Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Perthnasau yn y dyfodol


Blog: Coronafeirws a Brexit

16 Ebrill 2020

Fis yn ôl, roedd Llywodraeth y DU yn dechrau trafod ei pherthynas newydd â’r UE. Mae pandemig y coronafeirws wedi tarfu ar y trafodaethau, ond mae’r paratoadau ar gyfer diwedd y cyfnod pontion ar 31 Rhagfyr wedi parhau.

 
 

Blog: Cymru, Ewrop a’r byd: Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru

2 Mawrth 2020

Ar 14 Ionawr 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Strategaeth Ryngwladol, newydd, gan amlinellu ei hagwedd at ymgysylltu rhyngwladol a sut mae’n bwriadu cynyddu proffil a dylanwad Cymru yn y byd.

 
 

 

Blog: Y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y Dyfodol

3 Chwefror 2020

Yr hyn y gellid ei gytuno yn ystod yr 11 mis nesaf?

 
 

 

Adroddiad Pwyllgor: Adroddiad ar Strategaeth Ryngwladol Ddrafft Llywodraeth Cymru

12 Rhagfyr 2019

Yn dilyn ei phenodiad ar 13 Rhagfyr 2018, ymrwymodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i ddatblygu strategaeth ryngwladol ar gyfer Cymru. Mae’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol wedi cymryd diddordeb brwd yn y gwaith hwn, sy’n cyd-fynd â’i gylch gwaith ar Brexit.

 
 


Newid y gwarchodlu: Comisiwn newydd yr UE, a Chymru

20 Tachwedd 2019

Comisiwn Ewropeaidd yw cangen weithredol annibynnol yr UE. Mae’n cynnig ac yn goruchwylio deddfau’r Undeb Ewropeaidd, yn gweinyddu ei pholisïau a’i rhaglenni, yn goruchwylio cyllideb yr UE ac yn cynrychioli’r UE mewn trafodaethau rhyngwladol.

 
 


 

Adroddiad Pwyllgor: Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – y goblygiadau i Gymru

8 Tachwedd 2019

Bydd ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd yn effeithio’n sylweddol ar ryddid pobl i symud. Er ein bod wedi ystyried y mater hwn lawer gwaith fel rhan o feysydd gwaith ehangach, dyma’r adroddiad cyntaf i ganolbwyntio’n llwyr ar y newidiadau posibl i ryddid pobl i symud ar ôl Brexit. 

 
 


Blog: Rhoi Cymru ar y map

29 Ebrill 2019

Sut y dylai Cymru ymdrin â chysylltiadau rhyngwladol ar ôl Brexit?

 
 

Adroddiad Pwyllgor: Perthynas Cymru ag Ewrop a'r byd yn y dyfodol

21 Chwefror 2019

Mae’r Pwyllgor Materion Allanol wedi cyhoeddi adroddiad ar berthnasau, rhwydweithiau a sefydliadau rhyngwladol yn y dyfodol.

 
 

Blog: Aelodaeth Cymru o Bwyllgor y Rhanbarthau

4 Rhagfyr 2018

A fydd aelodaeth Cymru o Bwyllgor y Rhanbarthau yn newid ar ôl Brexit?

 
 

Papur ymchwil: Crynodeb o gynigion Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthynas y DU â’r UE yn y dyfodol

28 Awst 2018

Mae’r papur yma yn edrych ar gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer y berthynas rhwng y DU a’r UE ar ôl Brexit mewn sawl maes polisi.

 
 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - Cyfranogiad parhaus yn asiantaethau’r UE

8 Awst 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar gyfranogiad parhaus y DU yn asiantaethau’r UE ar ôl Brexit.

 
 

Blog: Perthnasau yn y dyfodol - Cytundebau cyd-gysylltiad

18 Gorffennaf 2018

Beth yw cytundebau cyd-gysylltiad, pam fod yr UE yn edrych i sefydlu cytundebau fel hyn, a sut allai cytundeb ar gyfer y DU edrych?

 
 

Blog: Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei chynigion o ran ei pherthynas â’r UE yn y dyfodol

17 Gorffennaf 2018

Mae’r erthygl yma yn ystyried pa elfennau o Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar berthnasau yn y dyfodol allai fod o ddiddordeb i Gymru. 


Partners & Help