Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Pwysigrwydd dathlu hanes pobl dduon – panel dylanwadol yn trafod y profiad o godi llais yn erbyn hiliaeth 21/10/2020
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd yn poeni am oedi cyflwyno system wybodaeth gofal cymunedol - mewn ymateb i adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol 15/10/2020
Canfod £8 miliwn o dwyll a gordaliadau trwy’r Fenter Twyll Genedlaethol - ymateb Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd 13/10/2020
Tri o bob pump o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn ceisio ymdopi â materion iechyd emosiynol ac iechyd meddwl bob wythnos 09/10/2020
“Difrod anuniongyrchol” – Effaith COVID-19 ar blant a phobl ifanc 09/10/2020
Y Pwyllgor Cyllid yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y Gyllideb yng Nghymru 02/10/2020
“Mae argyfwng COVID-19 wedi dangos ei bod yn hollbwysig i bobl gael diogelwch ynghylch eu cartrefi.” – John Griffiths AS 01/10/2020
Windrush Cymru yn adrodd eu straeon - arddangosfa ar-lein yn dathlu cyfraniad y genhedlaeth 30/09/2020
Un o bwyllgorau’r Senedd yn gofyn am sicrwydd gan brifysgolion Cymru o ran diogelu myfyrwyr rhag effaith y Coronafeirws 30/09/2020
Bil y Farchnad Fewnol: Bil sy'n cyfyngu ar ddeddfwriaeth Gymreig effeithiol ac yn ceisio ailganoli rheolaeth i San Steffan 24/09/2020
Faint ydych yn ei wybod am y newidiadau seismig sy'n dod i addysg ein plant? 23/09/2020
Cadarnhau Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru 16/09/2020
1000 o ddeisebau - Pwyllgor Deisebau’r Senedd yn cyrraedd carreg filltir bwysig 15/09/2020
Ymestyn y cynllun ffyrlo i helpu i sicrhau dyfodol newyddiaduraeth yng Nghymru 14/09/2020
Tystiolaeth glir ac amlwg fod y Senedd yn rhy fach – y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd 10/09/2020
Adnewyddu Ysbyty Glan Clwyd – Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd 08/09/2020
Comisiwn y Senedd ymhlith y 10 cyflogwr gorau sy’n ystyriol o deuluoedd 07/09/2020
Gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru: Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Deisebau'r Senedd 07/09/2020
Canlyniadau arholiadau - Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 18/08/2020
Adalw’r Pwyllgor Addysg i drafod y broses o ran canlyniadau 14/08/2020
Penodiadau newydd i Fwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd 12/08/2020
Ni fu hawliau plant yng Nghymru erioed yn bwysicach 11/08/2020
COVID-19: "Rhaid i ni ddysgu o'r hyn sydd wedi digwydd a gwneud popeth yn ein gallu i helpu'r rhai wedi eu taro galetaf" – John Griffiths AS 10/08/2020
Treftadaeth Cymru – y sector yn annhebygol o ddychwelyd i’w lefelau incwm cyn y pandemig am flynyddoedd 07/08/2020
Proses ar gyfer y gyllideb sy'n addas at y dyfodol – y Pwyllgor Cyllid 06/08/2020
COVID-19: Yr Effaith ar y Gymraeg 05/08/2020
Senedd ymhlith y 50 cyflogwr gorau i fenywod yn ôl rhestr flynyddol The Times 30/07/2020
Pwyllgor Deddfwriaeth y Senedd yn poeni am Fil Masnach y DU ac yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol i ddemocratiaeth Cymru 30/07/2020
Mynd i’r afael â thwyll yng Nghymru – datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd 30/07/2020
Pleidlais Pobl Ifanc, Dyfodol Newyddiaduraeth Cymru, Gwella Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb: Cyhoeddi Amserlen Senedd Cymru yn yr Eisteddfod rithiol gyntaf 29/07/2020
Teyrnged i’r cyn Aelod Denise Idris Jones 28/07/2020
Datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am fynediad at Therapi Triphlyg ar gyfer Ffibrosis Systig 23/07/2020
Datganiad mewn ymateb i adroddiad Archwilio Cymru ar gysgu ar y stryd yng Nghymru 23/07/2020
“Mae amser yn mynd yn brin os ydym am sefydlogi a chynnal ein diwydiannau creadigol” 17/07/2020
Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn cael dweud eu dweud ar effaith COVID-19 16/07/2020
Rhaid i hawliau plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth yng nghynllun adfer COVID-19 15/07/2020
“Does dim rhaid i ail don fod yn anochel os caiff gwersi eu dysgu” – Dr Dai Lloyd AS 08/07/2020
Wythnos Senedd Ieuenctid Cymru: Holi’r Prif Weinidog ymhlith cyfres o ddigwyddiadau sy’n rhoi llais i bobl ifanc 07/07/2020
Cadarnhau Laura Anne Jones fel Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru 02/07/2020
Treth incwm: Mae Cymru’n wynebu penderfyniadau anodd 02/07/2020
Perygl o fwlch cynyddol mewn gweithgarwch corfforol rhwng cymunedau yng Nghymru ar ôl y pandemig 30/06/2020
Symud i Fodel Senedd ‘Hybrid’ 29/06/2020
Mae Bywydau Du o Bwys: Pwyllgor yn y Senedd i gynnal arolwg o gerfluniau a henebion Cymru 19/06/2020
Covid-19: Cymru yn wynebu 'bwgan ar y gorwel' o ran cynnydd dramatig mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc 19/06/2020
Cost Covid-19 yng Nghymru 18/06/2020
Y Senedd yn cyhoeddi Addroddiadau Blynydol a Chyfrifon 2019-2020 18/06/2020
Llywydd yn talu teyrnged i Mohammad Asghar AS 16/06/2020
Comisiwn y Senedd yn cyrraedd safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl 10/06/2020
All Cymru ddim mentro colli cenhedlaeth o artistiaid 05/06/2020
Cyhoeddi Penderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol ar gyfer y Chweched Senedd 04/06/2020

Partners & Help