Dawn Bowden

Dawn Bowden

Cyfle Gwaith: Cynorthwyydd Ymgysylltu a Chyfathrebu i Dawn Bowden AS

Cyhoeddwyd 28/04/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/09/2022   |   Amser darllen munudau

Cynorthwyydd Ymgysylltu a Chyfathrebu i Dawn Bowden AS

Ystod cyflog: £21,225 - £28,624 pro rata

Disgwylir i bob aelod newydd o staff ddechrau ar raddfa isaf y band priodol. Bydd staff unigol, yn amodol ar berfformiad boddhaol, yn symud i fyny'r raddfa bob blwyddyn ar y dyddiad y gwnaethant ddechrau yn eu swydd nes eu bod yn cyrraedd cyflog uchaf y raddfa ar gyfer eu band.

Oriau gwaith: 16 awr yr wythnos

Lleoliad: Hyblyg (ystyrir trefniadau gweithio gartref)

Natur y penodiad: Dros dro am 6 mis.  

Cyf: MBS-049-22

Diben y swydd

I gynorthwyo gyda’r gwaith o gyflwyno strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu yn ôl y gofyn ar ran yr Aelod o’r Senedd, gan sicrhau bod safonau cyfrinachedd yn cael eu cynnal.

Prif ddyletswyddau

  • Helpu i ddatblygu ystod eang o gysylltiadau yn y gymuned a'r cyfryngau er mwyn hyrwyddo gwaith yr Aelod o’r Senedd.
  • Paratoi datganiadau i'r wasg a datblygu cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.
  • Cysylltu â'r Rheolwr Swyddfa a'r Uwch Gynghorydd i nodi unrhyw agweddau ar waith a allai fod o ddiddordeb i'r cyfryngau a'r gymuned.
  • Nodi unrhyw ddigwyddiadau sydd ar y gweill a allai gynnig cyfle i ymgysylltu.

Gwybodaeth a Phrofiad Hanfodol

  • Profiad o rôl cyfathrebu ac ymgysylltu, neu o weithio yn y sector cysylltiadau cyhoeddus.
  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cyfryngau, gan gynnwys datblygu a chynnal cynllun cyfathrebu.
  • Dealltwriaeth o'r angen i adlewyrchu barn yr Aelod o’r Senedd mewn modd sy'n adlewyrchu cyfle cyfartal ac nad yw'n ymfflamychol, yn ansensitif, yn enllibus, yn athrodus neu'n ddifenwol

Cymwysterau Hanfodol

  • Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol neu;
  • Gymhwyster ffurfiol, e.e. NVQ lefel 3 neu 4 neu gymhwyster cyfwerth yn y cyfryngau neu ym maes cyfathrebu.

Fe'ch cynghorir i ddarllen Manyleb y Swydd a'r Person yn llawn cyn gwneud cais am y swydd hon

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, anfonwch ffurflen gais i Anna.Williams-Price@senedd.cymru 

Dyddiad cau: 12:00 (canol dydd), 10 Hydref 2022.

Dyddiad cyfweliad: I'w gadarnhau