Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canllawiau Cymunedol Cyfryngau Cymdeithasol


Mae ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am waith y Senedd a chyfleoedd i gymryd rhan.

Maent hefyd yn lle ichi rannu profiadau, a dechrau sgyrsiau am y materion sydd o bwys i chi.

Felly mae'n bwysig bod ein sianeli cyfryngau cymdeithasol yn lle diogel ar gyfer trafodaeth a sgwrs.

I wneud hyn yn bosibl, gofynnwn ichi ddilyn y canllawiau hyn wrth ryngweithio ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.


Byddwch yn garedig ac yn barchus:

Rydym am glywed gennych a chroesawn gwestiynau, sylwadau a safbwyntiau gwahanol. Ond cofiwch fod yn barchus o ran yr hyn yr ydych yn ei arddangos.

Nid ydym yn goddef negeseuon sydd:

  • Yn gwahaniaethu, yn anweddus, yn ymfflamychol, yn aflonyddu, yn gas, yn fygythiol, yn rheglyd neu’n ymosodol yn bersonol.
  • Yn gas o ran iaith sy'n targedu hil / ethnigrwydd, oedran, crefydd neu gred, rhyw, ailbennu rhywedd neu hunaniaeth rhywedd, dewis neu gyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, cenedligrwydd, credoau gwleidyddol, anabledd neu salwch
  • O natur sbam.
  • Yn ddichellgar, yn dwyllodrus, yn enllibus, yn gamarweiniol neu’n anghyfreithlon.
  • Yn cefnogi grwpiau casineb neu derfysgwyr.
  • Yn cyfeirio at weithgaredd troseddol neu anghyfreithlon.
  • Yn ceisio gwerthu neu gael unrhyw beth neu’n gofyn am roddion

Dileu negeseuon a gwahardd defnyddwyr:

Lle maent ar gael, rydym yn defnyddio hidlwyr sianeli cyfryngau cymdeithasol i guddio anlladrwydd yn awtomatig, ac rydym yn cadw'r hawl i guddio neu ddileu sylwadau sy'n mynd yn groes i'n canllawiau. Efallai y byddwn hefyd yn rhoi gwybod i’r rhwydwaith cymdeithasol perthnasol am unrhyw negeseuon sy'n torri'r canllawiau hyn.

Os byddwn yn gwneud hynny, byddwn yn ateb i roi gwybod ichi am hynny, oni bai bod eich sylwadau wedi torri ein canllawiau dro ar ôl tro a'n bod wedi egluro hyn ichi o'r blaen.

Ar adegau prin, efallai y byddwn yn gwahardd neu’n rhwystro pobl o'n sianeli cyfryngau cymdeithasol os nad yw natur eu sylwadau yn newid.

Byddwn bob amser yn eich rhybuddio am hyn ac yn tynnu sylw at ein canllawiau cymunedol cyfryngau cymdeithasol cyn gwneud hynny.


Mae sianeli cyfryngau cymdeithasol yn gyhoeddus:

Cofiwch fod rhwydweithiau cymdeithasol yn cynnwys barn a safbwyntiau pobl eraill.

Gall unrhyw un weld a darllen unrhyw beth sy'n cael ei arddangos ar ein rhwydweithiau sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Er ein bod yn cymedroli ein sianeli er mwyn helpu i sicrhau bod negeseuon yn cydymffurfio â'n canllawiau, ni allwn fod yn gyfrifol, ac nid ydym yn gyfrifol am gywirdeb na dibynadwyedd unrhyw sylwadau neu ddeunyddiau a anfonir gan bobl eraill.


Diogelu eich preifatrwydd a phreifatrwydd eraill:

Bydd eich negeseuon a'ch sylwadau ar unrhyw un o'n sianeli cyfryngau cymdeithasol yn gyhoeddus.

Peidiwch â rhannu nac arddangos unrhyw wybodaeth bersonol neu sensitif na fyddech am ei gwneud yn gyhoeddus neu ar gael yn gyffredinol amdanoch eich hun nac eraill.


Cymedroli sylwadau ac ymateb:

Rydym yn ei gwneud yn arferiad i ddarllen pob neges a sylwadau. Rydym yn gwneud ein gorau i gymedroli ac ymateb yn gyflym i'ch sylwadau a'ch adborth.

Yn gyffredinol, rydym yn gwirio sawl gwaith y dydd Llun - Gwener ac unwaith ar benwythnosau a Gwyliau Cyhoeddus.


Sicrhewch mai eich cynnwys chi yw'r cynnwys:

Peidiwch ag arddangos cynnwys oni bai eich bod wedi cael caniatâd priodol gan ei berchnogion cyfreithlon.

Os yw'n perthyn i rywun arall, peidiwch â'i arddangos. Byddwn yn cuddio neu'n dileu negeseuon sy'n cynnwys deunydd sydd â hawlfraint neu nod masnach ac eiddo deallusol arall.


Cysylltu

Mae ein tîm cyfryngau cymdeithasol yma i ateb cwestiynau ac i'ch helpu gydag unrhyw beth sy'n gysylltiedig â'r Senedd.

Gallwch gysylltu â ni ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Senedd a thrwy e-bost: cyfathrebu@senedd.cymru.

Neu gallwch ein ffonio ar: 0300 200 6565

Os ydych yn ceisio cysylltu â’r Senedd ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â’r cyfryngau, bydd angen ichi gysylltu â'n tîm newyddion ar: cysylltu@senedd.cymruPartners & Help