Andrew RT Davies

Andrew RT Davies

Cyfle Gwaith: Cyfarwyddwr Strategaeth a Chyfathrebu i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig

Cyhoeddwyd 10/10/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 12/01/2022   |   Amser darllen munudau

Cyfarwyddwr Strategaeth a Chyfathrebu i Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig

Ystod cyflog:  £35,858 - £43,802  pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos

Lleoliad: Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-125-21

Diben y swydd

Swyddogaethau craidd y Senedd yw cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, deddfu ar gyfer Cymru, cytuno ar drethi yng Nghymru a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Drwy fusnes ffurfiol y Senedd yn bennaf, sef yn y Cyfarfod Llawn ac yng nghyfarfodydd y pwyllgorau, y caiff y Llywodraeth ei dwyn ei gyfrif, y caiff syniadau polisi eu trafod a’u datblygu, ac y bydd cynigion ar gyfer deddfwriaeth, polisi a gwariant yn cael eu gwella wrth i Senedd Cymru graffu arnynt.

Bydd Cyfarwyddwr Strategaeth Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig yn cefnogi ei Aelodau i lywio agenda cyfathrebu a chyfryngau eu gwaith yn Senedd Cymru ac yn helpu i gydgysylltu’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno polisi.

Prif ddyletswyddau

 1. Cynorthwyo’r Aelodau i lywio agenda cyfathrebu a chyfryngau Aelodau Grŵp y Ceidwadwyr Cymreig mewn cysylltiad â Busnes Senedd Cymru.
 2. Cydgysylltu’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno polisi’r Grŵp.
 3. Rhoi cyngor i’r Aelodau ynghylch materion polisi, cyllid a deddfwriaeth sydd gerbron y Senedd, ac unrhyw agwedd arall ar fusnes y Senedd
 4. Canfod materion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol sy'n berthnasol i fusnes y Senedd, a briffio Aelodau’r Grŵp yn unol â hynny

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

 • Profiad o weithio'n effeithiol mewn amgylchedd gwleidyddol, gan gynnwys datrys materion cymhleth yn ddoeth ac yn ddiplomataidd
 • Cyfrifoldeb dros reoli tîm aml-ddisgyblaethol o staff gyda chefndir o sicrhau canlyniadau
 • Gwybodaeth strategol arbenigol a phrofiad o ddatblygu polisïau a strategaethau sydd wedi dwyn ffrwyth
 • Gwybod sut i gyfathrebu ar lefel genedlaethol a phrofiad o wneud hynny
 • Dealltwriaeth o'r angen i frwydro yn erbyn gwahaniaethu ac i hyrwyddo cyfle cyfartal ac Egwyddorion Nolan ar gyfer Bywyd Cyhoeddus, ac ymrwymiad i'r materion hyn.

Cymwysterau Hanfodol

 • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
 • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) Lefel 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Sgiliau ac Ymddygiadau Hanfodol

 • Barn a meddwl clir o ran dyrannu adnoddau ac ymateb i alwadau sy'n cystadlu â'i gilydd, a'r gallu i wneud penderfyniadau doeth mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif sy'n newid yn gyflym
 • Sgiliau cyfathrebu, sensitifrwydd a'r bersonoliaeth i ennyn ymddiriedaeth a hyder yr Aelodau ac uwch-swyddogion eraill
 • Sgiliau dadansoddi ac ymchwil ar lefel uchel i ddeall a beirniadu deunydd polisi a deddfwriaeth cymhleth

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Paul.Smith@Senedd.cymru 

Dyddiad cau: Dydd Mercher 26 Ionawr, 17:00

Dyddiad cyfweliad: Wythnos yn cychwyn 31 Ionawr