Cyfle Gwaith: Cynorthwyydd Seneddol i James Evans AS

Cyhoeddwyd 07/08/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 02/08/2022   |   Amser darllen munudau

Cynorthwyydd Seneddol i James Evans AS

Salary range: £21,225 - £28,624 pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar gyflog isaf y raddfa ar gyfer y band cyflog priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 14.8 awr yr wythnos

Lleoliad: Tŷ Hywel, Caerdydd

Natur y penodiad: Parhaol

Cyf: MBS-028-22

Diben y swydd

Helpu i ddarparu gwaith ymchwil, cyngor a chymorth gweinyddol o safon uchel i'r Aelod o’r Senedd, gan sicrhau y cynhelir safonau o ran cyfrinachedd.

Prif ddyletswyddau

  1. Cynnal gwaith ymchwil i faterion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol yn ôl y gofyn, a sicrhau bod yr Aelod o’r Senedd yn ymwybodol o unrhyw faterion perthnasol
  2. Ymchwilio i feysydd polisi perthnasol yn unol â chyfarwyddyd yr Aelod o’r Senedd
  3. Darparu papurau briffio a gwybodaeth i gynorthwyo’r Aelod o’r Senedd wrth iddo ymdrin â gwaith achos etholaethol neu i helpu i lywio trafodaethau
  4. Darparu gwaith ymchwil o safon uchel mewn ymateb i ymholiadau

Gwybodaeth a phrofiad hanfodol

  • Profiad mewn amgylchedd ymchwil neu wybodaeth
  • Profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl amlwg a dylanwadol mewn amgylchedd prysur
  • Dealltwriaeth o'r angen i fynd i'r afael â gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad iddynt, a'r gallu i weithio mewn amgylchedd gwleidyddol sensitif
  • Dealltwriaeth o frwydro yn erbyn gwahaniaethu a hyrwyddo cyfle cyfartal, ac ymrwymiad i'r rheini ac i Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan

Cymwysterau hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol; neu
  • Cymhwyster NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i James.Evans@Senedd.Cymru 

Dyddiad cau: 17:00 9 Awst 2022

Dyddiad cyfweliad: I’w gadarnhau