Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Gwneud cwynMae Senedd Cymru wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am ein gwasanaeth.

Ein nod yw egluro unrhyw faterion nad ydych yn siŵr yn eu cylch. Os yn bosibl, byddwn yn cywiro unrhyw gamgymeriadau yr ydym efallai wedi'u gwneud. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl i'w gael ac rydym wedi methu â'i ddarparu. Os byddai rhywbeth o'i le arnom, byddwn yn ymddiheuro ac, os oes modd, byddwn yn ceisio unioni'r sefyllfa. Rydym hefyd yn anelu at ddysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.

Mae'r wybodaeth isod yn esbonio'r gwahanol ffyrdd y gallwch wneud cwyn a sut y gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein gweithdrefn gwyno.

 
 

Cwynion am ymddygiadDignity and Respect
Urddas a pharch

Gwybodaeth am ein ​llinell ffôn gyfrinachol sy'n cynghori o ran y ffyrdd sydd ar gael i roi gwybod am unrhyw ymddygiad sydd wedi creu pryder i chi.

Standards Commission
Y Comisiynydd Safonau

Mae Comisiynydd Safonau y Senedd yn ymchwilydd annibynnol i gwynion sy'n ystyried achosion lle y mae Aelodau o'r Senedd wedi torri'r Cod Ymddygiad.

 
 

Cwynion am ein gwasanaethau​Complaint Procedure
Y drefn gwyno

Mae’r adran hon yn egluro gweithdrefn cwynion Senedd Cymru o ran ein gwasanaethau.​​

Assembly Enquiry Form
Gwneud cwyn

Os hoffech wneud cwyn yn erbyn Senedd Cymru, gallwch ddefnyddio'r ffurflen yn yr adran hon.

Complaints Useful Links
Manylion cyswllt defnyddiol

Mae'r adran hon yn cynnwys manylion cyswllt Archwilydd Cyffredinol Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru a'r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Partners & Help