Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
 

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol

 

Mae 'cyfryngau cymdeithasol' yn cyfeirio at ystod o dechnolegau cyfathrebu a ddefnyddir ar gyfer rhannu gwybodaeth a barn, yn aml drwy gysylltiadau penodol â phobl neu sefydliadau eraill. Mae'r term yn cynnwys llwyfannau fel Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr a LinkedIn.

Mae'r polisi hwn yn nodi'r canllawiau ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol ar ran Senedd Cymru. Mae'n ehangu ar yr egwyddorion a nodwyd yn strategaeth e-ddemocratiaeth 2010 (PDF, 322KB) y Cynulliad, a nododd sut y dylai'r Comisiwn ymgysylltu'n ddigidol â phobl Cymru.

Mae'r polisi hwn wedi'i anelu at yr holl staff a gyflogir gan Senedd Cymru ac mae'n berthnasol i bob gweithgaredd sy'n ymwneud â chyfryngau cymdeithasol.

Polisi Cyfathrebu Cyfryngau Cymdeithasol (PDF, 1.91 MB)

Polisi defnydd derbyniol o gyfryngau cymdeithasol


Mae Senedd Cymru yn defnyddio amrywiaeth o gyfryngau cymdeithasol lle rydym yn gwahodd ac yn annog y cyhoedd i ymgysylltu â ni.

 

 

Ein bwriad yw creu amgylchedd lle gall pobl gyfrannu eu safbwyntiau heb fod ofn y byddant yn cael eu camdrin na’u poenydio ac heb fod yn agored i gynnwys sarhaus neu sy’n amhriodol mewn ffordd arall.

 

Wrth gyfrannu eich safbwyntiau, dylech sicrhau:

 

- eich bod yn gwarchod eich preifatrwydd personol a phreifatrwydd eraill drwy sicrhau nad ydych yn cynnwys gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn postio negeseuon (fel cyfeiriadau ebost, cyfeiriadau preifat neu rifau ffôn);

- eich bod yn gwneud eich negeseuon yn berthnasol i’r materion sy’n cael eu trafod;

- eich bod yn postio negeseuon sy’n cynrychioli eich safbwyntiau chi ac nad ydynt yn dynwared nac yn cynrychioli unrhyw berson arall ar gam;

- nad ydych yn rhegi;

- nad ydych yn postio sylwadau sy’n anghyfreithlon, yn poenydio eraill, yn fygythiol, yn niweidiol, yn anweddus, yn halogedig, yn sarhaus o ran cyfeiriadedd rhywiol neu hil;

- nad ydych yn gwneud sylwadau difenwol neu enllibus (sylwadau nad ydynt yn wir ac a allai niweidio enw da person neu sefydliad);

- nad ydych yn cydoddef gweithgaredd anghyfreithlon nac yn annog pobl i gyflawni trosedd;

- nad ydych yn cyflwyno sylwadau a allai fod yn niweidiol i achos llys cyfredol neu achos llys yn y dyfodol nac yn torri gorchymyn llys;

- nad ydych yn hysbysebu nac yn hyrwyddo cynhyrchion na gwasanaethau;

- nad ydych yn postio cynnwys a gopïwyd o leoliad arall os nad ydych yn meddu ar yr hawlfraint;

- nad ydych yn postio neges fwy nag unwaith. Ni ddylech ailbostio yr un neges, neu neges debyg, fwy nag unwaith (gelwir hyn yn "sbamio").

Mae gan y rhan fwyaf o gymunedau ar-lein eu rheolau a’u canllawiau eu hunain, a byddwn yn eu dilyn bob tro. Rydym yn cadw’r hawl i gael gwared ar unrhyw gyfraniad sy’n torri rheolau neu ganllawiau’r gymuned berthnasol neu nad yw’n cydymffurfio â’r polisi hwn.

Croesawn adborth a syniadau gan unrhyw un sy’n cyfrannu, ac ymdrechwn i ymuno â’r sgwrs lle bo hynny’n bosibl. Fodd bynnag, ni fyddwn yn gallu ateb pob neges a ddaw i law yn unigol.

Rydym yn darllen pob neges uniongyrchol ac ymatebion i negeseuon a gaiff eu postio ac rydym yn sicrhau bod unrhyw themâu sy’n dod i’r amlwg neu awgrymiadau defnyddiol yn cael eu cyfleu i’r bobl berthnasol yn Senedd Cymru.

Ni allwn wneud sylwadau ar faterion sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth y pleidiau.

Dylech nodi na fyddwn yn monitro ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar y penwythnos neu gyda’r nos. Nodir y ffyrdd arferol o gysylltu â’r Senedd ar gyfer gohebiaeth swyddogol yn yr adran Cysylltu â ni ar ein gwefan.

Efallai y byddwch am gysylltu â’ch Aelod o'r Senedd neu cysylltu a'n Tîm Gwybodaeth drwy ein switsffwrdd. 

 

 

 

 

 
 
 

Partners & Help