Heledd Fychan AS

Heledd Fychan AS

Cyfle Gwaith: Cynorthwyydd Gweinyddol i Heledd Fychan AS

Cyhoeddwyd 02/11/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 22/06/2022   |   Amser darllen munudau

Cynorthwyydd Gweinyddol i Heledd Fychan AS

Ystod cyflog: £21,225 - £28,624 pro rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau gwaith: 30 awr yr wythnos

Lleoliad: Pontypridd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-024-22

Diben y swydd

I ddarparu gwasanaeth ysgrifenyddol a chymorth gweinyddol i’r Aelod o’r Senedd gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

1. Paratoi amrywiol lythyron neu adroddiadau fel bo’r angen

2. Cynnal system ffeilio ddigidol gan gynnwys gwaith achos gan gysylltu papurau blaenorol â gohebiaeth gyfredol, a dod o hyd i ddogfennau ar gais

3. Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel sy’n briodol

4. Didoli post sy’n dod i mewn yn ôl trefn blaenoriaeth a pharatoi atebion drafft i ohebiaeth arferol

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

• Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa, ee systemau llaw a chyfrifiadurol
• Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan ac ymrwymiad i hynny.
• Gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud â’r ardal leol, a dealltwriaeth ohonynt

Cymwysterau Hanfodol

• Cymhwyster NVQ lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol neu;
• Sgiliau rhifedd a llythrennedd amlwg e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu’n uwch neu:
• Profiad cymharol mewn swydd debyg

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Heledd.Fychan@senedd.cymru 

Ffurflen gais

Manyleb y person a'r swydd

Buddion gweithio i Aelod

Gwybodaeth Bwysig

Dyddiad cau:  7 Gorffennaf 2022

Dyddiad cyfweliad: 14 / 15 Gorffennaf