Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Amaeth a physgodfeyddBlog: Bil Pysgodfeydd y DU 

30 Ionawr 2019

Mae'r papur yma yn edrych ar Fil Pysgodfeydd y DU a'r memorandwm cydsyniad deddfwriaethol a wnaed gan Lywodraeth Cymru. 

 

Blog: Beth yw rheolau Sefydliad Masnach y Byd ynghylch amaethyddiaeth?

7 Ionawr 2019

Mae’r blog hwn yn rhoi trosolwg byr o reolau’r WTO ynghylch cymorth ym maes amaethyddiaeth a chyfyngiadau mewnforio, a’r hyn a allai ddigwydd yn dilyn Brexit.

 

Adroddiad pwyllgor: Parodrwydd Brexit yn y sector bwyd a diod

20 Rhagfyr 2018

Mae'r adroddiad yma yn edrych ar effaith posib Brexit ar y sector bwyd a diod. Dyma'r trydydd o dri adroddiad 'parodrwydd' a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol. 

 

Briff ymchwil: Cynlluniau rheoli tir yn seiliedig ar ganlyniadau - dadansoddiad o astudiaethau achos

27 Tachwedd 2018

Mae’r Athro Mike Christie o Brifysgol Aberystwyth wedi darparu’r dadansoddiad yma o astudiaethau achos, fel rhan o Fframwaith Academaidd Brexit y Gwasanaeth Ymchwil. Mae’n ystyried enghreifftiau presennol o ddulliau sy’n seiliedig ar ganlyniadau i reoli tir a thaliadau, a’r risgiau a’r cyfleoedd cysylltiedig.

 

Blog: Bil Pysgodfeydd y DU

26 Tachwedd 2018

Mae’r Bil yn cefnogi’r broses o symud i ffwrdd o Bolisi Pysgodfeydd Cyffredin yr UE, ac mae’n darparu’r fframwaith cyfreithiol er mwyn i'r DU allu rheoli ei dyfroedd ei hun, fel gwladwriaeth arfordirol annibynnol. 

 

Adroddiad pwyllgor: Effaith Brexit ar bysgodfeydd

16 Hydref 2018

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi bod yn edrych ar y sector pysgodfeydd a sut allai polisi pysgodfeydd edrych ar ôl Brexit.

 

Blog: Dyfodol enwau bwyd a ddiogelir

2 Hydref 2018

Mae rhai o gynhyrchion bwyd a diod mwyaf adnabyddus Cymru wedi’u gwarchod yn yr UE oherwydd bod ganddynt statws Dangosydd Daearyddol, ond mae Llywodraeth y DU yn cynnig sefydlu cynllun ar wahân yn y DU ar ôl Brexit.

 

Blog: Beth mae Bil Amaeth y DU yn ei olygu i Gymru?

28 Medi 2018

Bwriad Bil Amaeth y DU yw gosod fframwaith cyfreithiol ar gyfer gadael y Polisi Amaeth Cyffredin a sefydlu systemau newydd ar gyfer cymorth amaeth a rheoli tir ledled y DU.

 

Blog: Dyfodol amaeth yn y DU

24 Medi 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar gynigion ledled y DU ar gyfer polisïau amaethyddol ar ôl Brexit. 

 

Adroddiad pwyllgor: Fframweithiau cyffredin ar gyfer yr amgylchedd ar ôl Brexit

13 Medi 2018

Ar hyn o bryd, mae fframweithiau’r UE yn rheoleiddio polisi a chymorth amaethyddol. Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi bod yn edrych ar ddatblygiad fframweithiau cyffredin ar gyfer y DU ar ôl Brexit. 

 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - pysgodfeydd

23 Awst 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar elfennau o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau yn y dyfodol sy’n berthnasol i bysgodfeydd.

 

Blog: Y sector bwyd-amaeth

26 July 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar yr elfennau ym Mhapur Gwyn Llywodraeth y DU am berthnasau’r dyfodol sy’n berthnasol i’r sector bwyd-amaeth, ac mae’n rhoi crynodeb o’r ymateb gan y sector, Llywodraeth Cymru a’r UE.  

 


Partners & Help