Peter Fox AS

Peter Fox AS

Cyfle Gwaith: Cydgysylltydd Swyddfa / Gweithiwr Achos i Peter Fox AS

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/11/2021   |   Amser darllen munudau

Cydgysylltydd Swyddfa / Gweithiwr Achos i Peter Fox AS 

Reference:  MBS-096-21

Ystod cyflog: £20,607 - 27,790 pro rata

(Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd yr uchafswm graddfa ar gyfer eu band.)

Oriau gwaith: 37

Lleoliad: Swyddfa etholaeth/ gatref

Natur y penodiad: Parhaol. 

Diben y swydd

Darparu cymorth gweinyddol ac etholaethol, a chymorth gyda chyhoeddusrwydd, i’r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau y cynhelir safonau cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau

 • Ymateb i ymholiadau gan etholwyr, gwleidyddion eraill a'r cyfryngau.
 • Sicrhau bod pob achos yn cael ei gofnodi, monitro cynnydd a sicrhau bod yr holl gamau gweithredu a nodwyd yn cael eu cymryd.
 • Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw a bod gwybodaeth yn cael ei rheoli'n gyfrinachol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.
 • Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel y bo’n briodol.

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

 • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r materion sy'n berthnasol i'r ardal leol.
 • Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio pecynnau TGCh e.e. pecynnau Microsoft fel Word, Outlook ac Excel.

 

Cymwysterau Hanfodol

 • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4, neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
 • Sgiliau rhifedd a llythrennedd y gellir eu dangos e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gyfwerth) Gradd C neu'n uwch.

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

 • Sgiliau trefnu a chynllunio effeithiol.
 • Y gallu i weithio ar eich liwt ei hun gan gadw at derfynau amser tyn, ynghyd â'r gallu i weithio'n hyblyg ac i ymdopi ag amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd

 

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais (mae CV yn ddewisol) at CymorthBusnesAelodau@senedd.cymru

Manlyeb y Swydd a'r Person

Ffurflen gais

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

 

Dyddiad cau: 5pm, 30 Tachwedd 2021

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau