Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cyflogau a threuliau Aelodau o'r Senedd

Mae gan Aelodau o’r Senedd yr hawl i ddefnyddio  adnoddau i gyflogi staff a rhedeg swyddfeydd yn eu hetholaethau er mwyn ymdrin â materion ac achosion sy’n peri pryder i’r bobl y maent yn eu cynrychioli. Gallant hefyd hawlio ad-daliad am unrhyw  gostau y byddant yn eu hysgwyddo pan fydd angen iddynt  aros dros nos o’u prif gartref wrth gyflawni  dyletswyddau swyddogol y Senedd.

Mae’r rheolau’n gysylltiedig â’r hyn y cânt ei hawlio wedi’u nodi mewn ‘Penderfyniad’, Penderfyniad Bwrdd Taliadau'r Senedd ar Gyflogau a Lwfansau'r Aelodau.  Yn gyffredinol, mae hawliadau’n cael eu rhannu’n bedwar prif fath, sef:

  • Lwfans Costau Swyddfa (h.y. costau swyddfa’n ymwneud â’u dyletswyddau fel Aelodau o’r Senedd)

  • Lwfans Costau Ychwanegol (h.y. costau’n ymwneud ag aros dros nos o’u prif gartref er mwyn cyflawni’u dyletswyddau fel Aelodau o’r Senedd)

  • Lwfans Costau Teithio (h.y. costau teithio y byddant yn eu hysgwyddo wrth gyflawni’u dyletswyddau fel Aelodau o’r Senedd)

  • Lwfans Gwariant Staffio (h.y. costau’n ymwneud â chyflogi staff)

Ers 2008, caiff yr hawliadau uchod eu cyhoeddi ar-lein a gellir chwilio drwyddynt drwy ddefnyddio’r System Cyhoeddi Lwfansau. Gellir chwilio’n ôl mis, math o lwfans, gwariant neu hyd yn oed yn ôl Aelod o'r Senedd. Cânt eu rhestru’n ôl y mis yr hawliwyd y lwfans, nid y dyddiad yr ysgwyddwyd y gost, a chânt eu cyhoeddi dri mis wedyn.

Cyflog presennol Aelod o'r Senedd yw £67,649.  Pennwyd mai £64,000 ydoedd ar ddechrau’r Pumed Cynulliad ac mae wedi’i fynegeio i enillion cyfartalog yng Nghymru (gweler paragraff 3.9, tudalen 11 o’r Penderfyniad ar Gyflogau a Lwfansau’r Aelodau). Gallai rhai Aelodau fod yn gymwys i gael cyflog arall os ydynt yn cyflawni un o’r swyddi ychwanegol, fel swydd Gweinidog neu Gadeirydd Pwyllgor, a restrir ym mharagraff 3.1.4 o’r Penderfyniad.

Ffigurau dros dro yw’r rhain a gallant newid yn dilyn archwiliad allanol. Hefyd, os yw manylion hawliad yn golygu y bydd yn rhaid datgelu data personol sensitif neu’n gallu peryglu diogelwch (e.e. gwybodaeth yn ymwneud â chyfeiriad cartref, manylion siwrnai arferol neu gyflwr meddygol) ni fydd y manylion hynny’n cael eu cynnwys. Mae hyn yn ofynnol o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn Rhyddid Gwybodaeth (y Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru) 2008.

Defnydd Aelodau o Ddarpariaeth y Comisiwn

Ebrill 2020
Mai 2020
Mehefin 2020

Lwfans Gwariant ar Staffio a Thaliadau Goramser Aelodau o’r Teulu

O fis Ebrill 2019 bydd Comisiwn y Senedd yn cyhoeddi gwariant staffio blynyddol pob Aelod o'r Senedd.  Nid yw Aelodau o'r Senedd sy'n cyflogi dau neu lai o staff yn ystod blwyddyn ariannol yn cael eu cynnwys yn y daenlen i sicrhau bod staff yn aros yn anhysbys.  Sylwer: Mae yna Aelodau sy'n cael lwfans ychwanegol (Cymorth i Bleidiau Gwleidyddol) oherwydd nad ydynt yn rhan o Blaid Wleidyddol.  Gall Aelodau drosglwyddo cyfran o'r arian rhwng eu lwfansau, sy'n eu galluogi i gynyddu un gyllideb dros un arall.  At hynny, o 1 Ebrill 2020, cyhoeddir enw, rôl, perthynas a band cyflog yr holl staff a gyflogir sy’n aelodau o deulu Aelod ynghyd â’r goramser wythnosol cyfartalog a delir i aelodau’r teulu yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20.

2018-19

2019-20

Apeliadau Ffurfiol

Er mwyn sicrhau cysondeb a sicrwydd wrth gymhwyso’r Penderfyniad, mae’n rhaid i dîm Cymorth Busnes yr Aelodau gynnal a chyhoeddi cofnod o unrhyw gwestiwn a gyfeiriwyd at y Prif Weithredwr a Chlerc o dan baragraff 1.4.1 o’r penderfyniad y daethpwyd iddo a’r rhesymau dros y penderfyniad. Ni ddylai’r cofnod a gyhoeddwyd, cyn belled ag y bo modd, gynnwys unrhyw wybodaeth sy’n datgelu pwy yw’r Aelod unigol.

2019/20

​Cafodd y Prif Weithredwr a Chlerc apêl yn erbyn penderfyniad i beidio â chaniatáu cyllid i brynu data yn ymwneud ag etholwyr. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr a Chlerc y penderfyniad oherwydd pryderon ynghylch cydymffurfio â chyfraith diogelu data.

​Derbyniodd y Prif Weithredwr a Chlerc apêl yn erbyn penderfyniad i beidio â chaniatáu i arian o'r lwfans Costau Swyddfa gael ei ddefnyddio i hyrwyddo fideo.  Mae Paragraff 1.3.1 o'r Penderfyniad yn nodi: ‘Dim ond am wariant y bu’n rhaid ei ysgwyddo er mwyn i ddyletswyddau’r Aelod fel Aelod o'r Senedd gael eu cyflawni y caniateir i gais gael ei wneud.' Hefyd, mae paragraff 1.3.3 yn darparu mai ‘Dim ond pan fo’r gwariant yn ymwneud ag Aelod wrth iddo gyflawni dyletswyddau Aelod o'r Senedd y caiff lwfansau eu talu neu eu had-dalu. Rhaid peidio â gwneud cais am wariant sy’n ymwneud â gweithgareddau plaid wleidyddol.’

Cadarnhaodd y Prif Weithredwr a Chlerc y penderfyniad i wrthod caniatáu cyllid at y diben hwn. Daeth i'r farn bod y fideo yn rhy wleidyddol ei naws ac nad oedd, felly, yn bodloni gofynion y Penderfyniad.

Derbyniodd y Prif Weithredwr a Chlerc apêl yn erbyn penderfyniad i beidio â chaniatáu treuliau teithio ar gyfer dod i gyfarfod i gael cyngor cyfreithiol gan gynghorydd cyfreithiol allanol. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr a Chlerc y penderfyniad ar y sail nad oedd y rheswm dros y cyfarfod yn ymwneud â busnes y Senedd a, thrwy rwymedigaeth, nad oedd y teithio chwaith.  Mae Adran 1.3.1 o'r Penderfyniad yn nodi:

“Dim ond am wariant y bu’n rhaid ei ysgwyddo er mwyn i ddyletswyddau’r Aelod fel Aelod o'r Senedd gael eu cyflawni y caniateir i gais gael ei wneud”.

​Ceisiodd grŵp logi ystafell mewn gwesty yng Nghaerdydd ar gyfer cyfarfod grŵp. Gwrthodwyd apêl yn erbyn y penderfyniad i wrthod yr hawliad

2018/19

Apeliwyd at y Prif Weithredwr a Chlerc yn erbyn penderfyniad na ellid ad-dalu costau teithio a llety i Staff Cymorth Aelodau o'r Senedd fynd i gynhadledd plaid er mwyn cefnogi Aelodau'r Senedd yn eu gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn eu gwaith datblygu polisi.  Cadarnhawyd y penderfyniad gan y Prif Weithredwr a Chlerc ar y sail bod y gwaith a wnaed yn y gynhadledd yn cael ei ystyried yn weithgaredd plaid wleidyddol a'i fod felly'n mynd yn groes i adran 1.3.3 yn y Penderfyniad, sy'n dweud:

'Telir neu ad-delir lwfansau dim ond pan mae'r gost yn ymwneud ag Aelod yn cyflawni'i ddyletswyddau fel Aelod o'rSenedd.  Ni ddylid gwneud cais am wariant sy'n ymwneud â gweithgaredd gwleidyddol gan blaid.'

2017/18

​Ym mis Rhagfyr 2017, apeliodd Aelod yn erbyn penderfyniad a wnaed ynghylch hawliad am logi car. Cymeradwywyd y cais gwreiddiol ond gwrthodwyd hawliad pellach am na cheisiwyd cymeradwyaeth am y cyfnod estynedig, er bod yr hawliad am reswm dilys. Ystyriwyd yr apêl ac ad-dalwyd 50 y cant o'r costau i’r Aelod gan fod cymeradwyaeth ar gyfer llogi’r car wedi'i rhoi yn wreiddiol ac nad oedd y cyfnod amser yr oedd yn ei gwmpasu’n glir.

 

Teithiau rhyngwladol

2018-19

Yn ystod 2018-19, teithiodd yr Aelodau canlynol yn rhyngwladol, yn unol ag adran 5.15 y Penderfyniad, a drafftiwyd yr adroddiadau canlynol ganddynt:

Alun Davies AS

Russell George AS

Llyr Gruffydd AS

Mandy Jones AS

Darren Millar AS

Jenny Rathbone AS

 

2017-18
Yn ystod 2017-18, teithiodd yr Aelodau canlynol yn rhyngwladol, yn unol ag adran 5.15 y Penderfyniad, a drafftiwyd yr adroddiadau canlynol ganddynt:

Mohammad Asghar AS
 

 
 

Gweld hefyd:

Bwrdd Taliadau

Bwrdd annibynnol yw’r Bwrdd Taliadau, a sefydlwyd yn 2010 i edrych ar gyflog a lwfansau Aelodau’r. Prif swyddogaeth y Bwrdd yw sicrhau bod gan Aelodau’r yr adnoddau cywir.

 

Partners & Help