Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

​Adran 4.2 - Deddfwriaeth

Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Adran 36 (uniondeb)

 

Mae'r adran hon o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 yn ei gwneud yn ofynnol bod y Rheolau Sefydlog yn gwneud  gwahanol fathau o ddarpariaethau i ddiogelu safonau uniondeb mewn perthynas â thrafodion y Senedd, gan gynnwys ei gwneud yn ofynnol i Aelodau gofrestru a datgan buddiannau penodol. Mae methiant i gydymffurfio â'r darpariaethau hyn yn dramgwydd troseddol.

Mesur Comisiynydd Safonau Senedd Cymru 2009

 

Yn darparu ar gyfer sefydlu Comisiynydd Safonau i ymchwilio i gwynion am ymddygiad Aelodau'r Senedd.

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010

 

Yn darparu ar gyfer sefydlu Bwrdd Taliadau annibynnol y Senedd â chyfrifoldeb dros wneud penderfyniadau mewn perthynas â thaliadau i Aelodau'r Senedd, Prif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Dirprwy Weinidogion Cymru.

Bwrdd Taliadau Senedd Cymru, Penderfyniad y Bwrdd Taliadau, Mai 2015

 

Mae'r Penderfyniad hwn wedi'i wneud gan Fwrdd Taliadau Senedd Cymru ("y Bwrdd Taliadau" neu "y Bwrdd") o dan adran 3 o'r Mesur. Mae hefyd yn ymwneud â Pharagraff 13 o'r Cod Ymddygiad (Cyflogau a Lwfansau Aelodau).

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) 2012

Yn gosod dyletswyddau statudol ar y Senedd Cymru a Chomisiwn y Senedd mewn perthynas â darparu gwasanaethau dwyieithog.

Cynllun Ieithoedd Swyddogol Senedd Cymru

 

Yn nodi sut y bydd y Senedd yn cyflawni'r dyletswyddau statudol a nodir yn Neddf 2012 sy'n ymwneud â gwasanaethau dwyieithog.

 


 

 

Partners & Help