Heledd Fychan AS

Heledd Fychan AS

Cyfle Gwaith: Cynorthwyydd Gweinyddol i Heledd Fychan AS

Cyhoeddwyd 17/06/2024   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/06/2024   |   Amser darllen munudau

Cynorthwyydd Gweinyddol i Heledd Fychan AS

Ystod Cyflog: £23,742 - £31,798 pro-rata

Disgwylir i'r holl staff newydd ymuno ar isafswm graddfa'r band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa gynyddrannol un pwynt ar y tro bob blwyddyn, ar y dyddiad dechrau eu cyflogaeth, nes iddynt gyrraedd uchafswm y raddfa ar gyfer eu band cyflog.

Oriau Gweithio: lan i 30 awr

Natur y penodiad: Dro dro am 3 mis.

Lleoliad: Swyddfa’r rhanbarthol, Pontypridd

Cyfeirnod: MBS-010-24

Pwrpas y Swydd

I ddarparu gwasanaeth ysgrifenyddol a chymorth gweinyddol i’r Aelod o’r Senedd gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau:

  • Paratoi amrywiol lythyron neu adroddiadau fel bo’r angen
  • Cynnal system ffeilio ddigidol gan gynnwys gwaith achos gan gysylltu papurau blaenorol â gohebiaeth gyfredol, a dod o hyd i ddogfennau ar gais
  • Ateb y ffôn, cymryd negeseuon ac ymdrin ag ymholiadau a cheisiadau fel sy’n briodol
  • Didoli post sy’n dod i mewn yn ôl trefn blaenoriaeth a pharatoi atebion drafft i ohebiaeth arferol

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Rhywfaint o brofiad o waith gweinyddol a gwybodaeth am systemau swyddfa, ee systemau llaw a chyfrifiadurol
  • Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan ac ymrwymiad i hynny.
  • Gwybodaeth am faterion sy’n ymwneud â’r ardal leol, a dealltwriaeth ohonynt.

Cymwysterau hanfodol

  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu gymhwyster cyfatebol mewn Gweinyddu Swyddfa, Gwasanaeth Cwsmeriaid neu bwnc perthnasol neu;
  • Sgiliau rhifedd a llythrennedd amlwg e.e. TGAU Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol) gradd C neu’n uwch neu:
  • Profiad cymharol mewn swydd debyg

Awgrymir eich bod yn darllen manylebau’r swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I gael manylion am y swydd ac i geisio am y swydd, cysylltwch â Heledd.Fychan@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 17:00, 27 Mehefin 2024. 

Dyddiad cyfweliad: 05 a/neu 08 Gorffennaf 2024