Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pryd i gysylltu â’ch Aelod o'r Senedd

Mae gan yr Aelod o'r Senedd yr ydych yn ei ethol y pwerau i siapio'r rhan fwyaf o  agweddau ar fywyd yng Nghymru.

Mae Cymru yn wlad ddatganoledig. Mae hyn yn golygu mai Aelodau'r Senedd sy'n gyfrifol am rai o'r prif agweddau ar fywyd yng Nghymru. Gelwir y rhain yn 'faterion datganoledig'. Mae'r materion datganoledig hyn yn cynnwys:

Enghreifftiau o feysydd datganoledig

Fodd bynnag, mae rhai meysydd sy'n berthnasol i holl rannau'r DU sy'n aros yn gyfrifoldeb i Senedd y DU a Llywodraeth y DU. 'materion a gadwyd yn ôl' yw'r rhain. Mae'r materion a gadwyd yn ôl yn cynnwys:

reserved-w.png

Cewch wybod mwy am beth sydd wedi'i ddatganoli i Gymru a beth sydd wedi'i gadw gan Senedd y DU a Llywodraeth y DU drwy ymweld â Tudalen ein Model pwerau a gadwyd yn ôl

Gall Aelodau o'r Senedd ond weithredu ar ran eu hetholwyr, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu gyda’r AS sydd yn cynrychioli eich etholaeth benodol neu eich ardal.

Mae pawb yng Nghymru yn cael eu cynrychioli gan bump AS - un AS ar gyfer yr etholaeth (yr ardal leol ble meant yn byw), a phedwar AS sy’n cynrychioli eu rhanbarth. Y pum rhanbarth ydy; Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru,  Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru  a Dwyrain De Cymru

 
 


Pryd y daliech gysylltu â rhywun arall yn gyntaf.


Gall Aelodau o'r Senedd wrthod achosion ble maent yn teimlo fel ei fod allan o’u cylch gwaith. Nid ydy pob mater yn gyfrifoldeb uniongyrchol i’r Senedd, bryd hynny ddaliwch gysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch Canolfan Gynghori agosaf cyn cysidro cysylltu â’ch Aelod o'r Se..

Mae’r materion hyn yn cynnwys:

  • Mewnfudiad/Mewnfudo (gallwch hefyd gysylltu â’ch Aelod Seneddol gyda materion yn ymwneud â Mewnfudiad).
  • Treth Cyngor
  • Problemau preifat gyda chymdogion, landlord, cyflogwyr, teulu; neu gwmnïau sydd wedi gwerthu newyddau diffygiol Iddo’ch chwi.
  • Penderfyniadau wedi eu gwneud gan lys
  • Materion y mae eich cyngor lleol yn gyfrifol  (biniau neu atgyweirio strydoedd).

Am wybodaeth bellach ar y materion yma, gwelwch:

Partners & Help