Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael ei alw yn ôl i drafod diwydiant dur Cymru 30/03/2016
Blaenoriaethau rheilffyrdd rhanbarthol yn cael eu hamlinellu gan bwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 24/03/2016
Nid oes gan Faes Awyr Caerdydd gynllun busnes tymor hir, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 24/03/2016
Beth yw'r heriau sy'n wynebu Aelodau newydd y Cynulliad? 24/03/2016
Angen adolygu cymorth ar ôl mabwysiadu yng Nghymru, yn ôl Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 23/03/2016
Mae angen cyfraith newydd i gryfhau pwerau'r Ombwdsmon yn y Cynulliad nesaf, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad 18/03/2016
Mae angen system ‘tocynnau clyfar’ drwy Gymru gyfan erbyn 2018, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 18/03/2016
Aelodau'r Cynulliad yn cymeradwyo penodiad Comisiynydd Safonau newydd 16/03/2016
Blaenoriaethau amgylcheddol ar gyfer y Cynulliad nesaf 16/03/2016
Mae angen sail statudol ar fargen gyllido deg i Gymru, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 15/03/2016
Rhaid i Gymru gael 100 y cant o’i hynni o ffynonellau adnewyddadwy, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 08/03/2016
Mae angen deialog adeiladol i symud ymlaen â'r broses o uno cynghorau, meddai Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 02/03/2016
Dylai'r BBC wario £30 miliwn yn ychwanegol yng Nghymru, meddai un o Bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 02/03/2016
Adeiladu ar gyfer Democratiaeth: Mae'r Senedd yn dathlu 10 mlynedd yng nghwmni'r penseiri yr Arglwydd Richard Rogers ac Ivan Harbour 01/03/2016
#Senedd10 – cofnod o "arloesedd a gwelliant parhaus" 01/03/2016
Datganiad gan y Llywydd - Oedi cyn cyflwyno Bil Cymru yw’r penderfyniad iawn i Gymru 29/02/2016
Dywed pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol mai arfer da yw’r ‘teithiwr gwaelaf’ ymhlith byrddau iechyd Cymru 26/02/2016
Diffyg arian ac arweinyddiaeth yn golygu nad yw'r Ddeddf Teithio Llesol yn gwireddu ei huchelgais, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 22/02/2016
Pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol yn dweud bod angen sbarduno’r gwaith o ddiwygio gwasanaethau gofal preswyl 18/02/2016
Potensial enfawr o ran porthladdoedd Cymru, twristiaeth arfordirol ac ynni adnewyddadwy’r môr, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 12/02/2016
Esiampl ar gyfer democratiaeth fodern 10/02/2016
Cymru 2016 – Cofrestrwch a phleidleisiwch yn etholiad y Cynulliad ar 5 Mai 05/02/2016
Un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol yn adolygu’r System Ddeisebau 03/02/2016
Penwythnos i’r Teulu yn y Senedd 02/02/2016
Dim cynllun cadarn i drawsnewid gwasanaethau iechyd Cymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 02/02/2016
Cyflwyno deiseb - Coed mewn Trefi 28/01/2016
Adroddiad am Faes Awyr Caerdydd: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 27/01/2016
‘Gwallau sylfaenol’ yn y gwaith o weinyddu Cronfa Buddsoddi Cymru mewn Adfywio wedi costio degau o filiynau i drethdalwyr Cymru, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 26/01/2016
Cafwyd rhywfaint o gynnydd, ond mae rhagor i’w wneud i gryfhau Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad 20/01/2016
Y Cynulliad Cenedlaethol yn codi i fod yn drydydd ar y rhestr o’r llefydd mwyaf cyfeillgar i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol weithio yn y DU 19/01/2016
Dadl ddigynsail ar Fil Cymru drafft - y Llywydd 13/01/2016
Angen llais cryf ac unedig ar Fil Cymru drafft, yn ôl cadeirydd un o bwyllgorau’r Cynulliad 11/01/2016
Tryloywder a gwerth am arian yn allweddol i hyder pobl mewn cyrff cyhoeddus – meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 18/12/2015
Angen adolygu'r system athrawon cyflenwi - yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 16/12/2015
Rhaid mynd i’r afael â gwendidau mewn addysg cyfrwng Cymraeg, yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 10/12/2015
Ar beth y dylai Llywodraeth Cymru wario £15.9 biliwn? 10/12/2015
Bil Cymru drafft wedi'i wneud ar gyfer Gymru, nid gyda Chymru, meddai un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol 04/12/2015
Cyngerdd carolau Nadolig blynyddol yn cael ei gynnal yn y Senedd 03/12/2015
Angen gwelliannau brys yng Ngorsaf Ganolog Caerdydd – yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 02/12/2015
Deddf newydd sy'n effeithio ar datŵio, tyllu'r corff, fferyllfeydd, toiledau cyhoeddus ac e-sigaréts yn cael ei hystyried gan bwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 30/11/2015
Annibyniaeth a siarter cryf yn allweddol i’r Awdurdod Refeniw Cymru newydd - yn ôl un o bwyllgorau’r Cynulliad Cenedlaethol 27/11/2015
Mae angen i bobl Cymru wybod os byddant yn derbyn band eang y genhedlaeth nesaf - neu pryd y byddant yn ei dderbyn - meddai pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 24/11/2015
"Setliad cyfansoddiadol clir, ymarferol a gwydn": y Llywydd yn amlinellu diwygiadau adeiladol i Fil Cymru drafft 16/11/2015
Cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 09/11/2015
Trafnidiaeth ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd – datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Menter a Busnes 06/11/2015
Dirprwyaeth o’r Cynulliad yn nodi 150 mlwyddiant dyfodiad yr ymsefydlwyr Cymreig cyntaf ym Mhatagonia 02/11/2015
Ymgynghoriad ar gyfraith arfaethedig i roi pwerau newydd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 26/10/2015
Ymgyrch #POWiPL yn dylanwadu ar seneddau ledled Ewrop 23/10/2015
Sut mae gwasanaethau mabwysiadu wedi gwella yng Nghymru? – pwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol yn holi 22/10/2015
Problemau trafnidiaeth Cwpan Rygbi’r Byd i’w harchwilio gan bwyllgor y Cynulliad Cenedlaethol 21/10/2015

Partners & Help