Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i ailedrych ar Wybodeg y GIG ar ôl gwallau wrth adrodd am COVID 07/05/2020
Enw newydd Senedd Cymru a Welsh Parliament yn dod yn gyfraith 06/05/2020
Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi’r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig 30/04/2020
Pwyllgorau’r Cynulliad yn ailymgynnull i edrych ar yr ymateb i COVID19 24/04/2020
Pleidlais gyntaf wedi'i bwrw mewn Cyfarfod Llawn rhithwir wrth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gwrdd ar-lein 08/04/2020
Y Cyfarfodydd Llawn yn parhau, ond bydd adeiladau'r Senedd ar gau tan fis Mehefin 07/04/2020
Mae’r Senedd rithwir yn mynd yn fyw, ar ddydd Mercher 8 Ebrill 03/04/2020
Y Cynulliad Cenedlaethol wedi cynnal y sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf yn y DU 01/04/2020
Coronafeirws: Cynulliad Cenedlaethol i gynnal ei sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf 31/03/2020
Coronafeirws: Y diweddaraf ynghylch newidiadau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 25/03/2020
Cyfyngu nifer yr Aelodau yn y Siambr – Llythyr gan y Llywydd 24/03/2020
Coronofeirws – Y Cynulliad i gwrdd i bleidleisio ar y Bil Coronofeirws dydd Mawrth 21/03/2020
Coronofeirws – Cynulliad yn newid rheolau i’w alluogi i barhau i weithredu 18/03/2020
Adolygu busnes y Cynulliad er mwyn blaenoriaethu COVID-19 17/03/2020
Datganiad Coronafeirws gan Gomisiwn y Cynulliad 16/03/2020
Cyflwyno addysg wleidyddol i bob ysgol - y Cynulliad Cenedlaethol 13/03/2020
“Mae mwy o amrywiaeth yn arwain at well penderfyniadau” – pwyllgor newydd Cynulliad yn edrych ar wella cynrychiolaeth yn y Senedd 11/03/2020
Sicrhau bod cyfiawnder yn gweithio i bobl Cymru 10/03/2020
Ymweliad Seneddol â Chanada – mis Chwefror 2020 28/02/2020
Tasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru - a yw wedi gwneud wahaniaeth? 27/02/2020
Cerfluniau gan Angharad Pearce Jones yn eu cartref yn y Senedd 26/02/2020
Senedd Ieuenctid Cymru yn holi pobl ifanc am iechyd meddwl a llesiant 24/02/2020
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ffordd Blaenau’r Cymoedd – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 20/02/2020
Aelodau’r Cynulliad i holi’r Prif Weinidog ar newid yn yr hinsawdd, gyda chymorth disgyblion ysgol o Bort Talbot 14/02/2020
“Pan ry’ chi’n cael eich troi allan, mae pobl yn cymryd yn ganiataol mai’r rheswm yw am nad ydych chi wedi talu eich biliau. Rydw i wedi gweithio erioed, a wastad wedi talu fy ffordd.” 13/02/2020
Cynulliad Cenedlaethol i gwrdd yng ngogledd Cymru 06/02/2020
Digartrefedd, Ysgolion, Argyfwng Hinsawdd, Trafnidiaeth Cymru ac Iechyd: Pwyllgorau polisi'r Cynulliad yn rhoi eu barn am gyllideb ddrafft £17 biliwn Llywodraeth Cymru 31/01/2020
Y Cynulliad ar y brig unwaith eto o ran cyflogwyr LGBTQ+ yng Nghymru 30/01/2020
Cynulliad Cenedlaethol i graffu ar gyfiawnder am y tro cyntaf erioed 29/01/2020
'Argyfwng hinsawdd' heb ei adlewyrchu yng nghyllideb ddrafft £17 biliwn Llywodraeth Cymru 29/01/2020
“Mae perygl y gallwn ni golli ein diwydiant cerddoriaeth fyw ar gyfer y genhedlaeth nesaf.” Bethan Sayed AC 23/01/2020
Dylai teledu cylch cyfyng fod yn orfodol mewn lladd-dai yng Nghymru 23/01/2020
Bil i gyflwyno enw newydd a gostwng oed pleidleisio yn dod yn Deddf 15/01/2020
Ymgynghori ar ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 20/12/2019
Addurniadau arbennig coed Nadolig y Cynulliad 20/12/2019
Y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed bod cymorth i’r digartref yn “broblem i bawb ond yn gyfrifoldeb i neb” 19/12/2019
“Busnes fel arfer” chwe mis ar ôl datgan 'argyfwng hinsawdd' 18/12/2019
Academi newydd yn hyfforddi arweinwyr ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol 11/12/2019
Pwyllgor yn cefnogi gwaharddiad ar anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau 06/12/2019
“Rhaid i fuddiannau myfyrwyr fod yn ganolog i’r Bil addysg drydyddol” – Lynne Neagle AC 04/12/2019
Gradd-brentisiaethau: Datgloi potensial i bawb 02/12/2019
Hawl i bobl ifanc 16 ac 17 oed bleidleisio- diwrnod hanesyddol i ddemocratiaeth yng Nghymru 27/11/2019
“Mae llywodraeth leol yn bwysig i bawb.” – John Griffiths AC 22/11/2019
“Wrth i’r boblogaeth heneiddio, mae gofalwyr hefyd yn heneiddio - mae'n teimlo fel ein bod ni'n rhuthro tua’r dibyn” 21/11/2019
“Plant wedi dysgu mwy am hanes Cymru mewn gwersi Cymraeg yn hytrach na gwersi hanes” - y Cynulliad Cenedlaethol yn clywed rhwystredigaeth athrawon a disgyblion 14/11/2019
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Datganiad gan y Llywydd, Elin Jones AC 14/11/2019
Penodi Comisiynydd Safonau Dros Dro 13/11/2019
Brexit: Pryderon sylweddol i ddinasyddion yr UE sy'n byw a gweithio yng Nghymru 08/11/2019
Herio’r maes celfyddydau a threftadaeth i ystyried ai nhw, yn hytrach na’r cymunedau, sy’n ‘anodd eu cyrraedd’ 07/11/2019
Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn fwy arloesol gyda ffynonellau cyllido 31/10/2019

Partners & Help