Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Prif Nodweddion Amgylcheddol

Modelu Amgylcheddol

Gwnaed y modelu amgylcheddol yn ystod yr astudiaethau a gynhaliwyd cyn adeiladu, a ddangosodd bod gan yr adeilad ffigurau ardderchog o safbwynt defnyddio ynni. Cred y tîm dylunio, sy’n cynnwys cynrychiolwyr o BDSP, Taylor Woodrow, Arup a Phartneriaeth Richard Rogers fod y cynllun yn dangos adeilad ‘gwyrdd’ nad yw’n cyfaddawdu cyfforddusrwydd ei ddefnyddwyr.

Awyru a Goleuo

Mae’r twndis, y cwfl a’r llusern yn angenrheidiol ar gyfer awyru a goleuo’r Siambr.

Diagram sy'n dangos y system awyru yn Senedd

Mae plân y to yn troi am i lawr i greu twndis dros y Siambr i adael golau dydd naturiol i mewn, ac i ryddhau aer cynnes yn naturiol. Mae cwfl y to a’r llusern wedi’u gosod ar ben y twndis. Mae’r cwfl yn rhyddhau aer cynnes yn ôl yr angen, a’r llusen yn gadael golau dydd naturiol i mewn i’r Siambr. Dyluniwyd y cwfl i droi gyda chyfeiriad y gwynt. Mae hyn yn creu pwysedd negyddol ar ochr gysgodol y cwfl sy’n rhyddhau aer cynnes o’r Siambr. Ceir cyflau llai a symlach yn y cromennau eraill i helpu awyru’r ardal sy’n agored i’r cyhoedd.

Y Llusern

Y Llusern yn y Senedd

Mae’r llusern yn gadael golau dydd naturiol i mewn i’r Siambr. Mae drych conigol y tu mewn i’r llusern yn adlewyrchu mwy o olau dydd i mewn i’r Siambr a gellir ei ostwng i reoli faint o olau dydd sy’n treiddio i’r Siambr, yn ôl y gofynion darlledu. Tu mewn i’r twndis, ceir cyfres o gylchoedd alwminiwm â goleuadau ynddynt.

Awyru Naturiol

Diagram sy'n dangos y system awyru naturiol yn y Senedd

Er mwyn lleihau’r defnydd o ynni yn yr adeilad yn gyffredinol, defnyddir system awyru naturiol fel y brif ffynhonnell awyru ym mhob rhan o’r adeilad, fwy neu lai. Wrth ddefnyddio’r dyluniad strwythurol (hynny yw, slabiau concrit noeth a ddefnyddiwyd am eu màs thermol), nid oedd angen gosod system dymheru yn y swyddfeydd ac mewn mannau gwaith eraill. Yn y mannau hyn, mae’r aer yn dod i mewn drwy dyllau yn y lloriau ac mae’n ymadael, i’r atmosffer, naill ai drwy fentiau yn y to neu drwy’r ffenestri. Rheolir y tymheredd ym mhob un o’r mannau hyn yn unigol ac yn unol â nifer y bobl sy’n bresennol ar y pryd.

Y dull ‘normal’ o safbwynt awyru yw awyru naturiol, lle bydd y cwfl yn troi gyda chyfeiriad y gwynt i greu pwysedd negyddol ar ochr gysgodol y cwfl, sy’n rhyddhau aer cynnes o’r Siambr. Pan fydd mwy o bobl yn y Siambr neu pan fydd y tymheredd yn codi, neu os yw’r Aelodau am reoli’r tymheredd yn y Siambr hyd yn oed, gellir defnyddio’r dull tymheru sy’n gwthio aer oerach i mewn drwy fentiau yn y llawr.

Oherwydd y berthynas agos rhwng y dyluniad amgylcheddol a’r dyluniad strwythurol, nid oedd angen gosod system dymheru yn y swyddfeydd ac mewn mannau gwaith eraill. Yn y mannau hyn, mae’r aer yn dod i mewn drwy dyllau yn y lloriau ac mae’n ymadael, i’r atmosffer, naill ai drwy fentiau yn y to neu drwy’r ffenestri, y gellir eu hagor.

Yn y Siambr, yr ystafelloedd pwyllgora a’r orielau cyhoeddus, ceir system awyru deuddull sy’n darparu awyr naturiol a thymheru trwy beiriant. Pan fydd nifer fawr o bobl yn y Siambr neu pan fydd y tymheredd yn codi, neu os yw’r Aelodau am reoli’r tymheredd yn y Siambr, gellir defnyddio’r dull tymheru sy’n gwthio aer oerach i mewn drwy fentiau yn y llawr.

System Gyfnewid Gwres Daear

Defnyddir y ddaear fel ffynhonnell gwres/sinc ar ffurf cyfnewidwyr gwres daear sy’n cydweithredu â phympiau gwres i leihau maint y boeleri confensiynol a chael gwared ar yr angen am beiriannau oeri. Mae’r system pwmpio gwres o’r ddaear (y system GSHP) neu’r system pwmpio gwres daearwresol, hefyd yn darparu gwres isel y gellir ei ddefnyddio yn y system wresogi o dan y llawr. Mae’r system GSHP yn ddeniadol oherwydd ei chyfernod perfformiad (hynny yw, y berthynas rhwng yr ynni a ddefnyddir i gynhyrchu ynni, neu wres yn yr achos hwn) sydd ddwywaith neu deirgwaith yn uwch na’r hyn a ddefnyddir gan beiriant oeri confensiynol, fel bod y prif ddefnydd o ran ynni a gollyngiadau cysylltiedig yn cael eu lleihau.

Mae’r system yn dibynnu ar dymheredd cyson y ddaear er mwyn gwresogi ac oeri’r adeilad drwy system o bibau tanddaearol. Yn y gaeaf, mae’r gwres yn cael ei drosglwyddo o’r ddaear gynhesach i’r dŵr yn y pibau tanddaearol i ddarparu gwres o dan y llawr. Yn yr haf, mae’r system yn gweithio i’r gwrthwyneb gan dynnu gwres o’r adeilad a’i ollwng i’r ddaear oerach.

Boeler Biomas

Er mwyn sicrhau bod cyn lleied o garbon deuocsid â phosib yn cael ei ryddhau wrth wresogi a sicrhau bod adeilad y Senedd yn bodloni’r safon uchaf erioed yng Nghymru o dan asesiad BREEAM, mae Taylor Woodrow wedi defnyddio pren (biomas) fel tanwydd llosgi. Awgrymwyd y dylid defnyddio naddion pren neu beledi pren fel ffynhonnell tanwydd oherwydd eu bod yn garbon niwtral. Maent hefyd ar gael yn lleol. Gall y boeler a osodwyd brosesu naddion a pheledi pren.

Casglu Dŵr Glaw

Un o’r mesurau arbed dŵr sydd ar waith yn yr adeilad yw’r system casglu dŵr glaw, neu ddŵr llwyd. Cesglir y dŵr o’r to ac fe gaiff ei storio mewn dau danc sy’n dal 50,000 o litrau, fel y gellir ei ddefnyddio yn y Senedd. Dyma’r brif ffynhonnell ddŵr yn y toiledau ac ar gyfer dyfrhau a gwaith cynnal a chadw. O’i ddefnyddio ar y cyd â mesurau arbed dŵr eraill, mae wedi bod yn bosib arbed dŵr yn y Senedd.

Manteision i’r Economi

Lle bo’n bosib, ac yn ddarostyngedig i reoliadau caffael y Comisiwn Ewropeaidd, defnyddiwyd deunyddiau a gweithwyr o Gymru. Gwariwyd rhyw 36 y cant o gyfanswm pris y contract, sef £40.997m, ar ddeunyddiau a gweithwyr o Gymru. Yr oedd amcangyfrif y gost am oes yn elfen allweddol o’r broses o ddewis y deunyddiau, ac mae’r defnydd helaeth o lechi yn y Senedd ac o’i hamgylch yn dystiolaeth o hynny. Er y byddai defnyddio carpedi i orchuddio’r lloriau wedi bod yn rhatach yn y lle cyntaf, byddai hynny wedi bod dipyn yn ddrutach yn y pen draw, yn ystod oes y Senedd, na’r llechi.

Partners & Help