Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Section 2.3 - Rheolau a Chanllawiau ar Ddefnyddio Adnoddau'r Senedd

Mae'r canllawiau hyn yn ymwneud â pharagraff 10 o'r Cod Ymddygiad.

 • Diweddarwyd: Mai 2016

 • Perchennog: Comisiwn y Senedd

 • Cyswllt: Cymorth Busnes y Senedd

Cefndir

1. Mae'r ddogfen hon, sy'n gymwys o 6 Mai 2016, yn amlinellu'r rheolau a'r canllawiau i Aelodau'r Senedd ar ddefnyddio adnoddau'r Senedd.

2. Mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd Cenedlaethol wedi cymeradwyo'r wybodaeth yn rhinwedd ei rôl fel Prif Swyddog Cyfrifyddu Comisiwn y Senedd. 

3. Mae'r gair 'rhaid' yn y ddogfen hon yn dynodi rheol.  Canllaw yw unrhyw eiriad arall yn y ddogfen hon. 

4. Mae 'adnoddau'r Senedd' yn golygu unrhyw gymorth y mae Comisiwn y Senedd yn ei roi i Aelodau'r Senedd.  Gall y cymorth hwn fod ar ffurf adnoddau ariannol, adnoddau staff neu unrhyw fath arall o gymorth a ddarperir gan Gomisiwn y Senedd.

5. Mae'r ddogfen hon yn nodi'r gwahanol reolau ar ddefnyddio adnoddau'r Senedd y mae'n rhaid i'r Aelodau gadw atynt. Yn arbennig, dylai'r Aelodau gyfeirio at y canlynol:

 6. Mae'n rhaid i'r Aelodau sicrhau eu bod yn deall y ddogfen hon ac yn cydymffurfio â hi. Dylai Aelodau sy'n ansicr ynghylch a ydynt yn cael defnyddio adnoddau'r Senedd at ddiben penodol gael cadarnhad ysgrifenedig i ddechrau gan y Pennaeth Cymorth Busnes i'r Aelodau y ceir defnyddio adnoddau'r Senedd at y diben penodol.

Egwyddorion cymorth

7. Mae'r Penderfyniad yn gosod nifer o egwyddorion ymddygiad sy'n sail i'r rheolau ar gyfer hawlio lwfansau. Mae'r egwyddorion yn berthnasol i unrhyw ddefnydd o adnoddau'r Senedd a ddarperir i'r Aelodau. Caiff yr Aelodau eu hannog yn gryf i ymgyfarwyddo â'r rhain a gweithredu'n unol â nhw. Yn yr un modd, mae'r Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd yn gosod safonau ymddygiad cyffredinol y mae'n rhaid i'r Aelodau eu hystyried wrth ddefnyddio adnoddau'r Senedd.

8. Mae gan yr Aelodau gyfrifoldeb personol am yr holl dreuliau ac adnoddau a ddefnyddir yn eu henw. Felly, ni ddylent ond dirprwyo gwaith i staff ar ôl sicrhau bod gan y staff hynny ddealltwriaeth glir o gyfyngiadau'r awdurdod a roddir iddynt.

9. Gellir cyfeirio cwynion ynghylch camddefnyddio adnoddau'r Senedd at y Comisiynydd Safonau.

10. Bydd rheolau a chanllawiau eraill y mae Comisiwn y Senedd yn eu llunio o bryd i'w gilydd hefyd yn destun yr egwyddorion cymorth a nodir uchod.

Ymddygiad

11. Mae rhagor o wybodaeth ar gael i'r Aelodau ynghylch ymddygiad a chofnodi buddiannau. Mae'r dogfennau a restrir isod yn cefnogi ac yn ategu'r ddogfen hon ynghylch defnyddio adnoddau'r Senedd:

Cofrestr Buddiannau'r Aelodau

Canllawiau ar gofnodi cyflogaeth aelodau o'r teulu  

Rheolau drafft ar gyfer grwpiau trawsbleidiol

Canllawiau ar lobïo a mynediad i Aelodau 

Cod Ymddygiad Staff Cymorth Aelodau'r Senedd

Rheolau Diogelwch a Defnydd TGCh Senedd Cymru

Y Cynllun Ieithoedd Swyddogol

Canllawiau ar archebu ystafelloedd 

Y Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu

Mae adnoddau eraill ar gael i Aelodau’r Senedd a’u staff, ac fe’u ceir drwy gysylltu â thîm Cymorth Busnes i’r Aelodau

Defnyddio adnoddau ar gyfer busnes y Senedd

12. Mae'n rhaid i Aelodau'r Senedd ddefnyddio adnoddau'r Senedd ar gyfer eu gweithgareddau fel Aelodau yn unig, ac nid at unrhyw un o'r dibenion isod, sydd wedi'u gwahardd:

 • cyfathrebu personol, busnes neu fasnachol;

 • gweithgarwch plaid wleidyddol o unrhyw fath, er enghraifft codi arian i blaid wleidyddol, recriwtio aelodau plaid a threfnu a rhoi cyhoeddusrwydd i gyfarfodydd plaid wleidyddol; ac

 • ymgyrchu ar gyfer ethol neu ail-ethol ymgeiswyr penodol ar gyfer unrhyw rôl gyhoeddus (gan gynnwys yr Aelod dan sylw).

Deunydd swyddfa ac adnoddau argraffu, copïo a phost

13. Ni cheir defnyddio deunydd swyddfa nac adnoddau argraffu, copïo a phost a ddarperir gan Gomisiwn y Senedd ("Adnoddau Canolog") at y dibenion canlynol:

 • newyddlenni ac adroddiadau blynyddol;

 • taflenni;

 • cardiau cyfarch a gohebiaeth debyg; neu

 • gylchlythyron (gohebiaeth a anfonir mewn ffurf union debyg, neu bron union debyg, i nifer o gyfeiriadau). 

14. Fodd bynnag, ceir defnyddio Adnoddau Canolog ar gyfer cylchlythyron:

 • a anfonir mewn ymateb i geisiadau am ohebiaeth gan dderbynyddion cylchlythyron;

 • a anfonir at lofnodwyr deiseb a anfonir at yr Aelod (ond nid yw'r eithriad hwn yn berthnasol os yw'r Aelod yn ddeisebwr); a

 • hysbysiadau ynghylch cymorthfeydd [Hysbysiad ynghylch cymhorthfa yw dogfen lle mai ei hunig ddiben yw hysbysu etholwyr am ble a phryd y cynhelir cymorthfeydd yr Aelod neu roi gwybod i'r cyhoedd ble i gael y wybodaeth hon. Nid yw'r ffaith bod dogfen o ddisgrifiad arall (e.e. newyddlen) hefyd yn cynnwys gwybodaeth o'r fath yn golygu bod y ddogfen yn hysbysiad ynghylch cymhorthfa].

15. Gall yr Aelodau ddefnyddio eu Lwfans Costau Swyddfa i dalu cost deunydd swyddfa, argraffu, copïau a phostio am eitemau lle na cheir defnyddio Adnoddau Canolog (fel y rhestrir ym mharagraff 13), ond sydd ar gyfer eu gweithgareddau fel Aelodau'r Senedd. Gellir hysbysebu hysbysiadau ynghylch cymorthfeydd a thalu'r costau o'r Lwfans Costau Swyddfa.

16. Mae'n rhaid i Aelodau sy'n defnyddio adnoddau'r Senedd ar gyfer cyhoeddiadau gydymffurfio â Chynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd. 

Gwefannau a chyfryngau cymdeithasol yr Aelodau

17. Ni cheir ond defnyddio gwefannau Aelodau'r Senedd sy'n cael eu sefydlu neu'u cynnal gan ddefnyddio adnoddau'r Senedd ar gyfer gweithgareddau sy'n berthnasol i rôl Aelod o'r Senedd. Bydd angen bod yn ofalus i osgoi rhoi'r argraff mai bwriad cynnwys gwefan Aelod neu grŵp, a gefnogir gan adnoddau'r Senedd, yw cefnogi etholiad ymgeisydd (neu ymgeiswyr) o blaid wleidyddol benodol. Mae gwybodaeth am gynnwys gohebiaeth i'w gweld ym mharagraffau 31-38.

18. Ni ystyrir bod y gweithredoedd canlynol, yn eu hunain, yn torri'r gwaharddiad ar gynnwys plaid wleidyddol:

 • Gwefan yn nodi bod yr Aelod yn aelod o blaid wleidyddol neu'r wefan yn dangos logo plaid yr Aelod hwnnw.

 • Lincs ar y wefan i un neu fwy o wefannau (ar wahân) ac arnynt gynnwys plaid wleidyddol.  Mae'n rhaid i'r wefan nodi'n glir bod y lincs yn mynd i wefannau nad yw'r Aelod yn gyfrifol amdanynt ac nad ydynt yn cael eu hariannu drwy adnoddau'r Senedd.

19. Yr Aelodau sy'n gyfrifol am sicrhau nad yw unrhyw newidiadau yn y dyfodol i blatfformau cyfryngau cymdeithasol yn arwain at dorri'r rheolau hyn.

20. Wrth ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, dylai'r Aelodau gofio, er nad ydynt yn defnyddio adnoddau'r Senedd, bod angen iddynt barhau i ddilyn y Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd a'r Rheolau Diogelwch a Defnydd TGCh. Yn yr un modd, mae'n rhaid i staff cymorth ddilyn y Cod Ymddygiad ar gyfer Staff Cymorth Aelodau'r Senedd a'r Rheolau Diogelwch a Defnydd TGCh.

Archebu ystafelloedd ar ystad y Senedd

21. Ni all Aelodau'r Senedd ond archebu ystafelloedd cyfarfod ar gyfer eu gweithgareddau fel Aelodau. Ni cheir archebu ystafelloedd cyfarfod at ddibenion plaid wleidyddol, hynny yw, ni cheir archebu ystafell yn bennaf neu'n sylweddol er mwyn hyrwyddo gwaith yr un blaid wleidyddol.

22. Yr Aelod Senedd sy'n archebu'r ystafell (neu'r Aelod yr archebir ar ei ran) sy'n gyfrifol ac yn atebol am y ffordd y caiff ei defnyddio. Yn ogystal, rhaid i'r Aelod Senedd hwnnw (neu Aelod arall) fod yn bresennol yn y cyfarfod.

23. Mae gwybodaeth am archebu ystafelloedd ar gyfer ymwelwyr allanol ar gael yma: Canllawiau ar archebu ystafelloedd [dogfen mewnol].

Noddi digwyddiadau ar ystad y Senedd

24, Mae'n rhaid i Aelodau sy'n noddi digwyddiadau ar ystad y Senedd ddilyn y rheolau a'r cyfrifoldebau sydd arnynt yn unol â'r polisi digwyddiadau a'r telerau a'r amodau cysylltiedig.

Ffilmio ar ystad y Senedd

25. Rhaid bod gwaith y cyfryngau, fel ffilmio neu recordio, ar unrhyw ran o ystâd y Senedd, byth yn amharu ar y gweithgarwch yn y lle hwnnw nac yn atal mynediad gan ymwelwyr.

26. Rhaid cael caniatâd ymlaen llaw gan y Llywydd, drwy gais i Swyddfa'r Cyfryngau, er mwyn ffilmio, tynnu ffotograffau neu recordio yn y Siambr, yr ystafelloedd pwyllgorau, orielau'r cyhoedd neu fannau cyfyngedig eraill. 

27. O ran cynnwys plaid wleidyddol, caniateir gwaith cyfryngau ym mannau cyhoeddus y Senedd ac yn swyddfeydd yr Aelodau. Fodd bynnag, ni chaniateir gwaith cyfryngau at y dibenion hyn mewn mannau cyfyngedig fel y Siambr neu ystafelloedd pwyllgora. Ni chaniateir ymgyrchu agored am bleidleisiau ar unrhyw ran o ystâd y Senedd.

28. Yn ystod cyfnod etholiad y Senedd , pan fydd y Senedd wedi'i ddiddymu, ni chaniateir unrhyw waith cyfryngau ar ystad y Senedd gan blaid wleidyddol nac ymgeisydd unigol, nac er eu budd. 

29. Gall Swyddfa'r Cyfryngau roi mwy o gyngor a chyfarwyddyd [0300 200 6252].

Defnyddio adnoddau'r Senedd yn ystod cyfnodau etholiad

30. Mae'n rhaid i'r Aelodau gadw at y canllawiau sy'n cael eu cynhyrchu mewn perthynas ag etholiadau. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar y diddymiad yn ystod etholiadau'r Senedd  a chanllawiau ar gyfer etholiadau lleol, Ewropeaidd neu'r DU.

Cynnwys gohebiaeth

31. Daw'r adran ganlynol ar gynnwys gohebiaeth o Reolau a Chanllawiau'r Gronfa Polisi, Ymchwil a Chyfathrebu, fel y maent wedi'u gosod gan y Bwrdd Taliadau.

32. Gall yr Aelodau ddefnyddio adnoddau'r Senedd i gyfathrebu â'u hetholwyr, ac yn arbennig:

a.    cyfleu eu gwaith i'r cyhoedd;

b.    codi ymwybyddiaeth am eu gwaith;

c.    gwella tryloywder ac atebolrwydd; ac

d.    annog ymgysylltiad ag etholwyr.

33. Rhaid i'r Aelodau beidio â defnyddio adnoddau'r Senedd at ddibenion gohebiaeth agored gan blaid wleidyddol (er enghraifft defnyddio adnoddau'r Senedd i ymgyrchu am bleidleisiau ar gyfer plaid wleidyddol).

34. Rhaid i'r Aelodau arfer crebwyll bob amser i sicrhau y caiff adnoddau eu defnyddio'n briodol. Y prawf y mae'n rhaid i'r Aelodau ei gymhwyso, yn gyntaf, yw bod adnoddau'r Senedd yn cael eu defnyddio at y dibenion a ddangosir ym mharagraff 32 uchod; ac yn ail, nad yw hyn yn digwydd yn amlwg ar gyfer plaid wleidyddol. 

35. Rhaid i'r Aelodau ofyn ymlaen llaw am gyngor gan y tîm Cymorth Busnes i'r Aelodau ynghylch a fyddai'r ohebiaeth arfaethedig yn ddefnydd derbyniol o adnoddau'r Senedd . Bydd y tîm Cymorth Busnes i'r Aelodau yn rhoi cyngor priodol i'r Aelodau.

Enghreifftiau o adnoddau y ceir eu defnyddio wrth gyfathrebu ag etholwyr (nid rhestr hollgynhwysfawr yw hon)

36. Enghreifftiau yw'r canlynol o sut gellir defnyddio adnoddau i hyrwyddo cyfathrebu ac ymgysylltu lleol er mwyn:

 • datblygu adnoddau sy'n creu cysylltiadau rhwng cyfrifoldebau a phwerau'r Senedd, materion lleol a gweithgarwch yr Aelod;

 • helpu i ddatblygu newyddlen broffesiynol;

 • llunio newyddlenni rheolaidd;

 • creu arolygon etholwyr neu gynnal grwpiau gwrando gydag etholwyr er mwyn cymryd safbwyntiau ar faterion lleol pwysig;

 • datblygu adnoddau sy'n meithrin cysylltiadau rhwng y Senedd a sefydliadau democrataidd eraill, e.e. creu cysylltiadau a chodi ymwybyddiaeth am y gwahaniaethau rhwng gwaith cynghorwyr lleol, Aelodau Seneddol lleol, Aelodau ac Aelodau o Senedd Ewrop;

 • creu fideos gwybodaeth i'r cyhoedd am waith Aelod unigol - y gwaith rwy'n ei wneud, sut i gysylltu â mi, sut gallaf i helpu, ble allwch chi fy nghanfod, ar beth ydw i'n gweithio etc.;

 • datblygu gwefannau proffesiynol sy'n integreiddio â phlatfformau cyfryngau cymdeithasol; a

 • datblygu blogiau.

Enghreifftiau o gynnwys arferol wrth ddefnyddio adnoddau'r Senedd er mwyn cyfathrebu ag etholwyr (nid rhestr hollgynhwysfawr yw hon)

37. Rhestr yw hon o gynnwys a fyddai'n briodol wrth ymgysylltu ag etholwyr gan ddefnyddio adnoddau'r Senedd:

 • datganiadau neu wybodaeth am waith yr Aelod;

 • erthyglau yn hyrwyddo gweithgarwch yn yr etholaeth;

 • gwybodaeth yn tynnu sylw at gynlluniau llywodraeth sy'n cynnig manteision penodol i'r etholaeth/etholwyr, gan gynnwys pwyntiau cyswllt, e.e. canolfannau gwaith;

 • gwybodaeth am newidiadau i fuddiannau neu wybodaeth sydd fel arall yn uniongyrchol berthnasol i'w hetholwyr, a sut gallant gael cymorth a gwybodaeth bellach;

 • datganiadau am weithgarwch Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU, ond dim ond lle y mae'r Aelod yn cysylltu hyn yn uniongyrchol â'i etholaeth neu ei ranbarth, neu lle y gall ddangos bod gan etholwyr ddiddordeb arbennig yn y gweithgarwch hwn, neu bod angen iddynt wybod amdano;

 • eitemau ynghylch yr hyn y mae'r Aelodau wedi'i ddweud neu ei wneud yn y Senedd;

 • eitemau yn codi ymwybyddiaeth am faterion ac yn annog etholwyr i gyfrannu at ymgynghoriadau/arolygon;

 • logos bach ac anymwthgar, ochr yn ochr â logo'r Senedd.

38. Cynnwys na fyddai yn cael ei ystyried yn briodol ac y dylid ei osgoi:

 • datganiadau ar gyfer plaid wleidyddol/ymgyrchu agored am bleidleisiau;

 • hyrwyddo gweithgarwch plaid - e.e. gwybodaeth am gyfarfodydd plaid;

 • logos plaid amlwg a mawr;

 • datganiadau cyffredinol am weithgarwch llywodraeth ar draws Cymru (neu'r DU) heb gyfeirio at etholaeth na rhanbarth yr Aelod.

Partners & Help