Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Brexit Negotiations

Deddfwriaeth


Blog: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) – y wybodaeth ddiweddaraf

21 Ionawr 2020

Cyflwynwyd y Bil yn Senedd y DU ar 19 Rhagfyr 2019. Mae’n darparu ar gyfer gweithredu’r Cytundeb Ymadael rhwng y DU a’r UE mewn cyfraith ddomestig.

 
 

 

Adroddiad - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Cytundeb Ymadael Y Goblygiadau i Gymru (Ionawr 2020)

Ionawr 2020

Ym mis Tachwedd 2018, cyhoeddwyd asesiad cychwynnol o'r fersiwn flaenorol o'r Cytundeb Ymadael. Mae'r adroddiad hwn yn diweddaru ein hasesiad er mwyn ystyried y newidiadau a wnaed i'r Cytundeb Ymadael yn dilyn negodiadau pellach dan Erthygl 50 yn ystod tymor yr hydref 2019.

 
 

 

Adroddiad - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

Ionawr 2020

Mae'r adroddiad hwn yn amlinellu'r prif faterion yr ydym am eu codi mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael), a hynny yng nghyd-destun yr amser cyfyngedig oedd ar gael inni wneud ein gwaith craffu.

 
 

 

Adroddiad - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael): Cydsyniad deddfwriaethol

16 Ionawr 2020

 
 

 

Briff Ymchwil - Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

8 Ionawr 2020

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o’r Bil gan gynnwys y cefndir i gyflwyno’r Bil, y prif ddarpariaethau, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llwyodraeth Cymru ac asesiad effaith Llywodraeth y DU.

 
 

 

Blog: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth 

17 Mai 2019

Mae'r blog hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth Brexit a'r hyn a all ddigwydd yn y misoedd i ddod.

 
 

Adroddiad cynnydd: Craffu ar reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

8 Chwefror 2019

Mae'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol wedi cyhoeddi adroddiad sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am graffu ar reoliadau Brexit.  

 
 

Canllaw: Craffu ar reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

29 Ionawr 2019

Darllenwch ganllaw y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar graffu ar reoliadau sy'n ymwneud â Brexit. 

 
 

Blog: Y Goruchaf Lys yn gwneud penderfyniad ar Fil Brexit yr Alban

23 Ionawr 2019

Mae'r blog yma yn rhoi trosolwg o benderfyniad diweddar y Goruchaf Lys am Fil parhad yr Alban

 
 

Blog: Diddymu Bil Parhad Cymru

16 Tachwedd

Mae’r blog yma yn edrych ar y Ddeddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 a pham mae’r Llywodraeth am ei ddiddymu.

 
 

Blog: Deddfwriaeth Brexit

13 Tachwedd

Mae’r blog hwn yn amlinellu'r ddeddfwriaeth sydd eisoed wedi'i gyflwyno a'i basio, a'r Biliau y gallwn ni eu disgwyl yn ystod y misoedd sydd i ddod. 

 
 

Is-ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit

Yn parhau

Mae’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn gwneud adroddiadau ar is-ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit, gan dynnu sylw at faterion a allai fod o bwys i Gymru.

 
 

Adroddiad Pwyllgor: Craffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil Masnach

8 Hydref 2018

Darllenwch adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y broses ar gyfer craffu ar reoliadau o dan Fil Masnach y DU 

 
 

Blog: Newidiadau i Reolau Sefydlog o ganlyniad i Ddeddf ymadael yr UE 

2 Hydref 2018

Golwg ar y categoriau newydd o is-ddeddfwriaeth fydd yn cael eu creu gan Ddeddf ymadael yr UE a sut mae'r rhain yn effeithio ar weithdrefnau'r Cynulliad. 

 
 

Blog: Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael Rhwng y DU a’r UE

3 Medi 2018

Mae’r erthygl hon yn edrych ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU sy’n nodi sut y bydd y Llywodraeth yn gweithredu cytundeb ymadael terfynol. 

 
 

 

Blog: Sifftio rheoliadau Brexit

20 Hydref

Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar bwerau yn Neddf Ymadael yr UE i wneud is-ddeddfwriaeth.


Partners & Help