Mae cymorth parhaus y tîm iechyd a diogelwch wedi ei gwneud yn haws i mi ddod i'r gwaith."

 

Cael eich cefnogi, mynegi eich hun a gwireddu eich potensial 

 

"Cymerodd dair blynedd i mi 'ddod allan' yn fy swydd flaenorol; cymerodd lai na thair wythnos i wneud yr un peth fan hyn. Roedd hi'n glir ar unwaith fod pob un yn derbyn pob un arall fel y maen nhw."

"Dydw i ddim yn teimlo'n anabl pan rwy'n dod i'r gwaith am fy mod i'n cael fy mharchu  ac mae fy sgiliau'n cael eu gwerthfawrogi."

 

Rhwydweithiau staff

 

"Mae parodrwydd y Cynulliad i ymgysylltu â'r rhwydwaith staff anabl yn gwneud i mi deimlo ei fod wir yn gwerthfawrogi fy marn a'm profiadau. Rwy'n teimlo fy mod yn helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i'r sefydliad a'i staff."

"Ar ôl gweld bod gan y Cynulliad rwydwaith LGBT a chymaint yr oedd yn cael ei hyrwyddo o ddechrau fy nghyflogaeth yma, helpodd hynny i ddylanwadu ar fy mhenderfyniad i fod yn gwbl agored a mynegi fy hun."

"Ers ymuno â'r rhwydwaith staff BME, rwy'n dawel fy meddwl fod gen i le i ddweud fy nweud, lle mae fy marn yn cael ei gwerthfawrogi. Rwy'n teimlo wedi fy nghefnogi yn fy ngwaith ac mae'n rhoi'r hyder i mi y gallaf ddylanwadu ar bethau i newid y drefn yn y sefydliad."

 

 

 

Partners & Help