Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Newyddion

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Mae datganiadau i’r wasg a gwybodaeth ddefnyddiol arall yn yr adran hon, ynghyd â manylion cyswllt y Swyddfa.

 

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 6252 / 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni.

 

Yn yr adran hon

 

Calendr

 

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Senedd ymhlith y 50 cyflogwr gorau i fenywod yn ôl rhestr flynyddol The Times 30/07/2020
Pwyllgor Deddfwriaeth y Senedd yn poeni am Fil Masnach y DU ac yn rhybuddio am ganlyniadau difrifol i ddemocratiaeth Cymru 30/07/2020
Mynd i’r afael â thwyll yng Nghymru – datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Senedd 30/07/2020
Pleidlais Pobl Ifanc, Dyfodol Newyddiaduraeth Cymru, Gwella Cynrychiolaeth a Chydraddoldeb: Cyhoeddi Amserlen Senedd Cymru yn yr Eisteddfod rithiol gyntaf 29/07/2020
Teyrnged i’r cyn Aelod Denise Idris Jones 28/07/2020
Datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am fynediad at Therapi Triphlyg ar gyfer Ffibrosis Systig 23/07/2020
Datganiad mewn ymateb i adroddiad Archwilio Cymru ar gysgu ar y stryd yng Nghymru 23/07/2020
“Mae amser yn mynd yn brin os ydym am sefydlogi a chynnal ein diwydiannau creadigol” 17/07/2020
Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen yn cael dweud eu dweud ar effaith COVID-19 16/07/2020
Rhaid i hawliau plant a phobl ifanc fod yn flaenoriaeth yng nghynllun adfer COVID-19 15/07/2020
“Does dim rhaid i ail don fod yn anochel os caiff gwersi eu dysgu” – Dr Dai Lloyd AS 08/07/2020
Wythnos Senedd Ieuenctid Cymru: Holi’r Prif Weinidog ymhlith cyfres o ddigwyddiadau sy’n rhoi llais i bobl ifanc 07/07/2020
Cadarnhau Laura Anne Jones fel Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru 02/07/2020
Treth incwm: Mae Cymru’n wynebu penderfyniadau anodd 02/07/2020
Perygl o fwlch cynyddol mewn gweithgarwch corfforol rhwng cymunedau yng Nghymru ar ôl y pandemig 30/06/2020
Symud i Fodel Senedd ‘Hybrid’ 29/06/2020
Mae Bywydau Du o Bwys: Pwyllgor yn y Senedd i gynnal arolwg o gerfluniau a henebion Cymru 19/06/2020
Covid-19: Cymru yn wynebu 'bwgan ar y gorwel' o ran cynnydd dramatig mewn diweithdra ymhlith pobl ifanc 19/06/2020
Cost Covid-19 yng Nghymru 18/06/2020
Y Senedd yn cyhoeddi Addroddiadau Blynydol a Chyfrifon 2019-2020 18/06/2020
Llywydd yn talu teyrnged i Mohammad Asghar AS 16/06/2020
Comisiwn y Senedd yn cyrraedd safon Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl 10/06/2020
All Cymru ddim mentro colli cenhedlaeth o artistiaid 05/06/2020
Cyhoeddi Penderfyniad y Bwrdd Taliadau Annibynnol ar gyfer y Chweched Senedd 04/06/2020
COVID-19: Croesawu cymorth i fusnesau ond diffyg cefnogaeth yn dal i fodoli 04/06/2020
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i ailedrych ar Wybodeg y GIG ar ôl gwallau wrth adrodd am COVID 07/05/2020
Enw newydd Senedd Cymru a Welsh Parliament yn dod yn gyfraith 06/05/2020
Cymorth iechyd meddwl, treulio gormod o amser o flaen sgrin, a pwysau gwaith ysgol - Senedd Ieuenctid Cymru yn holi’r Prif Weinidog mewn cyfarfod Coronafeirws arbennig 30/04/2020
Pwyllgorau’r Cynulliad yn ailymgynnull i edrych ar yr ymateb i COVID19 24/04/2020
Pleidlais gyntaf wedi'i bwrw mewn Cyfarfod Llawn rhithwir wrth i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gwrdd ar-lein 08/04/2020
Y Cyfarfodydd Llawn yn parhau, ond bydd adeiladau'r Senedd ar gau tan fis Mehefin 07/04/2020
Mae’r Senedd rithwir yn mynd yn fyw, ar ddydd Mercher 8 Ebrill 03/04/2020
Y Cynulliad Cenedlaethol wedi cynnal y sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf yn y DU 01/04/2020
Coronafeirws: Cynulliad Cenedlaethol i gynnal ei sesiwn seneddol 'rithwir' gyntaf 31/03/2020
Coronafeirws: Y diweddaraf ynghylch newidiadau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru 25/03/2020
Cyfyngu nifer yr Aelodau yn y Siambr – Llythyr gan y Llywydd 24/03/2020
Coronofeirws – Y Cynulliad i gwrdd i bleidleisio ar y Bil Coronofeirws dydd Mawrth 21/03/2020
Coronofeirws – Cynulliad yn newid rheolau i’w alluogi i barhau i weithredu 18/03/2020
Adolygu busnes y Cynulliad er mwyn blaenoriaethu COVID-19 17/03/2020
Datganiad Coronafeirws gan Gomisiwn y Cynulliad 16/03/2020
Cyflwyno addysg wleidyddol i bob ysgol - y Cynulliad Cenedlaethol 13/03/2020
“Mae mwy o amrywiaeth yn arwain at well penderfyniadau” – pwyllgor newydd Cynulliad yn edrych ar wella cynrychiolaeth yn y Senedd 11/03/2020
Sicrhau bod cyfiawnder yn gweithio i bobl Cymru 10/03/2020
Ymweliad Seneddol â Chanada – mis Chwefror 2020 28/02/2020
Tasglu’r Cymoedd Llywodraeth Cymru - a yw wedi gwneud wahaniaeth? 27/02/2020
Cerfluniau gan Angharad Pearce Jones yn eu cartref yn y Senedd 26/02/2020
Senedd Ieuenctid Cymru yn holi pobl ifanc am iechyd meddwl a llesiant 24/02/2020
Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar Ffordd Blaenau’r Cymoedd – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 20/02/2020
Aelodau’r Cynulliad i holi’r Prif Weinidog ar newid yn yr hinsawdd, gyda chymorth disgyblion ysgol o Bort Talbot 14/02/2020
“Pan ry’ chi’n cael eich troi allan, mae pobl yn cymryd yn ganiataol mai’r rheswm yw am nad ydych chi wedi talu eich biliau. Rydw i wedi gweithio erioed, a wastad wedi talu fy ffordd.” 13/02/2020

Partners & Help