Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
Gwyl Gwlad Festival


Mae pandemig COVID-19 wedi newid y ffordd ‘da ni i gyd yn byw ac yn gweithio. Mae wedi effeithio ar bobl o bob cefndir, mewn cymunedau ledled Cymru.

Eleni bydd rhaglen ddigwyddiadau GWLAD yn darparu platfform i gymysgedd amrywiol o bobl – pobl ifanc, perchnogion busnes, gwleidyddion, diddanwyr, actifyddion a gweithwyr allweddol i drafod eu profiadau a rhannu eu sylwadau a’u syniadau ar ffyrdd o greu Cymru sy’n fwy cadarn a chyfartal ar gyfer y dyfodol.

Bydd ein digwyddiadau'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau gan gynnwys yr amgylchedd, digartrefedd ymhlith pobl ifanc, cymunedau gwledig, busnes a'r celfyddydau, a bydd yn cael ei gynnal am fis gan gychwyn ar 9 Tachwedd. Gallwch gymryd rhan drwy anfon eich cwestiynau atom ar gyfer y digwyddiadau, drwy wylio ein digwyddiadau'n fyw, a thrwy ymuno â'r sgwrs ar ein cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod #GWLAD.

Fel rhan o raglen ddigwyddiadau GWLAD, gwahoddwyd Aelodau o’r Senedd i enwebu hyd at dri hyrwyddwr o’u hetholaethau neu ranbarthau i ymddangos mewn oriel bortreadau ar-lein o hyrwyddwyr cymunedol o bob rhan o Gymru.

Dysgwch fwy am yr oriel yma neu gallwch weld y portreadau ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Ymweld â'r Senedd,Instagram y Senedd, Facebook y Senedd, Twitter y Pierhead ym mis Tachwedd - Rhagfyr 2020.

 
 


Rhaglen Digwyddiadau

Pa Ddyfodol i Gymru Gwledig?

Llwyfan ar Gyfer Newid?

19:00, 9 Tachwedd

Mae’r panel cyfan yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru, a byddant yn trafod effaith pandemig COVID-10 ar eu cymunedau a’u galwedigaethau.

Byddwch rhan o'r gynulleidfa ac ymuno a'r sgwrs wedi'r digwyddiad.

 
 


Democratiaeth a’r celfyddydau: llwyfan ar gyfer newid?

Llwyfan ar Gyfer Newid?

18.30, 12 Tachwedd

Mewn partneriaeth â Cyngor Celfyddydau Cymru
Ymunwch â Phil a Shavannah wrth iddynt drafod yr heriau sy'n wynebu artistiaid a sefydliadau celfyddydol ledled Cymru yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Dyma'r sgwrs ar YouTube.

 
 


Cymru Greadigol: Cefnogi, Addasu ac Arloesi

Cefnogi, Addasu ac Arloesi

19.00, 16 Tachwedd

Bydd ein panel yn trafod eu profiadau o addasu yn ystod y pandemig, sut y gall y diwydiant a pherfformwyr addasu i barhau i weithredu yn ystod y cyfnod hwn, a pha gamau y mae angen eu cymryd hirach dymor i sicrhau dyfodol perfformwyr, a'r sector cyfan.

Mae'r sgwrs bellach ar gael ar YouTube.

 
 


Busnes Fel yr Arfer? Ailfeddwl Dyfodol Gwaith yng Nghymru

How are young people preparing for the future?

08.15, 20 November

Mae pandemig COVID-19 wedi gorfodi llawer o fusnesau i feddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn gweithredu er mwyn goroesi.

Mae ein panel, sy'n cynrychioli busnesau o bob rhan o Gymru, yn trafod eu profiadau o redeg eu busnesau yn ystod y cyfnod digynsail hwn, ac yn rhoi eu barn ar yr awgrym o symud tuag at fwy o weithio o bell.

Archebwch eich lle neu cyflwynwch gwestiwn.

 
 


Cenhedlaeth COVID: Sut Mae Pobl Ifanc yn Paratoi ar Gyfer y Dyfodol?


18.00, 20 Tachwedd

Ar Ddiwrnod Plant y Byd clywn gan banel o bobl ifanc wrth iddynt fyfyrio ar eu profiadau o fyw drwy'r pandemig, eu meddyliau ar eu dyfodol, a pha faterion yr hoffent eu gweld yn cael sylw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Archebwch eich lle neu cyflwynwch gwestiwn.

 
 


Arwyr Pob Dydd: Safbwyntiau Gweithwyr Allweddol y Pandemig


19.00, 23 Tachwedd

Yn ymuno â ni yn y digwyddiad hwn, mae rhai o'r gweithwyr allweddol sydd wedi cadw'r wlad i fynd, yn darparu gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig COVID-19. Bydd unigolion o wahanol sectorau yn rhannu eu profiadau o fywyd gwaith yn ystod y cyfnod hwn.

Archebwch eich lle neu cyflwynwch gwestiwn.

 
 


Er cariad y gêm: dyfodol chwaraeon llawr gwlad ac elît yng Nghymru


19.00, 26 Tachwedd

Fel cenedl, rydym sy’n rheolaidd yn gwneud yn llawer gwell na’r disgywl mewn chwaraeon ar y llwyfan rhyngwladol. Mae ein clybiau chwaraeon yn ganolog i’n cymunedau, ac mae cymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn gorfforol egnïol yn bwysicach nawr nag erioed i'n hiechyd a'n llesiant.

O dan gadeiryddiaeth y newyddiadurwraig chwaraeon, Catrin Heledd, bydd cynrychiolwyr o gyrff chwaraeon yn ateb eich cwestiynau am ddyfodol chwaraeon llawr gwlad ac elit yng Nghymru, gan gynnwys Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Chwaraeon Cymru a Undeb Rugby Cymru.

Archebwch eich lle neu cyflwynwch gwestiwn.

 
 


Digwyddiadau pellach i’w cadarnhau

Er Cariad y Gêm: Dyfodol Chwaraeon Llawr Gwlad ac Elît yng Nghymru

Amser i Weithredu: Y Ras i Fynd i’r Afael â Newid Hinsawdd

An End to Youth Homelessness

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau GWLAD, cysylltwch â cyswllt@senedd.cymru.


Partners & Help